Miljöledning och samarbeten

Helsingfors stad har förbundit sig till ambitiösa miljö- och klimatmål. I den nya stadsstrategin för 2021–2025, Läge för tillväxt, konstateras att stadens tillväxt ska vara hållbar och i harmoni med ekologiska villkor. Stadens miljöpolitik kompletterar den gällande stadsstrategin i fråga om miljöskydd. Genom de miljöpolitiska indikatorer som följs upp i miljörapporten följer man delvis även upp förverkligandet av stadsstrategin. Utöver miljörapporten ger också Helsingfors miljöstatistik mångsidig information om läget i stadens miljö. Uppgifterna i miljörapporten och -statistiken är öppna data.

Miljösystem och program för hållbar utveckling som stöd i utvecklingen av verksamheten

Målet med stadens miljöpolitik är att stadens organisationer utvecklar sin miljöledning genom att ta i bruk miljösystem eller i alla fall följa deras principer. Certifikat enligt miljösystemet Ekokompassen beviljades år 2021 till stadsmiljösektorn, ungdomstjänsterna, Baggböle arbetscentral och Helsingforsbiennalen. Byggande av miljösystem pågick inom social- och hälsovårdssektorn, idrottstjänsterna, Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum. Stara, Servicecentralen Helsingfors, stadsbiblioteket och Kinaborgs seniorcenter fortsatte med Ekokompassen-systemet.

Av stadens dottersammanslutningar beviljades Helsingin Asumisoikeus Oy, Seniorstiftelsen sr i Helsingfors och Helsingfors stadsteater Ekokompassen-certifikat år 2021. Isbanestiftelsen, Åggelby rehabiliteringscenter, MetropoliLab Oy och Helsingfors stads bostäder Ab förnyade sina Ekokompassen-certifikat. Forum Virium Helsinki Oy och Helsingfors hamn Ab beviljades Green Office-certifikat.

Stadsmiljösektorn beviljar 30 procents rabatt på hyran för användningen av sina områden i utbyte mot ett auditerat Ekokompassen-miljösystem för att uppmuntra evenemang att använda systemet. På grund av coronan kunde inte så många evenemang ordnas år 2021, och staden beviljade rabatten endast till evenemanget Suuret Oluet – Pienet Panimot.

36 av Helsingfors stads daghem, skolor och läroanstalter deltog i Grön Flagg-programmet och tre av Helsingfors stads läroanstalter hade OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto inledde vården 2021 en process med sikte på OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling.

Miljöfrågor tas upp i utbildningar för chefer

Stadsmiljösektorn inledde år 2020 ett samarbete med yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto gällande utveckling av chefernas miljökompetens. År 2021 ingick miljöfrågor i två utbildningsdagar om strategi och verksamhetsmiljö samt i ett webbinarium om framtidens ledarskap som ordnades en gång.

Miljöfrågor inkluderades för första gången också i stadskansliets förnyade Startti esihenkilötyöhön-nätkurs, som pilottestades våren 2021. I nätkursen var delen om stadens miljöledning gemensam för alla chefer, och dessutom valde deltagarna minst ett valbart tema kring hållbar utveckling, bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Under 2021 avlade 34 chefer nätkursen.

Nätverket av ekostödsverksamhet växte

I slutet av 2021 fanns 1 325 ekostödpersoner inom Helsingfors stadskoncern. År 2021 ordnades fyra kurser för ekostödsverksamhet, och totalt 93 nya ekostödpersoner från alla sektorer och affärsverk deltog. Därtill ordnades 14 fortbildningar om varierande teman. En del av utbildningarna genomfördes som tidigare år i samarbete med huvudstadsregionens nätverk för ekostödsverksamhet. Ekostödverksamheten presenterades vid flera av stadens interna och externa evenemang, exempelvis vid ett webbinarium under Östersjödagen, under stadens eftermiddagar för nya anställda och i utbildningar för chefer. Sammanlagt 18 arbetsgemenskaper beviljades ekonomiskt bidrag för eko-stödsverksamhet för att främja bland annat cirkulär ekonomi, hållbara resor till arbets-platser samt miljöfostran.

Tre nya kommuner anslöt sig till det riksomfattande nätverket för ekostödsverksamhet. I nätverket, som samordnas av Helsingfors, ingick år 2021 totalt 34 kommuner, samkommuner och andra organisationer.

Företagssamarbete för främjande av ansvarsfullhet

I projektet Mission Zero Foodprint, som samordnades av Forum Virium Helsinki, utvecklades konceptet Klimatportion (Ilmastoannos) för restauranger. Klimatportion-märket, som hör till konceptet, hjälper restaurangkunder att känna igen de portioner på menyn som har mindre koldioxidavtryck än genomsnittet. Klimatportion-märket tilldelas de portioner för vilka råvarornas sammanlagda koldioxidavtryck är högst 1,0 kg CO2e. Under Klimatportion-kampanjen som pågick i oktober 2021 tog över 50 restauranger i huvudstadsregionen märket i bruk. Även efter kampanjen kan alla restauranger använda märket. Man får tillgång till märket genom att registrera sig på webbplatsen ilmastoannos.fi och förbinda sig till att använda koldioxidavtrycksräknaren för att beräkna klimatportionernas avtryck.

