Bullerbekämpning

Buller är ett betydande miljöproblem även i Helsingfors. Buller försämrar livsmiljöns kvalitet och trivsamhet, och kraftigt, kontinuerligt buller kan också skada hälsan. I Helsingfors orsakade vägtrafiken mest bullerolägenheter. 37 procent av Helsingforsborna bor i områden där bullernivån från vägtrafiken dagtid överskrider riktvärdesnivån på 55 dB. Lokalt kan även till exempel bygg- och reparationsarbeten, publikevenemang och restauranger orsaka störande buller.

Läget gällande trafikbuller följs upp enligt miljöbullerdirektivet genom bullerutredningar vart femte år. En ny bullerutredning inleddes år 2021 och blir klar sommaren 2022. Utifrån bullerutredningen utarbetas en handlingsplan för bullerbekämpning, som styr Helsingfors stads bullerbekämpningsarbete. Den nuvarande handlingsplanen, för åren 2018–2022, innehåller bland annat åtgärder gällande stadsplanering, påverkande av bullerkällor och strukturell bullerbekämpning.

Vägtrafik i Helsingfors.
Bild 9. I Helsingfors orsakade vägtrafiken mest bullerolägenheter. Fotograf Vesa Laitinen.

Många åtgärder för att förbättra ljudmiljön

Bullerolägenheter förebyggs genom planering av markanvändningen och trafiken. I Helsingfors planeras trafikinvesteringar och markanvändning alltid parallellt. Då kan man också beakta bullerbekämpningen. Nya bostadsområden eller aktiviteter som är bullerkänsliga ska inte placeras på områden med höga bullernivåer utan tillräckliga bullerbekämpningsåtgärder. Bullerolägenheterna från olika anläggningar och tillfälliga funktioner regleras genom miljöskyddslagen och Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter.

Man har försökt styra in trafiken på mer hållbara färdsätt genom att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och cykling. Exempelvis den förnyelse av Tavastvägen som blev klar 2021 ökar säkerheten för fotgängare och cyklister samt gör kollektivtrafiken smidigare. Byggandet av Kajsatunneln under centralstationens bangård, som inleddes 2021, kommer att underlätta gång och cykling i östvästlig riktning. Mer information om främjande av hållbar och samtidigt bullerfri trafik finns under Trafik i denna rapport.

Den omfattande elektrifieringen av trafiken påverkar i någon mån även stadens ljudmiljö. Helsingfors mål är att elbilarnas andel av Helsingfors fordonsbestånd ska vara 30 procent år 2030. År 2021 ökade antalet elbilar betydligt jämfört med föregående år. Helsingforsregionens trafik (HRT) har som mål att minst 30 procent (ca 400 bussar) av HRT:s fordon inom busstrafiken ska drivas med el år 2025. I slutet av 2021 fanns 176 elbussar, varav 80 trafikerar inom Helsingfors område.

Helsingfors stad reserverar årligen anslag för bullerhinder vid gatorna. År 2021 användes omkring 0,3 miljoner euro av anslaget för planering av bullerhinder vid Gamla Borgåvägen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Trafikledsverket har det huvudsakliga ansvaret för bullerbekämpning på landsvägar. På Kånalavägen och Topeliusgatan användes bullerdämpande beläggning när gatorna försågs med ny beläggning. Staden förde också kampanj för användning av friktionsdäck.

Evenemangen var få

När det gäller buller från evenemang var även 2021 lugnare än vanligt, eftersom de stora utomhuskonserterna ställdes in för andra året i följd. Däremot fortsatte byggandet i staden som normalt. Bostadsbyggandet fortsatte i livlig takt exempelvis i Busholmen, Böle, Kronbergsstranden och Kungseken.

Gatuarbetena för åttans linje, det vill säga ombyggnaden av Caloniusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan, inleddes i januari 2021 och pågår till 2023. Byggandet av Kajsatunneln, som är utmanande med tanke på bullerbekämpningen, inleddes och kommer att pågå till hösten 2023. Arbetet inom spårvägsprojektet Kronbroarna inleddes under hösten i Hagnäs samt på Sumparn, Högholmen och Kronbergsstranden. Byggandet av nya spårvägsförbindelser fortsätter till år 2027. En särskild utmaning för detta arbete är att skydda djurparken från buller.

Man har kunnat minska de tillfälliga bullerolägenheterna genom effektiv information och genom att i förväg avtala om bullerbekämpningsåtgärder med särskilt känsliga objekt.

En blick framåt

När staden förtätas är det även i fortsättningen viktigt att satsa på ljudmiljön och buller-bekämpningen. Även om 2021 var ett lugnt år i fråga om evenemang och utomhuskonserter, förberedde man sig inom miljötjänsterna för evenemangen år 2022 genom att hösten 2021 bereda nya riktlinjer för när utomhuskonserter ska sluta. Efter pandemitiden kan man år 2022 ordna fler konserter än tidigare år på de viktigaste evenemangsområdena. Antalet utomhuskonserter har utökats jämfört med tidigare på Olympiastadion och på den tidigare flygplatsen i Malm, och därtill ska en tredje evenemangsdag avslutas senast kl. 23.00.