Smart & Clean

Smart & Clean -säätiö on kolmantena toimintavuonnaan jatkanut työtään vaikuttavien ilmastoratkaisujen synnyttämisessä ja orkestroimisessa. Syksyllä 2018 julkaistu maailman ilmastopaneeli IPCC:n raportti vahvisti tarvetta löytää kiireellisesti systeemisiä ratkaisuja, jotka rajoittavat ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Kaupungit ovat avainasemassa näiden ratkaisujen luomisessa ja toteuttamisessa.

Säätiö käynnisti kärkihankkeenaan kokonaisuuden, joka tähtää merkittäviin ilmastovaikutuksiin ja pysyvään muutokseen. Kyse on kaiken pääkaupunkiseudulla käytettävän muovin suljetusta kierrosta, joka tehdään julkisen ja yksityisen toimijoiden yhteistyönä. Helsingin seudulle ja Lahteen tulevasta neitseellisestä muovista kiertää materiaaleiksi vain kuusi prosenttia. Tavoitteena on nostaa kierrätysaste 60 prosenttiin. Tämä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 336 000 tonnia, mikä tarkoittaa arviolta 80 000 asukkaan keskimääräisiä päästöjä Helsingissä. Muutoksen tukemiseksi säätiö on toteuttanut dynaamisen datamallin, minkä avulla arvioidaan pakkausmuovin kokonaisvirtoja läpi koko järjestelmän raakamateriaalin tuonnista kierrätykseen.

Helsingin kaupunki on Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa mukana sen Task Force -johtoryhmässä, johon kuuluvat myös Espoon kaupunki, Fortum, HSY, Lassila & Tikanoja, Siemens ja VTT. Kaupungin tavoitteena on tehdä vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti julkisten hankintojen ja rakennustyömaiden muovin kiertoa edistävin keinoin. Työ jatkuu vuonna 2020.

Säätiön toimintamalli sai vuoden aikana kansainvälistä tunnustusta. Se on tunnistettu maailman johtavaksi yhteistyömalliksi, jossa kaupungit voivat rakentaa vahvoja sektorit ylittäviä kumppanuuksia yritysten kanssa ja kiihdyttää muutosta 1,5 asteen maailmaan. Selvityksen tuottivat kaupunkien johtava ilmastoverkosto C40, Climate Disclosure Project (CDP) ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Nämä johtavat verkostot tulevat käynnistämään vuonna 2020 globaalin kaupunkien ja yritysten välisen City-Business Climate Alliance -ohjelman, jota säätiö on konsultoinut kolmen vuoden aikana kertyneiden oppien kautta.

Vuoden aikana kuusi Smart & Clean muutosprojektia vietiin päätökseen. Toteutetut projektit keskittyivät uusiin liikenneratkaisuihin, kaupunkiruokaan, kiinteistöjen älykkääseen korjausrakentamiseen, hulevesien laadunhallintaan, sisäilman laatuun, ilmanlaadun mittaamiseen sekä biopolttoaineiden käyttöön busseissa ja työkoneissa. Projekteissa oli mukana yli 150 yritystä sekä kaikki Helsingin seudun kaupungit. Yrityksistä merkittävä osa oli pk- ja kasvuyrityksiä, joille kotimarkkinareferenssit ja kansainvälinen kasvu ovat tärkeitä. Projekteissa synnytettiin noin 20 kansainvälistä referenssiä yrityksille.

Smart & Clean on maailman johtava vaikuttavia ilmastoratkaisuja rakentava yhteisö. Uudenlaiset liikkumisen, asumisen, energian ja kiertotalouden ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta ja luovat uutta liiketoimintaa.

Osana Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa säätiö on yhdessä kaupungin kanssa ollut tuottamassa älykkään ja puhtaan (S&C) kasvun toimenpideohjelmaa, jonka ensimmäisessä vaiheessa on luotu kuvaus S&C-toimialasta ja lista S&C-yrityksistä liikevaihdon ja työpaikkojen seurantaa varten.