Tjänsten Valitse vastuullisemmin på webbplatsen MyHelsinki.fi utvecklades genom att uppdatera tjänstens alla kriterier för att bättre motsvara de aktuella kraven och sporra företag att agera. Tjänsten Valitse vastuullisemmin har väckt stort internationellt intresse och belönades med priset Place Marketing Award i kategorin turism i Frankrike i september 2021.

I slutet av året inleddes en genomgång av verksamhetsmodellen för nätverket Klimat-partnerna. Syftet är att utveckla samarbetet mellan staden och företagen i en mer konkret riktning och eventuellt så att ansvarsfullhet beaktas i större utsträckning. Under året anslöt sig två nya organisationer till nätverket: Rototec Oy och A-Insinöörit.

Helsingfors stads verksamhetsmodell för miljöledning

Stadsfullmäktige har godkänt stadsstrategin för 2021–2025, som är ett dokument som styr stadens verksamhet. Stadsfullmäktige har även godkänt stadens miljöpolitik år 2012, som kompletterar den gällande stadsstrategin för miljöskyddets del. Inom miljöpolitiken har man satt upp miljöskyddsmål på medellång (2020) och lång (2050) sikt. Arbetet med uppdatering av miljöpolitiken pågår som bäst. Målen i stadens miljöpolitik förverkligas genom delområdesprogram för miljöskydd, som bland annat är (det organ som fattat beslut om programmet anges inom parentes):

  • Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors (stadsstyrelsen)
  • Riktlinjerna för anpassning till klimatförändringen 2019–2025 (stadsstyrelsen)
  • Handlingsplanen för bullerbekämpning 2018–2022 (miljö- och tillståndssektionen)
  • Luftvårdsplanen 2017–2024 (miljö- och tillståndssektionen)
  • Åtgärdsprogrammet för Östersjön 2019–2023 (stadsstyrelsen)
  • Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024 (miljönämnden)
  • Verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021–2028 (stadsmiljönämnden)

Stadsstyrelsen har ingått ett energieffektivitetsavtal för kommunsektorn med staten för åren 2017–2025 och ett åtgärdsprogram för hyresbostadssammanslutningar inom bostadsfastighetsbranschen för 2017–2025, som anknyter till fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal. I avtalen har man ställt upp energisparmål för avtalsperioden. Framstegen mot målet rapporteras årligen.

Stadsstyrelsen godkänner anvisningarna för upprättande och följande av budgeten, där man har gett anvisningar för hur miljöärenden beaktas och registreras.

Sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna förverkligar stadsstrategin och stadens sektorsprogram för miljöskydd i sin verksamhet. Många sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar har också tagit i bruk miljösystem och program för hållbar utveckling. De system som används listas nedan:

Miljösystemet ISO 14001: HST, Finlandiahuset Ab, Helen Ab, Palmia Ab, Helsingfors Hamn Ab.

Miljösystemet Ekokompassen: stadsmiljösektorn, ungdomstjänsterna, Baggböle arbets-central, Helsingforsbiennalen, Stara, Servicecentralen Helsingfors, stadsbiblioteket, Kinaborgs seniorcenter, idrottstjänsterna (certifierats 2022) och 14 dottersammanslutningar.

Miljösystemet Ekokompassen under uppbyggnad: social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors konstmuseum, Helsingfors stadsmuseum och en dottersammanslutning.

Green Office-systemet: Förvaltningen för sektorn för fostran och utbildning samt fyra dottersammanslutningar.

Grön Flagg eller Okka-certifikat: 39 av stadens skolor, daghem och läroanstalter på andra stadiet.

Inom stadens sektorer, affärsverk och en del dottersammanslutningar finns ekostödpersoner, som vid sidan av sitt eget arbete främjar hållbara rutiner enligt miljöperspektivet och ökar miljömedvetenheten.

Sektorerna och affärsverken har möjlighet att ställa upp bindande miljömål i sin budget. År 2021 ställde stadsmiljösektorn, Helsingfors stads trafikverk (HST) och Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara upp mål.

Stadens miljöarbete rapporteras i den årliga miljörapporten, där man även följer miljöpolitikens indikatorer. Miljörapporten behandlas i stadsstyrelsen och -fullmäktige.

Den andra rapporten om hållbar utveckling överlämnades till FN

Helsingfors har bundit sig till att främja de globala Agenda 2030-målen för hållbar utveckling. Staden överlämnade sin andra rapport om hållbar utveckling till FN i juli 2021. I rapporteringen deltog en omfattande arbetsgrupp på stadsnivå, som under sitt arbete identifierade teman som kräver utveckling och lyfte fram konkreta gärningar som främjar målen. Rapporten finns på https://hallbarahelsingfors.hel.fi/.

En blick framåt

Under 2022 uppdateras stadens miljöpolitik, som kompletterar den gällande stadsstrategin i fråga om miljöskydd. Stadens interna miljö- och klimatnätverk, som grundades 2021, fortsätter sin verksamhet även under kommande år. Nätverket stöder stadskoncernens sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar i miljöledningen samt möjliggör ett fungerande samarbete och kamratstöd mellan organisationens olika delar. Utveckling av personalens kompetens har identifierats som en central faktor i främjandet av miljöarbete och hållbar utveckling. Utbildningarna i miljöledning för chefer har fått ett gott mottagande och fortsätter, och en webbutbildningshelhet om hållbar utveckling som riktar sig till hela personalen blir klar under 2022. Utvecklingsprocesserna för stadens miljöstatistik och miljörapportering som inleddes 2021, fortsätter under 2022.