Ympäristöriskit

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ilmasto muuttuu vaikeammin ennakoitavaksi. Myös vieraslajit aiheuttavat vahinkoja ja öljyvahingon riski on suuri Itämerellä. Kaupungin näkökulmasta merkittävimpiä ympäristöriskejä ovat tulipalot, öljy- ja kemikaalivuodot, maaperän ja vesistöjen pilaantuminen, ilmanlaadun huonontuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja raideverkon häiriöt sekä sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat haasteet erityisesti terveydenhuollossa. Riskeihin varaudutaan suunnitelmallisella toiminnalla.

Ilmastonmuutos nimettiin yhdeksi viidestätoista riskikategoriasta kaupunkikonsernin merkittävien riskien arvioinnissa vuonna 2019. Raportissa kuvataan nykyiset ja uudet riskien hallintakeinot sekä riskien vaikuttavuus, todennäköisyys, kiireellisyys ja johdon mahdollisuus vaikuttaa. Ilmastonmuutoksen tunnistaminen omaksi riskikategoriakseen edistää ilmastonmuutoksen sopeutumistyön integroimista osaksi kaupungin riskienhallinnan kokonaisuutta.

Vuonna 2019 Helsingin pelastuslaitokselle palkattiin palomestari, jonka työajasta merkittävä osa on suunnattu poikkeussääoloihin.

Öljyvahingon tapahtuessa torjuntatoimet tapahtuvat Helsingin pelastustoimen alueen voimassa olevan öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti. Toimintaan osallistuu useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on sovittu yhteistoiminnasta. Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntavarikko sijaitsee Santahaminassa. Korkeasaaren eläintarhan toimintavastuut öljyonnettomuuden sattuessa määriteltiin kansainväliseen Balex-öljyntorjuntaharjoituksen yhteydessä vuonna 2012. Vuodesta 2014 lähtien Korkeasaaren eläinlääkäri on toiminut öljyonnettomuuksien osalta WWF:n vastuueläinlääkärinä. Vuonna 2019 Korkeasaaressa pidettiin öljyntorjuntaharjoitus yhteistyössä WWF:n, Helsingin Pelastuslaitoksen, SYKE:n ja Metsähallituksen kanssa.

Valtakunnallista ympäristörikostorjunnan strategiaa toteutetaan Helsingissä muun muassa ympäristövalvonnan ja poliisin välisessä tiiviissä yhteistyössä. Poliisi ja ympäristövalvonta toteuttavat resurssien salliessa myös yhteisiä valvontaprojekteja. Vuonna 2019 selviteltiin yhteistyössä poliisin kanssa useita vesistöihin kohdistuneita ympäristörikosepäilyjä. Muita Helsingin ympäristövalvonnan keskeisiä yhteistyöviranomaisia ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, tulli, verohallinto ja Helsingin syyttäjävirasto.

Öljyvahingot Helsingissä

2016201720182019
Vesistöissä31751352
Tärkeillä pohjavesialueilla1011112
Muilla alueilla303278366329
Yhteensä344364390383
Vuonna 2019 Helsingissä tapahtui 383 erilaista öljyvahinkoa.