Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

Ympäristöasiat ovat osa kaupunkistrategiaa, jota kaupungin ympäristöpolitiikka osaltaan vielä täydentää. Ympäristöraportissa seurattavien ympäristöpolitiikan indikaattoreiden kautta seurataan osin myös kaupunkistrategian toteutumista. Ympäristöraportin ja -tilaston tiedot ovat avointa dataa.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän auditointi suoritettiin vuonna 2019 Helsingin kaupunginkirjastossa ja Kinaporin seniorikeskuksessa. Ekokompassi-järjestelmien rakentaminen oli käynnissä liikuntapalveluissa ja nuorisopalveluissa sekä kaupunkiympäristön toimialalla. Kolme Helsingin kaupungin tytäryhteisöä lähti vuonna 2019 rakentamaan Ekokompassia.

Helsingin tapahtumasäätiö teki päätöksen ottaa Ekokompassi käyttöönsä koko toiminnassaan. Tavoitteellinen ympäristötyö kattaa siis pian useat helsinkiläisille tutut tapahtumat Juhlaviikoista ja Lux Helsingistä Silakkamarkkinoihin ja Pormestarin itsenäisyysjuhlaan neljäsluokkalaisille. Toimintamalli on uusi ja sen tavoitteena on yksittäisten tapahtumien sertifioimisen sijaan tapahtumasäätiön koko tapahtumatuotannon suunnitelmallinen ympäristöohjelma ja Ekokompassi- sertifikaatti.

Helsingin Kaupunginteatteri otti Ekokompassin käyttöönsä vuoden lopussa. Kaupunginteatterin Ekokompassi-ohjelma rakennetaan kattamaan suuren ja pienen näyttämön lisäksi myös studio Pasila, Arena-näyttämö sekä Lilla Teatern. Kaupunginteatterin vahvuutena on valveutunut henkilökunta, ja suunnitelmallisella ympäristötyöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti niin lavastamisen materiaaleihin, talon hankintoihin, ihmisten liikkumiseen kuin ympäristötietoisuuteenkin.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo tarjoaa tilat lukuisille kulttuurialan tapahtumille ja toimijoille Kaapelitehtaalla ja Suvilahden alueella. Kaapelitalo päätti ottaa Ekokompassin käyttöönsä vuoden lopussa. Vanhojen ja arvokkaiden kiinteistöjen ympäristövaikutusten pienentäminen sekä tapahtumajärjestäjien, vuokralaisten ja muiden yhteistyökumppanien ympäristövastuun tukeminen ovat avaimia Kaapelitalon Ekokompassiin.

Kaupunki myönsi 30 prosentin alennuksen alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta auditoitua Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vastaan kuudelle tapahtumalle, jotka olivat Helsinki City Running Day, Naisten Kymppi, Flow Festival, Maailma kylässä -festivaali, Suuret Oluet – Pienet Panimot ja Slush The Borough.

Kaupungin emo-organisaatiossa toimi vuoden 2019 lopulla 765 koulutettua ekotukihenkilöä ja lisäksi 220 nimettyä ekotukihenkilöä. Myös useissa tytäryhteisöissä toimi koulutettuja ekotukihenkilöitä. Toiminta on levinnyt Helsingistä vuoden 2019 loppuun mennessä 22 Suomen kuntaan. Lisäksi toimintamalli on käytössä Uudenmaan ELY-keskuksessa, HSY:ssä, Uudenmaan liitossa, Yhdysvaltain Suomen suurlähetystössä, Eteva-kuntayhtymässä ja Opetushallituksessa.

Vuonna 2019 jatkettiin edellisvuonna kehitettyä työpaikan ympäristöasioiden kehittämisen tukimuotoa, ekotukitoiminnan avustusta. Avustusta jaettiin ekotukihenkilöiden hakemusten perusteella muun muassa ympäristökasvatukseen, lähiluonnon siivoamiseen, jätteiden lajittelun kehittämiseen ja kestävän liikkumisen edistämiseen.

