Miljömedvetenhet och miljöansvar

Helsingfors stads ambitiösa klimat- och miljömål syns i stor utsträckning även inom småbarnspedagogiken och utbildningen samt i tjänsterna för unga och vuxna. Helsingfors vill vara en pionjär inom miljöfostran och stödja en hållbar livsstil bland helsingforsarna. Enligt stadsstrategin förbinder sig Helsingfors också till att förbättra stadsbornas egna möjligheter att göra miljövänliga val i sin vardag.

En hållbar framtid är ett centralt tema inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors genomfördes en studiestig för hållbar utveckling, vilket innebär att elever och studerande i alla åldrar får bekanta sig med klimatförändringen och hållbar utveckling i småbarnspedagogiken och grundskolan, på andra stadiet och i det fria bildningsarbetet. Studiestigen konkretiserades år 2021 genom olika modeller och åtgärder som förenade klimat- och miljöfostran, framtidsläskunnighet och kreativt lärande.

Genom modellen KETTU – Kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa (hållbar framtid inom småbarnspedagogiken) utbildades 350 yrkespersoner inom småbarnspedagogiken till handledare inom klimatansvar och hållbar utveckling. Dessutom publicerades en KETTU-bok som stöd för hållbarhetsfostran inom småbarnspedagogiken. Under 2021 fattades beslutet att KETTU-modellen väljs som bindande mål för hela småbarnspedagogiken i Helsingfors. Det betyder att över 30 000 barn under år 2022 får bekanta sig med bekämpning av klimatförändringen, cirkulär ekonomi och miljöfärdigheter tillsammans med kettu-kompisarna.

För grundskolan utvecklades lärandehelheter gällande hantering av klimatförändringen. I samarbete med Helsingfors universitet genomfördes också en pilotutbildning på temat kompetens inom cirkulär ekonomi med hjälp av uppfinningspedagogik. Det ämnesöverskridande studieavsnittet Koldioxidneutralt Helsingfors som utvecklats inom sektorn blev ett obligatoriskt studieavsnitt för alla förstaårsstuderande i gymnasierna från och med augusti 2021. Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto beslöt att ansöka om OKKA-certifikatet för hållbar utveckling vid läroanstalter.

Unga aktiverades till utfärder och friluftsliv

Inom ungdomstjänsternas miljösystemarbete Ekokompassen uppnåddes förra året en etapp, när helheten av ungdomstjänster fick Ekokompassen-certifikat som ett bevis på målmedvetet miljöarbete. Ungdomstjänsternas miljöprogram och Ekokompassen-process har varit en betydande och ambitiös satsning för beaktande av miljövänliga val och verksamhetsmodeller inom ungdomsarbetet, och tanken är att detta arbete ska fortsätta.

Trots det fortfarande pågående coronaläget kunde man ordna naturutfärder, läger, städtalkon på stränderna, vegetarisk matlagning, återvinnings- och hantverksverksamhet, loppisar samt odlingsverksamhet på olika håll i staden.

I Krutbudget-datainsamlingen, som gjordes inom alla enheter för ungdomsarbete, frågade man de unga hur coronaviruset har påverkat deras fritid. Man frågade också ungdomarna om deras miljöoro och vilja att agera för miljön. En stor del av dem som svarade, berättade att hobbyer hade minskat eller avslutats. Utöver ansvarsfullt mode och matsvinn hade många unga åsikter om den egna hälsan och kompisrelationer. I svaren framkom en vilja att göra utfärder i den närliggande naturen, hjälpa andra genom att skänka saker och kläder, förändra de egna konsumtionsvanorna och diskutera dem med kompisar samt utföra frivilligarbete inom miljö- och djurskydd. Utgående från svaren utvecklade ungdomsarbetsenheterna i de olika områdena sin verksamhet tillsammans med ungdomarna.

Under 2021 deltog miljöenhetens ungdomsarbetsenhet i den virtuella Världen i byn-festivalen tillsammans med ungdomstjänsternas partnerskapsenhet och projektet Satakolkyt. Under sommaren ordnades De ungas Ögalleri för andra året i stallen på Vårdö, och till enheten anslöts också den gemensamma trädgården Den ätbara parken på Blåbärslandet. Med stöd av enheten i Hertonäs ordnade man öppna miljökonstverkstäder i parken, skötte trädgården och hönsen, ordnade talkon samt deltog i Satakolkyt-strandutflykter. Parkens urbana miljö erbjöd ramar för kreativt arbete och verkstäder med naturtema. På hösten ordnade man precis som tidigare år program för Östersjödagen tillsammans med Satakolkyt-projektet. Denna gång skapades ramar på Blåbärslandet.

På lägerön Bengtsår i Hangö spelade man i samarbete med stadens säsongsanställda inom mediebranschen in en Ilmastomenu-video i samarbete med Ilmastomenu ry. Ilmastomenu är en organisation som främjar klimathållbart ätande. Från låneexpeditionen för utflyktsutrustning Wempaimisto lånades också en rekordstor mängd utflyktsutrustning för ungdomars egna utfärder.

