Miljörisker

I takt med klimatförändringen ökar mängden extrema väderfenomen och klimatet blir allt svårare att förutspå. Även främmande arter orsakar skador, och risken för oljeskador är stor på Östersjön. Ur stadens synvinkel är de största miljöriskerna bränder, olje- och kemikalieläckor, förorening av jordmånen och vattendragen, försämring av luftkvaliteten, en minskning av naturens mångfald, störningar i bannätet, samt utmaningar orsakade av extrema väderfenomen särskilt inom hälsovården. Man förbereder sig inför riskerna genom planerad verksamhet.

Klimatförändringen listades som en av femton riskkategorier i stadskoncernens utvärdering av betydande risker 2019. I rapporten beskrivs metoder för att hantera befintliga och nya risker samt riskernas effekter och sannolikhet, hur brådskande de är och ledningens möjligheter att påverka. Identifieringen av klimatförändringen som en egen riskkategori främjar integrationen av arbetet för anpassning till klimatförändringen som en del av stadens riskhantering som helhet.

År 2019 anställd räddningsverket i Helsingfors en brandmästare, som under en betydande andel av sin arbetstid arbetar med exceptionella väderförhållanden.

I händelse av en oljeolycka sker bekämpningsåtgärder i enlighet med den gällande oljebekämpningsplanen för Helsingfors räddningsverks område. I verksamheten deltar flera samarbetspartner, med vilka man avtalat om samarbete. Helsingfors räddningsverks oljebekämpningsdepå finns i Sandhamn. Det åtgärdsansvar som Högholmens djurpark har ifall av en oljeolycka fastställdes i samband med den internationella oljebekämpningsövningen Balex år 2012. Sen år 2014 har Högholmens veterinär arbetat som WWF:s ansvariga veterinär vad gäller oljeolyckor. År 2019 ordnades en oljebekämpningsövning på Högholmen i samarbete med WWF, Helsingfors räddningsverk, Finlands miljöcentral och Forststyrelsen.

Den nationella strategin för bekämpning av miljöbrott förverkligas i Helsingfors bland annat genom ett intensivt samarbete mellan miljötillsynen och polisen. Polisen och miljötillsynen ordnar också gemensamma tillsynsprojekt då resurserna tillåter det. År 2019 utreddes i samarbete med polisen flera misstänkta miljöbrott som berörde vattendrag. Andra samarbetsmyndigheter som är centrala för miljötillsynen i Helsingfors är Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Finlands miljöcentral, tullen, skatteförvaltningen och åklagarämbetet i Helsingfors.

Oljeolyckor i Helsingfors

2016201720182019
I vattendrag31751352
På viktiga grundvattenområden1011112
På andra områden303278366329
Totalt344364390383