Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Uudessa kaupunkistrategiassa 2021–2025 Kasvun paikka todetaan, että kaupungin kasvun tulee olla kestävää ja sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa. Kaupungin ympäristöpolitiikka täydentää voimassa olevaa kaupunkistrategiaa ympäristönsuojelun osalta. Ympäristöraportissa seurattavien ympäristöpolitiikan indikaattoreiden kautta seurataan osin myös kaupunkistrategian toteutumista. Ympäristöraportin lisäksi Helsingin ympäristötilasto tarjoaa monipuolista tietoa kaupungin ympäristön tilasta. Ympäristöraportin ja -tilaston tiedot ovat avointa dataa.

Ympäristöjärjestelmät ja kestävän kehityksen ohjelmat tukena toiminnan kehittämisessä

Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että kaupungin organisaatiot kehittävät ympäristöjohtamistaan ottamalla käyttöön ympäristöjärjestelmiä tai vähintään noudattamalla niiden periaatteita. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti myönnettiin vuonna 2021 kaupunkiympäristön toimialalle, nuorisopalveluille, Pakilan työkeskukselle ja Helsinki Biennaalille. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli käynnissä sosiaali- ja terveystoimialalla, liikuntapalveluissa, Helsingin Taidemuseossa ja Helsingin kaupunginmuseossa. Stara, Palvelukeskus Helsinki, kaupunginkirjasto ja Kinaporin seniorikeskus jatkoivat mukana Ekokompassi-järjestelmässä.

Kaupungin tytäryhteisöistä vuonna 2021 Ekokompassi-sertifikaatin saivat Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingin Seniorisäätiö ja Helsingin kaupungin teatteri. Ekokompassi-sertifikaatin uusivat Jääkenttäsäätiö, Oulunkylän kuntoutuskeskus, MetropoliLab Oy ja Helsingin kaupungin asunnot Oy. Green Office -sertifioinnin saivat Forum Virium Helsinki Oy ja Helsingin Satama Oy.

Kaupunkiympäristön toimiala myöntää 30 prosentin alennuksen alueidensa käytöstä perittävästä vuokrasta auditoitua Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vastaan kannustaakseen tapahtumia järjestelmän käyttöön. Koronan vuoksi tapahtumia ei juurikaan voitu järjestää vuonna 2021, ja kaupunki myönsi alennuksen ainoastaan Suuret Oluet – Pienet Panimot -tapahtumalle.

36 Helsingin kaupungin päiväkotia, koulua tai oppilaitosta oli mukana Vihreä lippu -ohjelmassa ja kolmella Helsingin kaupungin oppilaitoksella oli OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti. Stadin ammatti- ja aikuisopisto käynnisti keväällä 2021 OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiin tähtäävän prosessin.

Ympäristöasiat mukana esihenkilöiden koulutuksissa

Kaupunkiympäristön toimiala käynnisti vuonna 2020 yhteistyön Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa esihenkilöiden ympäristöosaamisen kehittämiseen liittyen. Vuonna 2021 ympäristöasiat sisältyivät kahteen Strategia ja toimintaympäristö -koulutuspäivään ja kerran järjestettyyn Tulevaisuuden johtajuus -webinaariin.

Ympäristöasiat sisällytettiin ensimmäistä kertaa myös kaupunginkanslian uudistuneeseen Startti esihenkilötyöhön -verkkovalmennukseen, joka pilotoitiin keväällä 2021. Verkkovalmennuksessa kaupungin ympäristöjohtamista koskeva osio on kaikille esihenkilöille yhteinen, minkä lisäksi osallistujat valitsevat vähintään yhden valinnaisista teemoista liittyen kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kiertotalouteen. Verkkovalmennuksen suoritti vuoden 2021 aikana 34 esihenkilöä.

Ekotukitoiminnan verkosto kasvoi

Helsingin kaupunkikonsernissa toimi vuoden 2021 loppuun mennessä 1325 ekotukihenkilöä. Vuonna 2021 järjestettiin neljä ekotukitoiminnan valmennusta, joihin osallistui yh-teensä 93 uutta ekotukihenkilöä kaikilta toimialoilta ja liikelaitoksista. Lisäksi järjestettiin 14 jatkokoulutusta vaihtuvista teemoista. Osa koulutuksista toteutettiin aiempien vuosien tapaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ekotukitoiminnan verkoston kanssa. Ekotukitoimintaa esiteltiin useissa kaupungin sisäisissä ja ulkoisissa tilaisuuksissa, kuten Itämeripäivän webinaarissa, kaupungin uusien työntekijöiden tulokasiltapäivissä ja esihenkilöiden koulutuksissa. Ekotukitoiminnan rahallista avustusta myönnettiin yhteensä 18 työyhteisölle muun muassa kiertotalouden, kestävän työmatkaliikkumisen ja ympäristökasvatuksen edistämiseen.

Kolme uutta kuntaa liittyi ekotukitoiminnan valtakunnalliseen verkostoon. Helsingin kaupungin koordinoimassa verkostossa toimi vuonna 2021 yhteensä 34 kuntaa, kuntayhtymää ja muuta organisaatiota.

