Sanering av förorenad mark och soptippar

Till de mest betydande saneringsobjekten med förorenad jord som sköttes av staden hörde Nätholmen och Hagnässtranden samt tomten för byggprojektet We Land i Gräsviken. Utöver de större projekten undersöktes eller sanerades även flera mindre, enskilda områden under 2021. Jordmånen sanerades vid totalt ungefär 40 olika saneringsobjekt.

Saneringen av jordmånen sker i regel samtidigt som områdena byggs upp. I miljöministeriets datasystem över markanvändningens läge har lagrats uppgifter om ungefär 900 områden i Helsingfors där jordmånen efter undersökning har konstaterats vara icke-förorenad, där jordmånen möjligen är förorenad eller vars jordmån har sanerats.

Helsingfors före detta soptippar saneras i enlighet med miljöskyddslagstiftningen. Saneringen av soptippen i Nordsjö fortsatte. Staden förbereder sig på att sanera Stora Hoplaxvikens soptipp under de närmaste åren. Man har också gjort reserveringar för eftervården av soptipparna.

Jordmånen rengjordes liksom under föregående år i huvudsak genom att gräva upp mark med högre halter skadliga ämnen i den omfattning som byggandet och uppnåendet av saneringsmålen krävde och transportera den någon annanstans för lämplig behandling. Jordmånen sanerades också genom att isolera den förorenade marken på plats. Nedan visas förorenad jord som förts till behandling eller slutförvaring i Helsingfors under åren 2018–2021.

År 2021 transporterades totalt omkring 100 100 ton förorenad jord från stadens saneringsobjekt till behandling eller slutförvaring, vilket är omkring 67 procent mindre än föregående år. Kostnaderna för saneringen av förorenade områden och soptippar minskade jämfört med föregående år.

År 2021 använde man 1 500 000 ton icke-förorenade jordmassor och stenmaterial på byggarbetsplatser på Helsingfors allmänna områden. 81 728 ton oförorenad jord levererades till utomstående mottagare.

Tabell 10. Förorenad jord som förts till behandling eller slutförvaring från stadens saneringsobjekt samt kostnader som uppstått för staden på grund av sanering av förorenad jord och soptippar under åren 2018–2021.

2018201920202021
Jord, ton  109 100  111 000  298 800  100 100
Kostnader, €17 878 000  25 004 000  24 221 000  15 785 000