Hankinnat

Helsinki on Suomen suurin julkinen hankkija, jonka hankintojen vuosittainen volyymi on noin neljä miljardia euroa. Hankintastrategiansa mukaisesti Helsinki on sitoutunut ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun edistämiseen hankinnoissaan. Hankinnat ovat yksi keskeinen tapa toteuttaa vuonna 2021 saatua Helsingin uutta kaupunkistrategiaa, jonka mukaan Helsinkiä johdetaan SDG-tavoitteiden mukaisesti ja ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat prioriteetteja.

Vuonna 2021 hankinnoissa käynnistettiin uudistetun hankintastrategian toimeenpano. Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi perustettiin työryhmä, jonka vastuulla on hankintastrategian teeman toimenpiteiden edistäminen. Hankintojen kehittämisessä keskityttiin erityisesti ilmastopäästöjen pienentämiseen, haitallisten aineiden vähentämiseen ja seurannan kehittämiseen.

Kaupungin toimialojen ja liikelaitosten hankinnoissa käytettiin vuonna 2021 ympäristökriteerejä keskimäärin noin 51 prosentissa kappalemääräisesti tarkasteltuna. Toimialojen ja liikelaitosten välillä on kuitenkin eroja ympäristökriteereiden käytössä: esimerkiksi Palvelukeskuksen sekä kulttuurin ja vapaa-alan toimialan hankinnoista peräti 100 prosenttia ja Staran hankinnoista 80 prosenttia sisälsi ympäristökriteereitä vuonna 2021. Osalla toimialoista ympäristökriteerien seurannassa oli edelleen merkittäviä haasteita.

Eniten käytetty kriteeri viime vuonna oli ympäristöjärjestelmän kriteerit. Lisäksi korostuivat ajoneuvo- ja työkoneiden ympäristökriteerit, energiatehokkuus, haitallisten aineiden vähentäminen ja kierrätettävyys. Kriteerien valinnassa on nähtävissä viime vuonna toimeenpantujen green deal -sopimusten vaikutus.

Helsingin kaupungin hankintojen vastuullisuustyö sai tunnustusta

Helsingin kaupunki sai loppuvuodesta kansainväliseltä kuntien ympäristöjärjestö ICLEI:ltä Procura+ Award -tunnustuksen Vuoden hankinta-aloite -sarjassa. Palkinto kohdistui ennen kaikkea Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeessa tehtyyn työhön hankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi.

Procura+ Award -palkinnolla nostetaan vuosittain esiin kestäviä ja innovatiivisia hankintoja ja annetaan näkyvyyttä tulevaisuuteen tähtääville julkisille hankkijoille ja heidän aloitteillensa.

Green deal -sopimuksella vähennettiin työmaapäästöjä ja haitallisia kemikaaleja

Hankintojen green deal -sopimusten toimeenpano käynnistyi kunnolla vuonna 2021. Molempien sopimusten osalta käytiin useita markkinavuoropuheluita ja järjestettiin koulutusta.

Päästöttömien työmaiden green dealin ensimmäiset sopimusvaatimukset astuivat voimaan 1.7.2021. Tämä tarkoittaa, että kaikilla Helsingin kaupungin työmailla asetetaan pakokaasupäästöjä hillitsevät hankintakriteerit. Green dealin mukaisia päästöttömiä työmaita toteutettiin esimerkiksi yhdessätoista infrahankkeessa vuonna 2021. Useissa urakoissa mennään jo tätä pidemmälle ja toteutetaan työmaat vähäpäästöisinä hyödyntämällä muun muassa uusiutuvaa dieseliä polttoaineena. Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksella tähdätään työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseen ja kaluston sähköistämiseen.

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal sopimuksessa saatiin valmiiksi hankintakriteerit puhdistusaineille ja puhtauspalveluille. Sopimuksen puitteissa valmisteltiin lisäksi vuonna 2021 kriteereitä sisä- ja ulkoleikkivälineiden sekä huonekalujen hankintakategorioihin. Hankintakriteereillä ja markkinavuoropuheluilla pyritään minimoimaan haitallisia aineita päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja julkisen sektorin tai elinkeinoelämän välillä. Mukana on Helsingin lisäksi joukko muita suuria suomalaisia kaupunkeja ja julkisia hankkijoita, joten sopimuksilla on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi markkinoihin.

