Sanering av förorenad mark och soptippar

Stadens mest centrala saneringsområden för förorenad mark gällde Fiskehamnen och Busholmen, vilka görs om till boendeområden. Stora saneringsobjekt fanns också i Nordsjö centrum och på Hertonäs strand. Utöver de större projekten undersöktes eller sanerades även flera mindre, enskilda områden under 2019. Jordmånen sanerades vid totalt ungefär 40 olika saneringsobjekt. 

Saneringen av jordmånen sker i regel samtidigt som områdena byggs upp. I miljöministeriets datasystem över markanvändningens läge har lagrats uppgifter om 878 områden i Helsingfors där jordmånen efter undersökning har konstaterats vara oförorenad, där jordmånen möjligen är förorenad eller vars jordmån har sanerats. 

Saneringen av Nordsjö soptipp pågår, och staden förbereder sig också för att sanera Stora Hoplaxvikens soptipp under de närmaste åren.

Jordmånen rengjordes liksom under föregående år i huvudsak genom att gräva upp mark med högre halter skadliga ämnen och transportera det annorstädes för lämplig behandling. Jordmånen sanerades också genom att isolera den förorenade marken på plats. Nedan visas förorenad mark som förts till behandling eller slutförvaring i Helsingfors under åren 2016–2019.

Kostnaderna för saneringen av förorenade områden och soptippar steg jämfört med föregående år. Nedan visas kostnader som uppstått på grund av förorenad mark och sanering av soptippar 2016–2019.

För vidare behandling eller slutförvaring transporterades sammanlagt cirka 111 000 ton förorenat jordmaterial, vilket är nästan 20 procent mer än föregående år.

År 2019 använde man 1 869 600 ton oförorenade jordmassor och stenmaterial på byggarbetsplatser på Helsingfors allmänna områden. 192 500 ton oförorenad jord levererades till utomstående mottagare.