Miljörisker

Ur stadens synvinkel är de största miljöriskerna bränder, olje- och kemikalieläckor, förorening av jordmånen och vattendragen, försämring av luftkvaliteten, minskning av naturens mångfald, störningar i bannätet, samt utmaningar orsakade av extrema väderfenomen särskilt inom hälsovården. Även främmande arter orsakar skador. Man förbereder sig inför riskerna genom planerad verksamhet.

I takt med klimatförändringen ökar mängden extrema väderfenomen och klimatet blir allt svårare att förutspå. Räddningsverket fungerar i Helsingfors som ledare för verksamheten vid olyckor orsakade av exceptionella väderförhållanden, och beredskapen för sådana utvecklades aktivt år 2021. Situationer orsakade av exceptionella väderförhållanden är ofta omfattande och långvariga, och kräver samarbete och externa resurser.

Risken för oljeolyckor i Östersjön är stor. Räddningsnämnden godkände år 2021 en ol-jebekämpningsplan för Helsingfors räddningsverk för åren 2021–2025. Genom planen eftersträvar man stabilitet i beredskapen för oljebekämpning och en situation där räddningsverket upprätthåller en beredskap på hög nivå för alla oljebekämpningssituationer. År 2021 deltog intressenter både inom och utanför stadsorganisationen i räddningsverkets oljebekämpningsutbildningar och -övningar. Räddningsverket deltog också med sin fartygsmateriel i den internationella oljebekämpningsövningen Balex Delta 2021 i havet utanför Pyttis och Kotka. Övningen var den största och mest multinationella övningen i bekämpning av miljöskador som ordnats i Finland, och den ingick i samarbetet inom Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM). En veterinär från Högholmen fungerande som ledande veterinär inom Balex-övningen. De kunskaper och erfarenheter som man fått genom vilddjurssjukhusets vårdarbete används i utbildningen av frivilliga som deltar i oljebekämpning.

Granbarkborrar har under de senaste åren förstört hundratals granar i Centralparken i Helsingfors. Sommaren 2021 och vintern 2022 fällde staden träd som torkat stående. Det är viktigt att ta bort de träd som tagits över av granbarkborrar för att trygga Centralparkens gamla granbestånd som är viktiga i fråga om natur- och landskapsvärden. Granbarkborren är en art som hör till Finlands natur, och som drar nytta av varma och torra somrar, som blir vanligare i och med klimatförändringen.

Tabell 12. Oljeolyckor i Helsingfors åren 2018–2021.

Oljeolyckor i Helsingfors2018201920202021
I vattendrag13  52  25  38
På viktiga grundvattenområden11  2  11  11
På andra områden366  329  325  316
TOTALT390383361365