Miljömedvetenhet och miljöansvar

Stadens dottersammanslutning Helsinki Marketing Ab lanserade i juni tjänsten Valitse vastuullisemmin (Välj mer ansvarsfullt) på webbplatsen MyHelsinki. Tjänsten hjälper stadsbor och turister att välja hållbarare sätt att leva och trivas i Helsingfors. Tjänsten Valitse vastuullisemmin var Helsinki Marketing Ab:s mest omfattande marknadsföringskampanj år 2019 och ett centralt tema i innehållsmarknadsföringen under hela året. Bolaget engagerade aktivt lokala serviceproducenter i ansvarsarbetet via tjänsten Valitse vastuullisemmin.

I Klimatskolan, som ordnades på stadshuset i september, byggde varje lektion upp en förståelse för hur klimatförändringen kan påverkas. I Klimatskolan, som riktade sig till stadsbor och företag, behandlades under veckan trafik, boende, mat och byggande samt olika utmaningar, samhälleliga fenomen och kontexter som påverkar de lösningar med vilka vi bygger framtiden. Med hjälp av design bildade de olika delarna till slut en enhetlig helhet, en karta för klimatpåverkan. Klimatskolan ordnades av Helsingfors stad och Helsinki Design Week i samarbete med Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Ett tiotal hushåll i Helsingfors anslöt sig till ett försök ordnat av Helsingfors stad och D-mat Oy, vars mål var att hjälpa hushållen att minska sitt klimatavtryck. Under försöksperioden på en månad minskade deltagarnas koldioxidavtryck i genomsnitt med 15 procent, när de åtgärder som testades blev vanor. Hushållens genomsnittliga koldioxidavtryck i utgångsläget var 6,9 t CO2e per år och materialavtrycket var 25,1 ton per år.

I Klimatinfos kampanj Max 22 i början av året ställdes frågan Hur varmt har du det hemma? Kampanjen fick till stånd mycket diskussion och synlighet i medierna, bland annat tack vare de kända personer som deltog i kampanjen. Vid energiexpertkurserna i huvudstadsregionen utexaminerades 75 energiexperter för husbolag. Invånarkvällar ordnades bland annat på följande teman:

  • Solenergi hem
  • Från olja till förnybart (för invånare i småhus)
  • Energieffektivt underhåll av husbolaget
  • Systematisk fastighetsskötsel i husbolaget
  • Beaktande av energieffektiviteten vid renoveringar

Andelen invånare med utländsk bakgrund ökar snabbt i Helsingfors. Olika aktörer har identifierat ett behov av att utveckla informationen om miljön för personer med utländsk bakgrund. År 2019 gjorde Helsingfors stads bostäder Ab och HRM tillsammans med invånare med invandrarbakgrund videor om sopsortering med tal på finska, arabiska, engelska, somaliska och ryska. Webbplatsen Helsingfors för invandrare fick också en avdelning om Boende och miljö. 

Fårholmen
Fårholmen

De ungas oro över nedskräpningen av miljön gav upphov till det treåriga projektet SATAKOLKYT, som ordnas inom ungdomstjänsterna som ett föreningssamarbete. Dess mål är att aktivera helsingforsarna och samtidigt städa hela vår 130 kilometer långa strandlinje. Under året städades 67 kilometer av strandlinjen och nästan två miljoner steg registrerades. Tusentals helsingforsare – skolklasser, arbetsgemenskaper, invånarföreningar och ungdomsgrupper – deltog. 

De ungas möjligheter att påverka miljöarbetet inom ungdomstjänsterna stärktes ytterligare, när byggandet av ett Ekokompassen-miljösystem inleddes inom ungdomstjänsterna som helhet och de unga deltog i att välja teman för miljöprogrammet. De unga ville att etiken och miljövänligheten i upphandlingar ska uppmärksammas mer. De unga vill vara med och påverka beaktandet av miljöfrågor i samhället och världen i större utsträckning.

Miljöenhetens ungdomsarbetsenhet stärkte tusentals ungdomars relation till naturen på många olika sätt. Enheten möjliggjorde ordnande av läger för unga på sina naturnära lägercentrum och -öar, producerade naturskole- och äventyrsverksamhet samt möjliggjorde miljörelaterad verksamhet i form av verksamhet med djur, ekologisk matlagning och utfärder i enlighet med de ungas egna önskemål. En av sommarens höjdpunkter var cykelvandringen Ecotrip i Åbo skärgård. Idén till projektet kom från de unga själva. De unga ville lyfta fram ekologisk turism, som samtidigt är rolig, rik på upplevelser och präglad av gemenskap.

År 2019 genomförde Helsingfors stads miljötjänster miljöfostransprojektet Kulkuri, kestävän liikkumisen lähettiläs (ambassadör för hållbart resande). Projektets mål var att öka barns och ungas samt deras familjers medvetenhet om hållbar trafik och hur deras egna val av sätt att ta sig fram påverkar miljön. Miljöfostran förverkligades huvudsakligen genom skolbesök, genom vilka man år 2019 nådde över 1 900 elever i 31 olika skolor. Därtill besökte man två gymnasier och ordnade många evenemang. Projektet informerade bland annat i samarbete med påverkare och producerade olika material som skolor och andra aktörer fritt kan använda även framöver. Projektet fick statsunderstöd för trafikstyrning.

Stora Räntans naturcentrum firade sitt 30-årsjubileum, och i samband med detta planerades i samarbete med öns konstnärer utställningen Näkyvä ja näkymätön meri (Det synliga och osynliga havet). Därtill ordnades ett två dagar långt seminarium med titeln ItämeriNYT. På naturcentrumet ordnades 78 naturskoldagar för skolor i Helsingfors, varav 38 var naturdagar för lågstadier och 40 miljödagar för högstadier och gymnasier. För dagvårdsgrupper ordnades 61 skärgårdsäventyrsdagar, och under sju sommarsöndagar ordnades äventyrsutfärder i skärgården för barnfamiljer. 

Under sommaren ordnades guidade rundturer på Stora Räntan varje söndag, och 35 beställda turer till ön ordnades. Under Helsingforsdagen ordnades ett evenemang med havstema, då gratis transport till ön ordnades. Tre läger ordnades: ett skärgårdsläger för barn och två internationella Finska viken-läger för lärare och ungdomar. För fostrare ordnades fyra kurser om miljöfostran, varav kursen om Helsingfors natur som lärmiljö väckte så stort intresse att alla intresserade inte rymdes med.

År 2019 ordnades 32 utflykter i naturen, och över 1 280 stadsbor deltog. De mest populära naturutfärderna var Maunulan pähkinälehto ja myrskykaatoalueen uusi elämä (Månsas hassellund och det stormfällda områdets nya liv), Viikin viitakerttuset ja muut yölaulajat (Viks busksångare och andra nattliga sångare) samt Uutelan kesäyön tuoksuja ja laulajia (Dofter och sångare i Nybondas sommarnatt).

Högholmen erbjuder en utmärkt miljö för skol- och daghemsgrupper året runt. Över 23 800 skolelever och över 11 200 barn i daghemsåldern besökte Högholmen, naturskolan Arken ordnade 44 naturskoldagar, i mars ordnades för 13:e gången en tre dagar lång konferens för skolelever och i juni ordnades fyra sommarläger för barn på temat miljö och djur.

HRM möjliggjorde 1 930 undervisningspass för miljöfostran bland 5–6-åringar på daghem och i förskolegrupper samt 1 050 lektioner i miljöfostran för läroanstalter.