Upphandlingar

Helsingfors är Finlands största offentliga upphandlare, och den årliga volymen på stadens upphandlingar är omkring fyra miljarder euro. I enlighet med sin upphandlingsstrategi har Helsingfors förbundit sig till att främja miljöansvar samt socialt och ekonomiskt ansvar i sina upphandlingar. Upphandlingarna är ett centralt sätt att förverkliga Helsingfors nya stadsstrategi från 2021, enligt vilken Helsingfors ska ledas enligt SDG-målen och bekämpning av och anpassning till klimatförändringen samt skydd av den biologiska mångfalden är prioriterade områden.

I upphandlingarna år 2021 inleddes verkställande av den förnyade upphandlingsstrategin. För att främja ansvarsfullheten och effektiviteten inrättades en arbetsgrupp som ansvarar för att främja åtgärder enligt upphandlingsstrategins teman. I utvecklingen av upphandlingarna fokuserade man särskilt på att minska klimatutsläppen, minska mängden skadliga ämnen och utveckla uppföljningen.

I 51 procent av upphandlingarna som gjordes år 2021 inom stadens sektorer och affärsverk utnyttjades miljökriterier. Det finns dock skillnader mellan sektorerna och affärsverken i fråga om användningen av miljökriterier: av Servicecentralens samt kultur- och fritidssektorns upphandlingar inkluderade exempelvis 100 procent och av Staras upphandlingar 80 procent miljökriterier år 2021. En del av sektorerna hade fortfarande märkbara svårigheter i att följa upp miljökriterierna.

De mest använda kriterierna förra året var miljösystemets kriterier. Dessutom framhävdes miljökriterierna för fordon och arbetsmaskiner, energieffektivitet, minskning av skadliga ämnen och återvinningsbarhet. I valet av kriterier syns effekterna av de green deal-avtal som infördes förra året.

Ansvarsarbetet i Helsingfors stads upphandlingar fick erkännande

Helsingfors stad tilldelades i slutet av året erkännandet Procura+ Award av den internationella miljöorganisationen för kommuner ICLEI i serien årets upphandlingsinitiativ. Priset riktade sig framför allt till det arbete som utförts inom projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE) för utveckling av ansvarsfullheten i upphandlingar.

Genom priset Procura+ Award lyfter man årligen fram hållbara och innovativa upphandlingar och ger synlighet till framtidsinriktade offentliga upphandlare och deras initiativ.

Med green deal-avtalet minskades utsläppen från byggarbetsplatser och skadliga kemikalier

Verkställandet av green deal-avtal för upphandlingar inleddes på allvar år 2021. För båda avtalens del ordnade man flera marknadsdialoger och ordnade utbildning.

De första avtalsenliga kraven enligt green deal-avtalet för utsläppsfria byggarbetsplatser trädde i kraft den 1 juli 2021. Detta innebär att man fastställer upphandlingskriterier som minskar avgasutsläppen för alla Helsingfors stads byggarbetsplatser. Utsläppsfria byggarbetsplatser enligt green deal förverkligades exempelvis i elva infrastrukturprojekt år 2021. I många entreprenader går man redan ännu längre och förverkligar utsläppssnåla byggarbetsplatser genom att bland annat använda förnybar diesel som bränsle. Med green deal-avtalet för utsläppsfria byggarbetsplatser siktar man på att minska utsläppen från byggarbetsplatser och elektrifiera utrustningen.

I green deal-avtalet för minskning av skadliga ämnen i småbarnspedagogikens upphandlingar färdigställdes upphandlingskriterier för rengöringsmedel och renhållningstjänster. Inom ramen för avtalet bereddes år 2021 också kriterier för upphandlingskategorier för inomhus- och utomhuslekredskap samt möbler. Genom upphandlingskriterier och marknadsdialog strävar man efter att minimera mängden skadliga ämnen i daghemsmiljön med hjälp av upphandlingar och på detta sätt minska barnens totala exponering för kemikalier.

