Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa ympäristöasioihin liittyviä sitovia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2021 tavoitteita asetti kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Asetettujen tavoitteiden kymmenestä mittarista seitsemän toteutui.

Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, kaupunkiympäristön toimiala

TAVOITE: ASUNTOTUOTANNON EDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA EDISTÄMINEN. 
MittariToteuma
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-m2).Mittari toteutui. Tarkistetuista asemakaavoista valmistui asuntokerrosalaa 711 568 k-m2, josta täydennysrakentamisen osuus oli 55 % (392 383 k-m2). 
TAVOITE: EKOLOGISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TURVAAMINEN. 
MittariToteuma
Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle. Mittari ei toteutunut. Kahdessa hankkeessa ei valittu maalämpöjärjestelmää päälämmitysjärjestelmäksi, vaikka se olisi ollut teknisesti mahdollinen ja taloudellisesti kannattava. Hankkeet olivat Kontulan pelastusaseman uudisrakennus ja lasten päiväkoti Pihlajan perusparannus ja käyttötarkoituksen muutos. Kummassakin näistä hankkeista hankesuunnittelu on tehty normaalista toimintatavasta poikkeavalla tavalla ja energia-asiantuntija on otettu mukaan hankkeeseen vasta hankesuunnittelun lopuksi. 
Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat uudisrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku on vähintään 30 % pienempi kuin kansallinen määräystaso edellyttää (toimitilat ja palvelurakennukset). Mittari toteutui.
Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat korjausrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähintään 20 %-yksikköä enemmän kuin kansallinen määräystaso edellyttää (ympäristöministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokittain). Mittari ei toteutunut. Yhdessä hankkeessa ei tehty E-lukutarkastelua. Lasten päiväkoti Pihlajan perusparannus ja käyttötarkoituksen muutos: Energia-asiantuntija on pyydetty hankkeeseen mukaan vasta hankesuunnittelun lopussa. Hankesuunnitteluvaiheessa ei ole asetettu E-lukutavoitetta eikä tehty E-lukulaskelmia. 
TAVOITE: TILOJEN JA ALUEIDEN MONIPUOLINEN JA TEHOKAS KÄYTTÖ. 
MittariToteuma
Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %. Mittari toteutui. Toteuma oli 3,16 %. 

Taulukko 2. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL

TAVOITE: RAITIO- JA METROLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS PYSYY VÄHINTÄÄN VUODEN 2019 SYKSYN TASOLLA. 
MittariToteuma
Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Raitioliikenne 4,04 (2019: 4,04). Mittari ei toteutunut. Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 3,97. Asiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2020. Koronan vuoksi kuljettajien asiakaspalvelutehtävät ovat olleet keskeytettynä lähes koko vuoden. Lisäksi asiakkaiden siisteyden ja hygieenisyyden odotukset ovat nousseet. Näiden vuoksi palvelun ja neuvonnan arvosanat ovat koronaa edeltäviä vuosia alhaisemmalla tasolla. 
Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Metroliikenne 4,08 (2019: 4,08). Mittari toteutui. Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,16 ja ylitti tavoitteen. Asiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt vuoden 2020 tasolla. 
TAVOITE: LIIKENNÖINNIN LUOTETTAVUUS YLITTÄÄ KOLMEN EDELLISEN VUODEN KESKIARVON. 
MittariToteuma
Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetaso: raitioliikenne 99,85 % (2017–2019 keskiarvo 99,80 %). Mittari toteutui. Raitioliikenteessä ajettiin 99,93 % tilatuista lähdöistä vuonna 2021 eli luotettavuustavoite 99,85 % toteutui. 
Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetaso: metroliikenne 99,85 % (2017–2019 keskiarvo 99,71 %). Mittari toteutui. Metroliikenteessä ajettiin 99,90 % tilatuista lähdöistä vuonna 2021 eli luotettavuustavoite 99,85 % toteutui. 

Taulukko 3. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

TAVOITE: STARAN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUS PARANEE 
MittariToteuma
Energiansäästötavoite on 6 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.Mittari toteutui. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittymistä mittaava 6 % kokonaisenergiansäästötavoite sähkössä ja normitetussa kaukolämmössä verrattuna vuoden 2015 energiankulutukseen saavutettiin tuloksella -21 %.