Smart & Clean

Smart & Clean-stiftelsen har under sitt tredje verksamhetsår fortsatt sitt arbete för att skapa och orkestrera effektiva klimatlösningar. En rapport publicerad av den globala klimatpanelen IPCC hösten 2018 bekräftade det brådskande behovet av att hitta systemiska lösningar som begränsar klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Städerna har en nyckelroll i skapandet och förverkligandet av dessa lösningar.

Som ett spetsprojekt lanserade stiftelsen en helhet som syftar till betydande klimateffekter och permanent förändring. Det är fråga om ett slutet kretslopp av all plast som används i huvudstadsregionen, som förverkligas genom ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Av den jungfruliga plast som kommer till Helsingforsregionen och Lahtis återvinns endast sex procent som material. Målet är att höja återvinningsgraden till 60 procent. Detta skulle minska koldioxidutsläppen med 336 000 ton, vilket motsvarar uppskattningsvis 80 000 invånares genomsnittliga utsläpp i Helsingfors. För att stöda förändringen har stiftelsen skapat en dynamisk datamodell, med hjälp av vilken man kan utvärdera helhetsströmmarna av förpackningsplast genom hela systemet från import av råmaterial till återvinning.

Helsingfors stad är med i Task Force-ledningsgruppen i helheten Kaikki muovi kiertää (All plast återvinns), där även Esbo stad, Fortum, HRM, Lassila & Tikanoja, Siemens och VTT deltar. Stadens mål är att vidta effektiva åtgärder i synnerhet genom offentliga upphandlingar och främjande av återvinning av plast från byggarbetsplatser. Arbetet fortsätter år 2020.

Stiftelsens verksamhetsmodell fick under året internationellt erkännande. Den har identifierats som en världsledande samarbetsmodell där städerna tillsammans med företagen kan bygga starka partnerskap över sektorsgränserna samt påskynda förändringen till en 1,5 graders värld. Utredningen genomfördes av städernas ledande klimatnärverk C40, Climate Disclosure Project (CDP) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Dessa ledande nätverk kommer år 2020 att lansera det globala programmet City-Business Climate Alliance för städer och företag, som stiftelsen har konsulterat via lärdomar under tre år.

Under året slutfördes sex Smart & Clean-förändringsprojekt. De projekt som genomfördes fokuserade på nya trafiklösningar, stadsmat, smart renovering av fastigheter, kvalitetskontroll för dagvatten, inomhusluftkvalitet, mätning av luftkvaliteten samt användning av biobränslen i bussar och arbetsmaskiner. Över 150 företag och alla kommuner i Helsingforsregionen deltar i projektet. En betydande andel av företagen var små och medelstora företag eller tillväxtföretag, för vilka referenser från hemmamarknaden och internationell tillväxt är viktiga. Inom projektet skapades omkring 20 internationella referenser för företag.

Smart & Clean är världens ledande sammanslutning för byggande av effektiva klimatlösningar. Nya lösningar för trafik, boende, energi och cirkulär ekonomi bromsar klimatförändringen och skapar ny affärsverksamhet.

Som en del av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 har stiftelsen tillsammans med staden förverkligat ett åtgärdsprogram för smart och ren (S&C) tillväxt. I det första skedet har man utarbetat en beskrivning av S&C-sektorn och en lista över S&C-företag med tanke på uppföljningen av omsättning och arbetsplatser.