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och den offentliga sektorn eller näringslivet. Där deltar utöver Helsingfors en grupp andra stora finländska städer och offentliga upphandlare, så avtalen har potential att påverka marknaden i betydande grad.

Nya öppningar genom den nationella upphandlingsstrategin och samarbetet inom metropolområdet

Helsingfors var år 2021 särskilt aktiv i nätverksarbetet för ansvarsfulla upphandlingar. I Finland inleddes verkställandet av en nationell upphandlingsstrategi, där Helsingfors är en aktiv aktör. I temagruppen för ekologiskt hållbarhet inom åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling främjade man bland annat ekologiskt hållbara livsmedelsupphandlingar samt inledde en diskussion om främjande av biologisk mångfald genom upphandlingar. Kommunerna i metropolområdet intensifierade sitt samarbete i samarbetsgruppen för upphandlingar inom metropolpolitiken, där man bereder finansieringsansökningar i synnerhet för främjande av koldioxidsnåla upphandlingar.

När det gällde internationellt samarbete fortsatte Helsingfors arbetet inom Europeiska kommissionens Big Buyers-samarbetsgrupp, där man utvecklades utsläppsfria byggarbetsplatser och eldrivna arbetsmaskiner. Helsingfors deltog också aktivt i ICLEI:s samarbetsgrupper och evenemang för ömsesidigt lärande, såsom gruppen för ansvarsfulla IKT-anskaffningar och gruppen för upphandlingar inom cirkulär ekonomi.

Lagen om rena fordon medförde förändringar i upphandlingarna av fordons- och transporttjänster

Lagen om rena fordon, som verkställer EU:s direktiv om rena fordon, trädde i kraft den 2 augusti 2021. Lagen påskyndar ökningen av andelen utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i Helsingfors stads upphandlingar av fordon och transporttjänster under de kommande åren. Lagens mål är i linje med Helsingfors koldioxidneutralitetsmål, och Helsingfors har också berett minimimiljökriterier även för de upphandlingar av fordon och transporttjänster som inte omfattas av lagen.

Av de övriga upphandlingskategorierna riktades utvecklingsarbetet i synnerhet till IKT-utrustning, fastighetsskötselns upphandlingar samt måltids- och restaurangtjänster.

Klimatpåverkan beaktas ännu bättre i olika slags upphandlingar

Den koldioxidsnåla utvecklingen inom stadens upphandlingar fortsatte under ledning av det sexåriga projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure). I Helsingfors delprojekt granskar man nio olika upphandlingar med betydande klimateffekter, och i beredningen bedömde man möjligheterna att beakta koldioxidavtrycket. År 2021 konkurrensutsattes den sista pilotupphandlingen inom Canemure, som var måltidstjänster för seniorhem och servicecentraler. Inom projektet sammanställdes också en rapport om tillämpning av information om koldioxidavtryck i offentliga upphandlingar inom byggande samt i upphandlingar av livsmedel. Rapporten publicerades i början av 2022.

I juni 2021 ordnade projektet webbinariet Kestävää kouluruokaa - Ympäristövastuulliset ruokapalvelut kunnissa (Hållbar skolmat – Måltidstjänster med miljöansvar i kommunerna) i samarbete med Esbo och Vanda städer.

Bild 14. I miljörapporten följer man de tjänsteresor som stadens anställda gjort med flyg, som ytterligare minskades av coronapandemin år 2021. Enligt riktlinjerna i stadens anvisningar för resor ska man i tjänsteresor eller resor för tjänsteutövning beakta bland annat koldioxidneutralitets- och utsläppssnålhetsperspektiven.

En blick framåt

Ledning, utbildning och verksamhetsmodeller för ansvarsfull upphandling systematiseras i och med att upphandlingsstrategin verkställs. Följande saker som ska utvecklas är bland annat ansvarsfull upphandling av IKT-enheter, bättre beaktande av socialt och ekonomiskt ansvar samt skyddande av naturens mångfald med upphandlingarna. Inom upphandlingsarbetet fokuserar man allt mer på att skapa effekter och utveckla uppföljningen.