Indikatorer

Indikatorer för miljöledning och samarbeten

Målet
Antalet förvaltningsområden och affärsverk (i förhållande till alla), vars miljöledning sker minst enligt principerna för lindrigare miljösystem kommer at bli 100 % före 2020 (miljöpolitik)58 %Att nå målsättningen är utmanande
Antalet förvaltningar (i förhållande till de förvaltningar som omfattas av resultatpremier) där miljöledning är en del av resultatlönesystemet kommer at bli 100 % före 2020 (miljöpolitik)18 %Att nå målsättningen är utmanande
Sammanlagt antal auditerade Ekokompass-företag, Klimatpartner-företag samt organisationer som antagit Östersjöutmaningen ökar (miljöpolitik)479 st.Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas

Indikatorer för stävjning av klimatförändringen

Målet
Utsläppen av växthusgaser i Helsingforsområdet minskar med 30 procent jämfört med nivån år 1990 före slutet av 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 60 procent före slutet av 2030, och Helsingfors är kolneutralt före slutet av 2035 (strategiprogrammet 2017–2021)–26 %Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Helsingforsområdets växthusgasutsläpp per invånare sjunker med 39 procent från 1990 års nivå fram till 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi)-44 %Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Energiproduktionens växthusgasutsläpp sjunker med 20 procent från 1990 års nivå fram till 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 40 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035)-3 %2020: Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår 2025: Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Energiförbrukningen per invånare i Helsingforsområdet minskar med 20 procent från år 2005 till år 2020 (miljöpolitiken)–16 %Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Andelen förnybar energi inom stadens område är minst 20 procent till år 2020 (miljöpolitiken)24 %Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Andelen förnybar energi i Helens energiproduktion är minst 20 procent år 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och 25 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035)12 %2020: Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår 2025: Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Stadens egna funktioner (offentliga byggnader, fordon, gatubelysning) sparar energi på 61 GWh (KETS 2017–2025)11 GWh (18 % av målet)Att nå målsättningen är utmanande
Energisparande i bostadsbyggnader ägda av staden: 55,7 GWh (VAETS 2017–2025)9,8 GWh (18 % av målet)Att nå målsättningen är utmanande
Coronaepidemins effekter har beaktats i prognoserna för 2020. Utsläppen från energiproduktionen har minskat betydligt i Finland, och motorfordonstrafiken och elförbrukningen har minskat dramatiskt i Helsingfors under perioden mars–maj 2020. Utan coronavirusets effekter skulle det sannolikt vara utmanande att uppnå energiförbrukningsmålen och utsläppsmålen på 30 procent.

Indikatorer för luftskydd

Målet
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Mannerheimvägen överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv)25 μg/m³Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Backasgatan överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv)29 μg/m³Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors Mannerheimvägens mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv)15 st./aFörverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors Bacjasgatans mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv)14 st./aFörverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår

Indikatorer för trafik

Målet
De hållbara transportformernas andel ökas (stadsstrategin 2017–2021)77 %Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Antal resor med kollektivtrafik ökas (strategiprogram 2013–2016)325 resor/inv./aFörverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Koldioxidutsläppen i Helsingfors vägtrafik minskar med 20 procent jämfört med år 1990 före slutet av 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi) och utsläppen av växthusgaser från trafiken med 67 procent före slutet av 2035 (Kolneutralt Helsingfors 2035)–11 %Målsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar i Helsingfors är 95 g CO₂/km före 2020 (EU-förordning)113,2 g CO₂/kmAtt nå målsättningen är utmanande
Cyklingens andel av färdsätten är 15 % före 2020 (Brysseldeklarationen 2009)9 %Att nå målsättningen är utmanande

Indikatorer för bullerbekämpning

Målet
Byggande av bullerskydd för skydd av nuvarande markanvändning som presenteras i handlingsplanen0 mAtt nå målsättningen är utmanande
Användning av bullerdämpande beläggningar som presenteras i handlingsplanen650 mAtt nå målsättningen är utmanande

Indikatorer för vattenskydd

Målet
Kvävebelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska (miljöpolitik)530 t/aAtt nå målsättningen är utmanande
Fosforbelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska (miljöpolitik)20 t/aFörverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Antalet överlopp i blandavloppsnätet vill minska 20 procent jämfört med den nuvarande nivån (miljöpolitik)+18 %Att nå målsättningen är utmanande

Indikatorer för naturskydd

Målet
Naturskyddsområdenas andel av landarealen (Verksamhetsprogram för tryggandet av mångfalden i Helsingfors natur 2008–2017)2,2 %Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Arealen för områden som släpper igenom vatten (Helsingfors stads dagvattenstrategi)60 % (2015)Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår

Indikatorer f.r anskaffningar och avfall

Målet
Andel miljökriterier i Helsingfors stads centraliserade anskaffningar är 50 % före 2015 och 100 % före 2020 (miljöpolitik)53 %Att nå målsättningen är utmanande
Månen hushållsavfall i huvudstadsregionen per invånare vill minska 10 % före 2020 (miljöpolitik)275 kg/inv./a (2018)Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår

Indikator för miljömedvetenhet

Målet
Numret av ekostödpersoner ökar i statsorganisation och i varje arbetsgemenskap finns en utbildad ekostödperson (miljöpolitik)1 401 ekostödpersonerMålsättningen hat förverkligats eller håller på att förverkligas
Andelen personer som deltagit i evenemang organiserad av staden kring miljöfostran och klimat- och energirådgivningen av alla invånare ökar för att miljömedvetenhet förbättras hos stadens anställda och invånare (miljöpolitik)30 %Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår