Bindande miljömål i budgeten

De bindande miljömålen i budget 2019

I stadens budget för 2019 fanns nio bindande funktionella mål som berörde miljöfrågor, varav fyra förverkligades, två förverkligades delvis och tre förverkligades inte.

Ordningen och tryggheten som passagerarna upplever inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå (spårvagn 4,22; metro 4,18).HSTMålet uppfylldes inte. Ordningen och tryggheten inom spårvägstrafiken var 4,20 och inom metrotrafiken 4,12.
Kundnöjdheten inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå. Pålitligheten inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå (spårvagn 99,84 %; metro 99,84 %).HSTMålet uppnåddes inom metrotrafiken (99,87 %). Målet uppfylldes inte inom spårvägstrafiken. Pålitligheten var 99,79 %.
Kundnöjdheten inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå (spårvagn 4,04; metro 4,19).HSTMålet uppnåddes inom spårvägstrafiken (4,04). Målet uppfylldes inte inom metrotrafiken. Kundnöjdheten var 4,01.
Minst 700 000 m² vy planläggs huvudsakligen i spårtrafikens serviceområde, varav minst 40 % är kompletteringsbyggande.StadsmiljösektornMålet uppnåddes (878 369 k-m², 40 %).
Ett verktyg för utvärdering av verkställigheten och verkningarna av handlingsprogrammet för ett kolneutralt Helsingfors 2035 utvecklas och tas i bruk.StadsmiljösektornMålet uppnåddes.
Den sammanlagda andel av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar.StadsmiljösektornMålet uppfylldes inte. Andel var 77,48 %, vilket är detsamma som genomsnittet för de senaste fem åren.
Energisparmålet är 4 % av den specifika energiförbrukningen för utomhusbelysningen (kWh/invånare) och verksamhetslokalerna (kWh/m²) jämfört med energiförbrukningen år 2015.StadsmiljösektornMålet uppnåddes (utomhusbelysningen 12 %, verksamhetslokalerna 10 %).
Minst 80 % av marksubstansen som uppstår i Helsingfors gatu- och parkbyggande utnyttjas i stadens byggnadsobjekt.StadsmiljösektornMålet uppnåddes (92 %).
Energisparmålet är 4 % av 2015 års energiförbrukning. Målet omfattar elförbrukningen och den väderkorrigerade fjärrvärmeförbrukningen.StaraMålet uppfylldes inte. Energispar var 2 %.