Lektioner och läromedel som stöd för miljöfostran

Helsingforsregionens miljötjänster HRM erbjöd avgiftsfria tjänster inom miljöfostran för daghem och läroanstalter tillsammans med sin samarbetspartner Huvudstadsregionens Återandvändningscentral Ab under hela året. På grund av coronasituationen uppdaterade man programmen för att förlänga utomhussäsongen till hela året. Även beställningarna av och efterfrågan på distanslektioner ökade i jämn takt, och de etablerade sin ställning i rådgivningen. I synnerhet för högstadie- och gymnasieklasser verkade distanslektioner till och med passa bättre än traditionella skolbesök.

I de rådgivningstimmar för miljöfostran som erbjuds av HRM deltog år 2021 totalt 6 418 barn och unga i Helsingfors. Man ordnade 410,5 timmar rådgivning. På grund av coronasituationen ökade det totala antalet rådgivningstillfällen dock inte ännu till den normala nivån efter kollapsen år 2020. De populäraste rådgivningsstunderna för 5–6-åringar var gårdsäventyret Rinnande kranvatten, utomhuslekstunden Vi sparar på naturen! om cirkulär ekonomi och dockteatern Rojupöhö. För förskolebarn ordnades också distansledda digitala spelstunder på temana cirkulär ekonomi och vardagliga vattenfrågor. Läroanstalterna erbjuds utomhuslektioner, distanslektioner och distansledda digitala spelstunder. Läroanstalternas populäraste lektioner var utomhuslektionerna: Vi undersöker vattnet nära oss, Den cirkulära ekonomins ABC och gårdsäventyret Rinnande
kranvatten. Man ordnade också många distanslektioner och distansledda digitala spelstunder på temana hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi samt det livsviktiga vattnet.

År 2021 deltog tre fadderskolor i Helsingfors i HRM:s fadderskolprogram: Karviaistien koulu, Siltamäen ala-asteen koulu och Poikkilaakson ala-asteen koulu. Det avgiftsfria fadderskolprogrammet omfattar lektioner som stöder miljöfostran, undervisningsmaterial och utbildning för lärare. De skolor som väljs ut får stöd av en utnämnd miljöfostrare och ett fadderskolprogram som passar för deras behov.

Miljömedvetenhet och ansvarsfull vistelse i naturen främjades

Stora Räntans naturcentrum öppnades för allmänheten först i början av juni på grund av coronarestriktionerna. Under verksamhetsperioden transporterade förbindelsebåten omkring 6 000 besökare till Stora Räntan. Man ordnade 37 naturundersökningsdagar och 41 miljöundersökningsdagar. Man ordnade 44 öäventyrsdagar för dagvården, varav en del förverkligades som skogsäventyrsutfärder i daghemmens närområden, eftersom inte alla grupper kunde använda kollektivtrafik. Sammanlagt deltog 2 612 barn och ungdomar med sina lärare i naturskol- och öäventyrsdagarna.

I Östersjö- och skärgårdslägren för unga deltog sammanlagt 23 personer. Man ordnade sammanlagt fem kurser i miljöfostran, och deltagarantalet var 51. Totalt 412 personer deltog i de evenemang för allmänheten och helgguidningar som ordnades av Stora Räntans naturcentrum. Man ordnade totalt nio temautfärder för alla och skärgårdsäventyr för barn, och 244 besökare deltog. Totalt 35 bokade utflykter ordnades med sammanlagt 384 besökare.

Stora Räntans naturcentrum och Annegården ordnade tillsammans den aktivitetsbaserade utställningen Kalliolla, som var inspirerad av Helsingforsbiennalen och skärgårdsnaturens rikedom. Utställningen visades från Helsingforsdagen till slutet av augusti och sågs av totalt 7 162 besökare. I samband med utställningen ordnade Annegården temaverkstäder och öppen verksamhet, där sammanlagt 143 barn och vuxna deltog.

På grund av coronapandemin inleddes naturutflykterna för stadsbor först i början av juni. Sammanlagt ordnades 19 utflykter med 527 deltagare. Alla utflykter hade förhandsanmälan. Stadsborna uppmuntrades till observation av naturen och medborgarvetenskap som en del av naturutfärderna, kurserna och naturskolan samt genom en observationsutmaning som genomfördes med applikationen iNaturalist. Evenemanget Herukkaperhosen ja suruvaipan etsintäkuulutus (efterlysning av vinbärsfuks och sorgmantel) intresserade 146 personer, men på grund av det regniga vädret fick man bara in 20 artobservationer.