Yritysyhteistyötä vastuullisuuden edistämiseksi

Forum Virium Helsingin koordinoimassa Mission Zero Foodprint -hankkeessa kehitettiin Ilmastoannos-konsepti ravintoloille. Konseptiin kuuluva Ilmastoannos-merkki auttaa ravintola-asiakkaita tunnistamaan ruokalistalta ne annokset, joiden hiilijalanjälki on keskimääräistä pienempi. Ilmastoannos-merkin saavat ne ruoka-annokset, joiden raaka-aineiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki on enintään 1,0 kg CO2e. Lokakuussa 2021 käynnissä olleessa Ilmastoannos-kampanjassa merkin otti käyttöönsä yli 50 pääkaupunkiseudun ravintolaa. Ilmastoannos-merkki on kampanjan jälkeenkin kaikkien ravintoloiden käytettävissä. Merkin saa käyttöönsä rekisteröitymällä ilmastoannos.fi-sivulla ja sitoutumalla käyttämään hiilijalanjälkilaskuria ilmastoannosten jalanjäljen laskemiseen.

MyHelsinki.fi-sivuston Valitse vastuullisemmin -palvelua kehitettiin päivittämällä palvelun koko kriteeristö vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia ja kirittämään yritysten toimintaa. Valitse vastuullisemmin -palvelu on herättänyt laajasti kansainvälistä huomiota ja se palkittiin Place Marketing Award -palkinnolla Turismi-kategoriassa Ranskassa syyskuussa 2021.

Ilmastokumppanit-verkoston toimintamallin uudelleentarkastelu aloitettiin loppuvuodesta. Tarkoituksena on kehittää yhteistyötä kaupungin ja yritysten välillä aiempaa konkreettisemmaksi ja mahdollisesti laajemmin vastuullisuutta huomioivaksi. Verkostoon liittyi vuoden aikana kaksi uutta organisaatiota: Rototec Oy ja A-Insinöörit.

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen toimintamalli

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 2021–2025, joka on kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös kaupungin ympäristöpolitiikan vuonna 2012, joka täydentää ympäristönsuojelun osalta voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Ympäristöpolitiikassa on asetettu ympäristönsuojelun tavoitteet keskipitkälle (2020) ja pitkälle (2050) aikavälille. Ympäristöpolitiikan päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteita toteutetaan ympäristönsuojelun osa-alueohjelmilla, joita ovat muun muassa (suluissa esitetty ohjelmasta päättänyt elin):

  • Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma (kaupunginhallitus)
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025 (kaupunginhallitus)
  • Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 (ympäristö- ja lupajaosto)
  • Ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024 (ympäristö- ja lupajaosto)
  • Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 (kaupunginhallitus)
  • Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 (ympäristölautakunta)
  • Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 (kaupunkiympäristölautakunta)

Kaupunginhallitus on solminut valtion kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuk-sen 2017–2025 ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvän asuinkiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman 2017–2025, joissa on asetettu energiansäästötavoite sopimuskaudelle. Tavoitteen etenemisestä raportoidaan vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa ympäristöasioiden huomioimisesta ja kirjaamisesta on ohjeistettu.

Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt toteuttavat toiminnassaan kaupunkistrategiaa ja kaupungin ympäristönsuojelun osa-alueohjelmia. Useat toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt ovat ottaneet käyttöönsä myös ympäristöjärjestelmiä ja kestävän kehityksen ohjelmia. Alla listaus käytössä olevista järjestelmistä:

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä: HKL, Finlandia-talo Oy, Helen Oy, Palmia Oy, Helsingin Satama Oy

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä: kaupunkiympäristön toimiala, nuorisopalvelut, Pakilan työkeskus, Helsinki Biennaali, Stara, Palvelukeskus Helsinki, kaupunginkirjasto, Kinaporin seniorikeskus, liikuntapalvelut (sertifioitu 2022) ja 14 tytäryhteisöä

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä rakenteilla: sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin Taidemuseo, Helsingin kaupunginmuseo ja yksi tytäryhteisö.

Green Office -järjestelmä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto ja neljä tytäryhteisöä.

Vihreä Lippu tai Okka-sertifikaatti: 39 kaupungin koulua, päiväkotia ja toisen asteen op-pilaitosta.

Kaupungin toimialoilla, liikelaitoksissa ja osassa tytäryhteisöjä toimii ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta.

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2021 tavoitteita asetti kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Kaupungin ympäristötyöstä raportoidaan joka vuosi ympäristöraportissa, jossa seurataan myös ympäristöpolitiikan indikaattoreita. Ympäristöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Toinen kestävän kehityksen raportti luovutettiin YK:lle

Helsinki on sitoutunut globaalien kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden edistä-miseen. Kaupunki luovutti toisen kestävän kehityksen raporttinsa YK:lle heinäkuussa 2021. Raportointiprosessiin osallistui laaja kaupunkitasoinen työryhmä, joka tunnisti työnsä aikana kehitystä vaativia teemoja ja toi esille konkreettisia tavoitteita edistäviä tekoja. Raporttiin voi tutustua osoitteessa https://kestava.helsinki/.

Katse tulevaan

Vuoden 2022 aikana päivitetään kaupungin ympäristöpolitiikka, joka täydentää voimassa olevaa kaupunkistrategiaa ympäristönsuojelun osalta. Vuonna 2021 perustettu kaupungin sisäinen ympäristö- ja ilmastoverkosto jatkaa toimintaansa myös tulevina vuosina. Verkosto tukee kaupunkikonsernin toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä ympäristöjohtamisessa ja mahdollistaa toimivan yhteistyön ja vertaistuen organisaation eri osien välillä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi ympäristötyön ja kestävän kehityksen edistämisessä. Hyvän vastaanoton saaneita esihenkilöiden ympäristöjohtamisen koulutuksia jatketaan, ja koko henkilöstölle suunnattu kestävän kehityksen verkkokoulutuskokonaisuus valmistuu vuoden 2022 aikana. Vuonna 2021 käynnistetyt kaupungin ympäristötilaston ja ympäristöraportoinnin kehittämisprosessit jatkuvat vuonna 2022.