Ympäristöriskit

Kaupungin näkökulmasta merkittävimpiä ympäristöriskejä ovat tulipalot, öljy- ja kemikaalivuodot, maaperän ja vesistöjen pilaantuminen, ilmanlaadun huonontuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja raideverkon häiriöt sekä sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat haasteet erityisesti terveydenhuollossa. Myös vieraslajit aiheuttavat vahinkoja. Riskeihin varaudutaan suunnitelmallisella toiminnalla.

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ilmasto muuttuu vaikeammin ennakoitavaksi. Pelastuslaitos toimii Helsingissä yleisjohtajana poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamissa onnettomuuksissa, joihin varautumista kehitettiin aktiivisesti vuonna 2021. Poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamat tilanteet ovat usein laaja-alaisia ja pitkäkestoisia sekä vaativat yhteistyötä ja ulkopuolisia resursseja.

Öljyvahingon riski Itämerellä on suuri. Pelastuslautakunta hyväksyi vuonna 2021 Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelman vuosille 2021–2025. Suunnitelmalla tavoitellaan öljyntorjunnan varautumiseen vakautta ja tilannetta, jossa Pelastuslaitos pitää yllä korkeatasoista valmiutta kaikkiin öljyntorjuntatilanteisiin. Vuonna 2021 Pelastuslaitoksen öljyntorjuntakoulutuksiin ja -harjoituksiin osallistui sidosryhmiä sekä kaupunkiorganisaation sisältä että ulkopuolelta. Pelastuslaitos osallistui aluskalustolla myös kansainväliseen Balex Delta 2021 -öljyntorjuntaharjoitukseen Pyhtään ja Kotkan edustan merialueella. Harjoitus oli laajin ja monikansallisin Suomessa järjestetty ympäristövahinkojen torjuntaharjoitus ja se kuuluu osaksi Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen (HELCOM) yhteistyötä. Korkeasaaren eläinlääkäri toimi Balex-harjoituksen johtavana eläinlääkärinä. Villieläinsairaalan hoitotyössä kerättyä tietoa ja kokemusta hyödynnetään öljyntorjuntaan osallistuvien vapaaehtoisten koulutuksessa.

Kirjanpainajakuoriaiset ovat tuhonneet Helsingin Keskuspuistossa viime vuosina useita satoja kuusia. Kaupunki kaatoi pystyyn kuivuneita puita alueella kesällä 2021 ja talvella 2022. Kirjanpainajien valtaamien puiden poistaminen on tärkeää Keskuspuiston vanhojen luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittävien kuusikoiden turvaamiseksi. Kirjanpainaja on Suomen luontoon kuuluva laji, joka hyötyy ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvistä kuumista ja kuivista kesistä.

Taulukko 12. Öljyvahingot Helsingissä vuosina 2018–2021.

Öljyvahingot Helsingissä2018201920202021
Vesistössä  13  52  25  38
Tärkeillä pohjavesialueilla  11  2  11  11
Muilla alueilla  366  329  325  316
YHTEENSÄ390383361365