Smart & Clean

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö oli Helsingin seudun kaupunkien, yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä Suomen valtion yhteinen viisivuotinen muutosprojekti, jossa oli mukana 29 kumppania julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Säätiön toiminta-aika oli 1.7.2016–30.6.2021. Säätiö orkestroi vaikuttavia ilmastoratkaisuja kaupunkien systeemisiin haasteisiin liikenteessä, energiassa, rakentamisessa sekä jäte- ja vesisektorilla. Päästöjä vähentävät ratkaisut synnyttivät myös uudenlaista liiketoimintaa ja niistä syntyi vientireferenssejä yrityksille.

Säätiöllä oli innovatiivinen, pitkäaikainen rahoitus- ja hallintomalli. Sen toiminta rahoitettiin kumppaneiden lahjoituksilla ja avustuksilla ja hallitus koostui kumppanitoimijoiden toimitusjohtajista, kaupunginjohtajista ja muista johtotason henkilöistä. Smart & Clean pyrki luomaan toimintamallin, joka edistää yhteistyössä tehtävää systeemistä muutosta 1,5°C yhteiskuntaan.

Kärkihankkeena alkaneen Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden tavoitteena oli saada kaikki pääkaupunkiseudun ja Lahden kierrätyskelpoinen muovi kiertämään entistä tehokkaammin. Yksityisen ja julkisen puolen toimijoista koostuva ekosysteemi kehittää vaikuttavia tekoja yhteisen tavoitteen toteutumiseksi kattaen muovintuotannon ketjun valmistuksesta uudelleenkäyttöön. Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa monipuolinen joukko alueen toimijoita on sitoutunut tavoitteeseen nostaa uusiomateriaaliksi kierrätettävän muovin määrää maksimaalisesti. Toiminta kohdistetaan skaalautuviin ratkaisuihin, joilla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään kiertotaloutta, jolloin samalla syntyy uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tällä hetkellä kaikesta pk-seudun kierrätyskelpoisesta muovista kiertää reilusti alle 10 % ja enimmillään siitä voisi kiertää 70 %.

Toisena esimerkkinä vuoden 2020 aikana säätiö kehitti yhdessä ITS Finlandin kanssa ja osana Liikenteen kansallista kasvuohjelmaa mallia, jolla voidaan vaikuttaa liikennejärjestelmän kestävyyteen, ja erityisesti edistää 1.5 ºC asteen ilmastotavoitteeseen pääsemistä.

Säätiö toimi olemassaolonsa aikana yritysten ja julkisen sektorin välisen yhteistyön aktiivisena rakentajana ja muutoksen vauhdittajana kohti puhtaampaa ja kestävämpää liiketoimintaa. Tämä ekosysteemien vahvistamiseen ja uusien ratkaisujen edistämiseen pyrkivä toiminta sai myös merkittävää kansainvälistä huomiota. Lisäksi säätiön toiminnallinen tuki ulottui laajemmin Helsingin hankkeiden ja verkostotoiminnan sparraukseen.

Säätiön määräaikaisen toiminnan päättyessä jatkettavat projektit siirtyivät osaksi mukana olleiden kumppanien muuta toimintaa. Toiminnan luoma pohja toimi niin ikään yhtenä kannustimista vahvistaa Helsingin toimintaa puhtaiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen yritystoiminnan kehittämiseen. Ekosysteemien ja osaamisen kehittäminen jatkuu esimerkiksi erilaisten kiihdyttämö- ja hauduttamotoimintojen ja vahvistuneen korkeakouluyhteistyön kautta.

Kaupunkimaisemaa Helsingin Pasilassa.
Kuva 18. Smart & Clean -säätiö oli Helsingin seudun kaupunkien, yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä Suomen valtion yhteinen muutosprojekti. Kuvaaja Jussi Hellsten.