Ansvarsfull vistelse i naturen främjades genom nya material och genom skyltar i terrängen. Anvisningar om hur man rör sig ansvarsfullt på vatten gavs med stöd av webbplatsen Luontoviisas samt genom att sprida information via båtuthyrningar, paddlingsföreningar och segelsällskap. Kommunikationshelheten Håll dig på stigen styrde agerandet i naturen och naturskyddsområden i en ansvarsfullare riktning med hjälp av en webbplats, en naturutfärdsvideo med ansvarstema samt utfärdsinbjudningskort som delades ut på biblioteken. För att förebygga slitage satte man i naturskyddsområdena upp skyltar som uppmanar till att hålla sig på stigen och berättar om den känsliga naturen. De nya skyltarna fick ett positivt mottagande. I evenemanget Luontobuumi – kestävästi kaupunkiluonnossa (Naturboomen – hållbart i stadsnaturen), som ordnades som slutse-minarium för projektet Urban Eco Islands, deltog 510 personer på distans.

Barngrupp på utfärd i skogen.
Bild 17. Skogsäventyrsutfärder ordnades i närheten av daghemmen. Fotograf Raisa Ranta.

Högholmen inspirerade barn och unga till att lära sig mer om djur och naturskydd

År 2021 anpassades Högholmens verksamhet till coronaläget och ordnades delvis på distans. Utbudet av pedagogiska spel på internet utökades. Naturskolverksamhet ordnades under både vår- och höstterminen. Totalt 24 klasser deltog i naturskolverksamhet på distans, och totalt 28 skolgrupper deltog i de naturskoldagar som ordnades som närundervisning under höstterminen. Skolkonferensen för högstadieelever och gymnasiestuderande ordnades på våren för första gången som webbevenemang, vilket gjorde det möjligt att bjuda in skolor från hela Finland. Östersjödagen uppmärksammades i augusti i samarbete med Baltic Sea Action Group och Håll Skärgården Ren rf. Totalt 737 elever deltog i Östersjödagen. I sommarlägren för lågstadieelever deltog 59 barn. Totalt över 9 800 skolelever och omkring 1 400 barn i småbarnspedagogiken besökte Högholmen antingen på plats eller under ledda distansundervisningsprogram.

Invånarna deltog i skötseln av sin egen omgivning

Parkfadderverksamheten, där en viktig aktivitet är att frivilliga plockar skräp i sin närmiljö, fick än en gång många nya frivilliga. Det totala antalet parkfaddrar ökade med nästan 500 nya parkfaddrar. En del av de anmälda var grupper, såsom skol- och daghemsgrupper. I slutet av 2021 fanns omkring 2 000 parkfaddrar i registret.

Antalet miljötalkon, exempelvis städtalkon och talkon för bekämpning av främmande arter, uppnådde igen samma nivå som före coronapandemin. Invånare, invånarföreningar och skolor ordnade sammanlagt 166 städtalkon för miljön, och över 22 400 personer deltog. På grund av coronapandemin ordnades precis som förra året inga städtalkon där staden är huvudarrangör.

Under perioden juni till oktober ordnade staden 12 talkon för bekämpning av främmande arter i Borgnäset, Fårholmen, Nybondas, Fastholmen, Kallviksudden, Blåbärslandet och Drumsö i samarbete med WWF Finland och Helsingfors naturskyddsförening. Totalt 161 frivilliga deltog i talkona, och även företag deltog. De arter som bekämpades var jättebalsamin och vresros. Det ordnades också många talkon för bekämpning av främmande arter för invånarna, och många invånare meddelade att de be-kämpade främmande arter på eget initiativ på fritiden.

Klimatinfo informerade och utbildade aktivt

Under det andra coronaåret nådde HRM:s Klimatinfo stadsborna genom webbinarier och Koutsi-nätkurser. Webbutbildningsplattformen koutsi.hsy.fi erbjuder avgiftsfria kurser om olika aspekter av ett hållbart liv för alla stadsbor. Den populära energiexpertkursen för husbolag ordnades två gånger under året, och man ordnade också för första gången en egen energieffektivitetskurs för disponenter. Under 2021 registrerade sig 504 nya användare på webbutbildningsplattformen.

År 2021 deltog över 600 helsingforsare i Klimatinfos webbinarier. Webbinarierna fokuserade bland annat på laddning av elbilar och användning av solenergi i husbolag, övergång från oljeuppvärmning till förnybara energikällor samt energisparåtgärder för egnahemshus.

Klimatinfo kommunicerade aktivt i olika kanaler under hela året och deltog i olika temadagar och -veckor. Kampanjen #lähdinkäveleen, som ordnades i sociala medier 2021, lyfte fram motionens klimateffekter och nyttan med att promenera. Klimatinfo informerade också under året om hur för stor konsumtion av protein påverkar avloppsvattenreningsverken och övergödningen av Östersjön. Temat hållbar konsumtion lyftes fram i Kranvattenbaren, som var tillgänglig för Helsingforsbiennalens besökare under hela sommaren.