Bullerbekämpning

Buller i miljön försämrar livsmiljöns kvalitet och trivsamhet i Helsingfors. Kraftigt, kontinuerligt buller skadar också hälsan. Vägtrafiken orsakade mest bullerolägenheter. 37 procent av Helsingforsborna bor i områden där bullernivån från vägtrafiken dagtid överskrider riktvärdesnivån på 55 dB. Lokalt kan även till exempel bygg- och reparationsarbeten, publikevenemang och restauranger orsaka störande buller.

Enligt stadsstrategin ska trafikinvesteringar och markanvändning alltid planeras parallellt i Helsingfors. Då kan man också beakta bullerbekämpningen. Helsingfors stads bullerbekämpningsarbete styrs av handlingsplanen för bullerbekämpning 2018–2022. Bullerolägenheter förebyggs genom planering av markanvändningen och trafiken.

Utöver det förebyggande arbetet behövs åtgärder genom vilka man försöker sänka bullernivåerna, såsom sänkning av hastighetsbegränsningar, bullerdämpande gatubeläggningar och minskad användning av dubbdäck. Principerna för fastställandet av hastighetsbegränsningar godkändes 2018 och hastighetsbegränsningarna sänktes på flera gator 2019. Antalet hastighetskameror och hastighetsskärmar i staden utökades. År 2019 användes bullerdämpande beläggning på gatuavsnittet mellan Gårdsbackavägen och Stensbölebågen. HST har inlett planering för att förbättra bullerhindret vid metron i Hertonäs.

Man har försökt styra trafiken i en mer hållbar riktning genom att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och cykling. Den mest betydande förändringen, förnyelsen av Tavastvägen mellan Broholmsgatan och Helsingegatan till en gata för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, inleddes våren 2019. Arbetet slutförs i slutet av 2020. Hållbara transporter främjades bland annat genom stadens miljötjänsters projekt Kulkuri, vars målgrupp var barn och deras familjer.

I beredningen av beslut om bulleranmälningar för stora friluftskonserter användes riktlinjer om sluttid, genom vilka man strävade efter att se till att stora musikevenemang som ordnas sent inte orsakar oskäliga störningar för boende i närområdet. I riktlinjerna fastställs övre gränser för sena konserter. Riktlinjerna gällde evenemangsplatserna i Brunnsparken, Sandudd, Partitorget-Slakteriet, Södervik, Byholmen, Kajsaniemi, Tölöviksparken, Tallbackaplanen, ishallens parkeringsplats, Malms flygplats och Medborgartorget. God förhandsinformation har konstaterats minska på den bullerolägenhet som invånarna har upplevt.

Projektet för övervakning av miljöolägenheter vid stadens byggande fortsatte år 2019 vid områdesbyggnadsprojekten Mellersta Böle, Fiskehamnen, Busholmen, Kronbergsstranden, och Kungseken. Vid dessa objekt ordnades effektiviserad övervakning av bland annat buller. Vid objekten förekom fortfarande mycket pålnings-, borrnings- och krossarbeten. För dessa gjordes bulleranmälningar. För att undvika att det i flera år pågående bullret från byggena blir oskäligt för de som redan bor i området tilläts inte de mest högljudda arbetena på kvällstid eller veckoslut utan välgrundad orsak.

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokern inleddes sommaren 2019. Arbetet tar flera år och längs spårvägen finns många invånare som utsätts för buller från byggandet. Byggandet av Spårjokern övervakas i första hand av NTM-centralen i Nyland. Genom effektiv information, planering av arbetets tidtabell och bullerbekämpningsåtgärder har man kunnat minska bullerolägenheterna för invånarna.

En blick framåt:

När staden förtätas måste man fästa uppmärksamhet vid bullerbekämpningen och ljudmiljön. Flera stora projekt för infrastruktur och områdesbyggande kommer att pågå ännu i åratal.