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen toimintamalli

Kaupunginvaltuusto

 • Ympäristöasiat kaupunkistrategiassa 2017–2021
 • Ympäristöpolitiikka: tavoitteet keski- pitkälle (2020) ja pitkälle (2050) aikavälille

Kaupunginhallitus

 • Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017–2025
 • Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus: asuinkiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma 2017-2025
 • Talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet

Kaupunginvaltuusto & Kaupunginhallitus

 • Kaupungin ympäristöraportti
 • Ympäristönsuojelun osa-alueohjelmat: mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Hiilineutraali Helen 2035, ilmansuojelusuunnitelma, melun- torjunnan toimintasuunnitelma, Itämeri-toimenpideohjelma, luonnonsuojeluohjelma

Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Ympäristöjärjestelmät:

 • ISO 14001: HKL, Finlandia-talo Oy, Helen Oy, Palmia Oy, Helsingin Satama Oy, Helen Sähköverkko Oy
 • Ekokompassi käytössä: kaupunginkirjasto, Reaktori -tapahtuma, ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö, Kinaporin seniorikeskus, Stara, Palvelukeskus Helsinki, 10 tytäryhteisöä
 • Ekokompassi rakenteilla: kaupunkiympäristön toimiala, liikuntapalvelut, Helsinki Biennaali, nuorisopalvelut, Kannelmäen palvelutalo, Munkkiniemen palvelutalo, 3 tytäryhteisöä
 • Green Office: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto, 2 tytäryhteisöä
 • Vihreä Lippu tai Okka-sertifikaatti: 32 koulua, päiväkotia ja toisen asteen oppilaitosta
 • Ekotukitoiminta kaikilla toimialoilla ja 5 liikelaitoksessa
 • Talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita: HKL, Kaupunkiympäristön toimiala, Stara

Helsinki haluaa sitouttaa myös yrityksiä toimimaan ympäristövastuullisesti ja vähentämään päästöjään. Vuoden aikana järjestettiin Ilmastokumppanit-verkostoon liittyneille yrityksille sekä muille aiheesta kiinnostuneille yhteensä neljä tapahtumaa, joiden punainen lanka oli Hiilineutraali Helsinki 2035. Alkuvuodesta keskusteltiin toimenpideohjelman elinkeinovaikutuksista yhdessä Ilmastokumppaneiden kanssa. Syksyllä keskityttiin ratkaisujen etsimiseen muun muassa Ilmastokumppaneiden vuosiseminaarissa ja Helsingin elinkeinopäivässä. Ensimmäistä kertaa järjestettiin muun muassa suuren suosion saavuttanut Kiertotalous rakentamisessa -markkinavuoropuhelutapahtuma.

Helsinki luovutti heinäkuussa 2019 YK:lle ensimmäisen vapaaehtoisen raporttinsa kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteiden toimeenpanosta. Toimeenpanoraportoinnin yhteydessä kaupunkistrategiaa ja sen kärkihankkeita sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa arvioitiin suhteessa YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näiden osalta oli tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta Helsinki osallistuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Itseasiassa merkittävä osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta tapahtuu paikallisella tasolla. Helsinki onkin yhdessä New Yorkin kanssa innostanut useita muita kaupunkeja mukaan toteuttamaan vapaaehtoista toimeenpanoraportointia.

Helsingin kestävän kehityksen työtä tukevat myös kaupunginhallituksen lokakuussa 2019 hyväksymät kaupungin eettiset periaatteet, jotka täydentävät ja avaavat kaupungin arvoja. Eettisten periaatteiden mukaan kaupunki muun muassa painottaa toiminnassaan kestävää kehitystä ja torjuu ilmastonmuutosta.

Syyskuussa 2019 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteen kaupungin liha- ja maitotuotteiden puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä. Päätös täydentää osaltaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, joka tähtää pääosin kaupungin rajojen sisällä tuotettujen suorien päästöjen vähentämiseen. Kaupungin on kuitenkin pystyttävä vähentämään myös kulutuksensa päästöjä.

Myös ruoka-avun päästöjä vähennetään tulevaisuudessa Helsingissä, kun kaupunginvaltuusto myönsi rahoitusta hävikkiterminaalin perustamiseen. Terminaaliin voidaan keskittää hävikkiruuan jakeluun liittyvää logistiikka ja täten vähentää hävikkiruuan varastoinnista ja kuljetuksista syntyviä päästöjä. Samalla kehitetään ja lisätään ruoka-avun asiakkaille tarjottavaa sosiaalityötä.

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista, ja kasvu koskee myös Helsinkiä. Kaupunki aloitti kestävän matkailun ohjelman laadinnan vuonna 2019. Ohjelma määrittelee pidemmän aikavälin vision vuodelle 2030 ja tarkemmat toimenpiteet vuoteen 2025 asti. Ohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Katse tulevaan

Kaupungin ympäristöpolitiikka päivitetään vuoden 2020 aikana ja ympäristöyhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä vahvistetaan. Ympäristöjärjestelmätyössä pidemmän aikavälin tavoitteena on toimialakohtaiset ympäristöjärjestelmät ja toimivaksi järjestelmäksi on havaittu Ekokompassi, vaikkakin myös ISO 14001 –järjestelmä täyttää kaupungin ympäristöjohtamisen tavoitteet.