Meluntorjunta

Melu on merkittävä ympäristöongelma myös Helsingissä. Melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä, ja voimakas jatkuva melu voi aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin meluhaitta Helsingissä aiheutuu tieliikenteestä. 37 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Melua aiheuttavat paikallisesti myös esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt, yleisötapahtumat sekä ravintolat.

Kaupungin liikennemelutilannetta seurataan ympäristömeludirektiivin mukaisesti viiden vuoden välein toteutettavalla meluselvityksellä. Uuden meluselvityksen laadinta käynnistettiin vuonna 2021 ja se valmistuu kesällä 2022. Meluselvityksen pohjalta laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma, joka ohjaa Helsingin kaupungin meluntorjuntatyötä. Tällä hetkellä voimassa oleva toimintasuunnitelma vuosille 2018–2022 sisältää muun muassa kaupunkisuunnitteluun, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan liittyviä toimia.

Tieliikennettä Helsingissä.
Kuva 9. Suurin meluhaitta Helsingissä aiheutuu tieliikenteestä. Kuvaaja Vesa Laitinen.

Monia toimia ääniympäristön kohentamiseksi

Meluhaittoja ennaltaehkäistään maankäytön ja liikenteen suunnittelulla. Helsingissä liikenneinvestoinnit ja maankäyttö suunnitellaan aina yhdessä, jolloin pystytään huomioimaan myös meluntorjunta. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei sijoiteta melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Erilaisten laitosten ja tilapäisten toimintojen meluhaittoja säännellään ympäristönsuojelulailla ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä.

Liikennettä on pyritty ohjaamaan kestäville kulkutavoille parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi vuonna 2021 valmistunut Hämeentien uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvoittaa joukkoliikennettä. Vuonna 2021 käynnistetty päärautatieaseman ratapihan alittavan Kaisantunnelin rakentaminen tulee puolestaan helpottamaan kävely- ja pyöräliikennettä itä-länsi-suunnassa. Kestävän ja samalla meluttomamman liikkumisen edistämisestä kerrotaan tarkemmin tämän raportin luvussa Liikenne.

Liikenteen laaja sähköistyminen vaikuttaa jonkin verran myös kaupungin ääniympäristöön. Helsingin tavoitteena on, että vuonna 2030 sähköautojen osuus Helsingin ajoneuvokannasta on 30 prosenttia. Vuonna 2021 sähköautojen määrä kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Helsingin seudun liikenteen (HSL) tavoitteena on, että 2025 mennessä vähintään 30 prosenttia (noin 400 kappaletta) HSL:n bussiliikenteen kalustosta kulkee sähköllä. Vuoden 2021 lopussa sähköbusseja oli 176, joista 80 liikennöi Helsingin alueella.

Helsingin kaupunki varaa vuosittain määrärahoja katujen meluesteisiin. Vuonna 2021 määrärahaa käytettiin noin 0,3 miljoonaa euroa Vanhan Porvoontien meluesteen suunnitteluun. Maanteiden meluntorjunta on pääasiassa Uudenmaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston vastuulla. Konalantiellä ja Topeliuksenkadulla käytettiin melua vaimentavaa päällystettä katujen uudelleenpäällystykseen. Lisäksi kaupunki kampanjoi kitkarenkaiden käytön edistämiseksi.

Tapahtumia oli vain vähän

Tapahtumamelun osalta vuosi 2021 oli jälleen tavanomaista hiljaisempi, koska suuret ulkoilmakonsertit peruuntuivat jo toisena vuotena peräkkäin. Sen sijaan rakentaminen jatkui kaupungissa tavalliseen tapaan. Asuntorakentaminen jatkui vilkkaana esimerkiksi Jätkäsaaressa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja Kuninkaantammessa.

Kasin katutyöt eli Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun peruskorjaus alkoi tammikuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2023. Meluntorjunnan osalta haasteellisen Kaisantunnelin rakentaminen alkoi jatkuen syksyyn 2023. Kruunusillat-raitiotiehankkeessa työt alkoivat syksyllä Hakaniemessä, Sompasaaressa, Korkeasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa. Uuden raitiotieyhteyden rakentaminen jatkuu vuoteen 2027 asti. Tämän työmaan erityinen meluntorjuntahaaste on eläintarhan suojelu melulta.

Tilapäistä meluhaittaa on pystytty vähentämään tehokkaalla tiedottamisella ja sopimalla ennakkoon erityisen herkkien kohteiden kanssa meluntorjuntatoimista.

Katse tulevaan

Tiivistyvässä kaupungissa on jatkossakin tärkeää panostaa ääniympäristöön ja meluntorjuntaan. Vaikka vuosi 2021 oli tapahtumien ja ulkoilmakonserttien osalta hiljainen, varauduttiin ympäristöpalveluissa vuoden 2022 tapahtumiin valmistelemalla uudet ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset syksyllä 2021. Pandemia-ajan jälkeen tärkeimmillä tapahtuma-alueilla voidaan järjestää vuonna 2022 edellisiä vuosia enemmän konsertteja. Aikaisempaan nähden ulkoilmakonserttien määrää lisättiin Olympiastadionilla ja Malmin entisen lentokentän alueella, lisäksi kolmannen tapahtumapäivän on päätyttävä viimeistään klo 23.00.