Ympäristöindikaattorit

Alla olevissa taulukoissa on esitetty ympäristöindikaattorit eri osa-alueisiin liittyen.

Taulukko 13. Ympäristöjohtamisen ja kumppanuuksien indikaattorit

Indikaattori2021 Selite
Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen osuus, joiden ympäristöjohtaminen on vähintään kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteiden mukaista (osuus kaikista)51 %(uusi indikaattori)
Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen osuus, joissa ympäristöjohtaminen on osa tulospalkkiojärjestelmää tai muuta palkitsemista (osuus kaikista)23 %(uusi indikaattori)

Taulukko 14. Ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattorit

Indikaattori2021 Selite
Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (kt CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990)2 345 kt CO2-ekv.,
-33 %
Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta
Helsingin alueen kasvihuonekaasujen asukaskohtaiset päästöt (t CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990)3,6 t CO2-ekv., -50 %Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta
Helsingin alueen asukaskohtainen energiankulutus21 101 kWhIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Uusiutuvan energian osuus Helsingissä kulutetusta energiasta32 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Kaupungin oman toiminnan (julkiset rakennukset, ajoneuvot, katuvalot) energiansäästö (GWh ja säästö suhteessa tavoitteeseen) (KETS 2017–2025)22,4 GWh,
36 % tavoitteesta
Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan 
Kaupungin omistamien asuinrakennusten energiansäästö (GWh ja säästö suhteessa tavoitteeseen) (VAETS 2017–2025)­-(laskenta kesken)

Taulukko 15. Liikenteen indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Kestävien liikennemuotojen (pyöräily, kävely, joukkoliikenne, muut) kulkumuoto-osuus 80 %Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta
Helsingin liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (kt CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990)541 kt CO2-ekv.,
-21 %
Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Sähkö- ja kaasuautojen osuus henkilöautokannasta7,5 %(uusi indikaattori)

Taulukko 16. Ilmansuojelun indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mannerheimintien mittausasemalla (EU-direktiivin mukainen raja-arvo 40 μg/m3)17,9 µg/m3Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mäkelänkadun mittausasemalla (EU-direktiivin mukainen raja-arvo 40 μg/m3)20,5 µg/m3Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mannerheimintien mittausasemalla (EU-direktiivi: enintään 35 päivää vuodessa)14 kpl/aIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mäkelänkadun mittausasemalla (EU-direktiivi: enintään 35 päivää vuodessa)14 kpl/aIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla10 µg/m3Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla5,8 µg/m3Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan

Taulukko 17. Meluntorjunnan indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Tieliikenteen melulle (yli 55 dB LAeq7-22) altistuvien asukkaiden määrä (viiden vuoden välein tehtävän meluselvityksen perusteella)233 020 (2017)­-
Osuus toteutuneista meluntorjunnan toimintasuunnitelman toimenpiteistä37/53(uusi indikaattori)

Taulukko 18. Vesiensuojelun indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typpipäästöt mereen (t/a)470 t/aIndikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöt mereen (t/a)18 t/aIndikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Osuus Helsingin edustan merialueesta, joka on hyvässä tilassa0 %(uusi indikaattori)
Osuus Helsingin pohjavesialueista, joka on hyvässä tilassa80 %(uusi indikaattori)

Taulukko 19. Luonnonsuojelun ja maaperän indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta3,8 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan muutos (edellisvuoteen verrattuna)+5 kpl ja +154,3 haIndikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Vettä läpäisevien alueiden osuus kokonaismaapinta-ala Helsingissä (saatavilla joka toinen vuosi)61 % (2020)­-
Metsäisten ja puustoisten alueiden pinta-ala tai suhteellinen osuus maapinta-alasta (saatavilla joka toinen vuosi)43 % (2020)­-
Luontoalueiden määrän muutos (edellisvuoteen verrattuna)(ei saatavilla)­-
Kimalaisten yksilömäärän muutos (vuodesta 2019) +70 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan (Indikaattorissa huomioitava, että vuosittaiset runsausvaihtelut hyönteisillä ovat normaaleja ja selvä trendi voidaan havaita vasta pidemmällä aikavälillä.)
Tarhamehiläisten yksilömäärän muutos (vuodesta 2019)-­56 %Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan

Taulukko 20. Hankintojen indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Ympäristökriteerien osuus Helsingin kaupungin hankinnoissa51 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan

Taulukko 21. Ympäristötietoisuuden indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Uusien peruskoulutettujen ekotukihenkilöiden määrä (hlöä/a)93 hlöä(uusi indikaattori)
Ympäristösertifioitujen Helsingin kaupungin oppilaitosten, koulujen ja päiväkotien osuus kaikista9 %(uusi indikaattori)

Taulukko 22. Kiertotalouden indikaattorit

Indikaattori2021Selite
Hyötykäytettyjen maamassojen määrä (t/a)1 500 000 t(uusi indikaattori)
Kiertotalousaiheisiin koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä (hlöä/a)568 hlöä(uusi indikaattori)