Meluntorjunta

Ympäristömelu on merkittävä elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä heikentävä tekijä Helsingissä. Voimakas jatkuva melu aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin meluhaitta aiheutuu tieliikenteestä. 37 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Melua aiheuttavat paikallisesti myös esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt, yleisötapahtumat sekä ravintolat.

Kaupunkistrategian mukaan Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä, jolloin pystytään huomioimaan myös meluntorjunta. Helsingin kaupungin meluntorjuntatyötä ohjaa meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022. Meluhaittoja ennaltaehkäistään maankäytön ja liikenteen suunnittelulla.

Ennaltaehkäisyn lisäksi tarvitaan melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten nopeusrajoitusten alentamista, melua vaimentavia katupäällysteitä ja nastarenkaiden käytön vähentämistä. Periaatteet nopeusrajoitusten määrittämiseksi hyväksyttiin vuonna 2018 ja nopeusrajoituksia laskettiin vuonna 2019 useassa katukohteessa. Nopeusvalvontakameroiden ja nopeusnäyttöjen määrää kaupungissa lisättiin. Vuonna 2019 melua vaimentavaa päällystettä käytettiin Kontulantien ja Kivikonkaaren välisellä katuosuudella. HKL on käynnistänyt yleissuunnitelman Herttoniemen metromeluesteen parantamisesta.

Liikennettä on pyritty ohjaamaan kestävämpään suuntaan parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä. Merkittävin muutos, Hämeentien uudistaminen Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi, aloitettiin keväällä 2019. Työ valmistuu loppuvuodesta 2020. Kestävää liikkumista edistettiin myös muun muassa kaupungin ympäristöpalveluiden Kulkuri-hankkeessa, jonka kohderyhmänä olivat lapset ja heidän perheensä.

Suurten ulkoilmakonserttien meluilmoituspäätösten valmistelussa oli käytössä päättymisaikalinjaukset, joiden avulla pyritään kohtuullistamaan suuremmista ja myöhään jatkuvista musiikkitapahtumista lähiasutukselle aiheutuvia häiriöitä. Linjauksissa määritellään enimmäismäärät myöhäisille konserteille. Linjaus koski Kaivopuiston, Hietaniemen, Tukkutori-Teurastamon, Suvilahden, Kyläsaaren, Kaisaniemen, Töölönlahden puiston, Mäntymäen kentän, Jäähallin parkkipaikan, Malmin lentokentän ja Kansalaistorin tapahtumapaikkoja. Hyvän etukäteistiedottamisen on todettu vähentävän asukkaiden kokemaa meluhäiriötä.

Kaupungin rakentamisen ympäristöhaittojen valvontahanke jatkui vuonna 2019 Keski-Pasilan, Kalasataman, Jätkäsaaren, Kruunuvuorenrannan ja Kuninkaantammen aluerakentamiskohteissa. Kohteissa valvottiin tehostetusti muun muassa melua. Kohteissa oli edelleen paljon paalutusta, louhintaa ja murskausta, joista tehtiin meluilmoituksia. Jotta vuosia jatkuva rakennustyömelu ei olisi kohtuuton alueilla jo asuville, meluisimpien töiden tekemistä ei sallittu ilta-aikaan tai viikonloppuisin ilman perusteltua syytä.

Pikaraitiolinja Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesällä 2019. Työ kestää useita vuosia ja rakentamisen melulle altistuvia asukkaita on radan varrella hyvin paljon. Raide-Jokerin rakentamista valvoo ensisijaisesti Uudenmaan ELY-keskus. Tehokkaalla tiedottamisella, töiden aikataulusuunnittelulla ja meluntorjuntatoimenpiteillä on pystytty vähentämään asukkaiden kokemaa meluhaittaa.

Katse tulevaan

Tiivistyvässä kaupungissa on kiinnitettävä huomiota meluntorjuntaan ja ääniympäristöön. Suuret infrahankkeet ja aluerakentamishankkeet jatkuvat vielä useita vuosia.