Uusia avauksia kansallisesta hankintastrategiasta ja metropolialueen yhteistyöstä

Helsinki oli vuonna 2021 erityisen aktiivinen vastuullisten hankintojen verkostotyössä. Kotimaassa käynnistyi kansallisen hankintastrategian toimeenpano, jossa Helsinki on aktiivinen toimija. Hankinta-Suomen ekologisen kestävyyden teemaryhmässä muun muassa edistettiin ekologisesti kestäviä ruokahankintoja sekä aloitettiin keskustelu luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi hankinnoilla. Metropolialueen kunnat tiivistivät yhteistyötä Metropolipolitiikan hankintojen työryhmässä, jossa valmistellaan rahoitushakuja erityisesti vähähiilisten hankintojen edistämiseksi.

Kansainvälisen yhteistyön saralla Helsinki jatkoi työskentelyä Euroopan komission Big Buyers -yhteistyöryhmissä, joissa kehitettiin päästötöntä työmaata ja sähköisiä työmaakoneita. Lisäksi Helsinki osallistui aktiivisesti ICLEI:n järjestämiin yhteistyöryhmiin ja vertaisoppimisen tapahtumiin, kuten vastuullisten ICT-hankintojen ryhmään ja kiertotaloushankintojen ryhmään.

Puhtaiden ajoneuvojen laki toi muutoksia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin

Puhtaiden ajoneuvojen laki, joka panee täytäntöön EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin, tuli voimaan 2.8.2021. Laki vauhdittaa vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen osuuden kasvua Helsingin kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa tulevien vuosien aikana. Lain tavoitteet ovat linjassa Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen kanssa, minkä lisäksi Helsingissä on valmistelu vähimmäisympäristökriteerejä myös lain ulkopuolelle jääville ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoille.

Muista hankintakategorioista kehitystyötä kohdennettiin erityisesti ICT-laitteisiin, kiinteistönhuollon hankintoihin ja ruoka- ja ravintolapalveluihin.

Ilmastovaikutuksia huomioidaan entistä paremmin erilaisissa hankinnoissa

Kaupungin hankintojen vähähiilinen kehittäminen jatkui kuusivuotisen Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen vetämänä. Helsingin osahankkeessa tarkastellaan yhdeksää erilaista ilmastovaikutuksiltaan merkittävää hankintaa, joiden valmistelussa arvioitiin mahdollisuuksia hiilijalanjäljen huomioimiseen. Vuonna 2021 kil-pailutettiin viimeinen Canemuren pilottihankinta, ruokapalvelut seniorikoteihin ja palvelukeskukseen. Lisäksi hankkeessa koottiin raporttia hiilijalanjälkitiedon soveltamisesta julkisissa rakentamisen hankinnoissa sekä ruokahankinnoissa. Raportti julkaistiin alkuvuonna 2022.

Kesäkuussa 2021 hanke järjesti Kestävää kouluruokaa - Ympäristövastuulliset ruokapalvelut kunnissa -webinaarin yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Kuva 14. Ympäristöraportissa seurataan kaupungin työntekijöiden lentäen tehtyjä virkamatkoja, joita koronapandemia edelleen vähensi vuonna 2021. Kaupungin matkustusohjeissa linjataan, että virka- tai virantoimitusmatkoissa on huomioitava muun muassa matkan hiilineutraalius- ja vähäpäästöisyysnäkökohdat.

Katse tulevaan

Vastuullisten hankintojen johtamista, koulutusta ja toimintamalleja systematisoidaan hankintastrategian toimeenpanon myötä. Seuraavia kehitettäviä asioita ovat muun muassa ICT-laitehankintojen vastuullisuus, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden nykyistä parempi huomioiminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hankinnoilla. Hankintatyössä keskitytään yhä enemmän vaikuttavuuden luomiseen ja seurannan kehittämiseen.