Biträdande borgmästarens hälsning

2021 var ett betydelsefullt år för klimatet och miljön i Helsingfors. Vi fattade beslut om en ny stadsstrategi, som skärper våra koldioxidneutralitetsmål, ställer upp ambitiösa riktlinjer för tryggande av den biologiska mångfalden och kräver ännu större känslighet av oss när det gäller samordningen av bostadsbyggande och naturvärden. Helsingfors tidigarelade koldioxidneutralitetsmålet i sin strategi till år 2030. Enligt den nya stadsstrategin har man också ställt upp en nollvision för kol för år 2040. De praktiska beslut som vi fattar under denna fullmäktigeperiod har en avgörande betydelse för uppnåendet av dessa mål.

Programmet Kolneutralt Helsingfors kommer framöver att uppdateras med nya åtgärder varje år. Detta är viktigt för att vi ska hitta de bästa och effektivaste sätten att uppnå målen. Under fjolåret varken ökade eller minskade våra totala utsläpp, eftersom Helens utsläpp ölade lika mycket som utsläppen inom övriga sektorer minskade. Även om detta delvis förklaras av Rysslands förberedelser för krig, måste vi i fråga om utsläppsminskningar ta oss tillbaka till en klart nedgående trend. Utvecklingen av utsläppen understryker att hållbara lösningar måste hittas snabbt, även inom värmeproduktionen.

År 2021 godkände vi också Verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald LUMO, som senare också togs med i den nya strategin. Programmet ger starka riktlinjer för beaktande av den biologiska mångfalden i all verksamhet inom staden. Även i den nya strategin lyfts naturfrågorna fram starkare än tidigare. Ett mål är exempelvis att man ska grunda fem nya naturskyddsområden per år i Helsingfors. I fråga om rekreations- och naturområdenas skogar och skogiga områden är systematisk ökning av mångfalden och skogarnas naturliga åldrande ett centralt mål.

Trivsam och mångsidig närliggande natur är också viktig för Helsingfors invånare. Det syns exempelvis i omröstningarna inom deltagande budgetering, där många projekt som strävar efter en grönare närmiljö blir valda. Förra året valde man exempelvis inom OmaStadi-projektet ut sammanlagt tio parker vars gräsområden görs mer ängslika genom förändrad skötsel.

Slutförandet av ombyggnaden av Tavastvägen var en milstolpe för skapandet av en trivsammare och smidigare stad. Tavastvägen är numera tryggare för fotgängare och cyklister, snabbare för kollektivtrafiken samt tystare för alla, och har också hälsosammare luftkvalitet. För de kommande åren finns många utmaningar i fråga om främjande av hållbara transportformer. När invånarantalet ökar och markanvändningen förtätas blir det också viktigare att få människor att efter de exceptionella åren återgå till att använda kollektivtrafik, så att vi kan minska trängseln och utsläppen.

År 2021 fattade Helen beslut om att stänga Hanaholmens kraftverk och avsluta produktionen senast våren 2023 samt att sluta bränna stenkol i Sundholmens kraftverk våren 2024. I och med dessa beslut upphör förbränningen av stenkol i vår stad – över fem år tidigare än planerat. När jag skriver denna hälsning nästa år har vi precis stängt ett av våra stenkolskraftverk. Det är ett betydande steg på vägen mot en koldioxidneutral huvudstad.

Anni Sinnemäki
Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn