Miljöindikatorer

I tabellerna nedan presenteras miljöindikatorer för olika delområden.

Tabell 13. Indikatorer för miljöledning och partnerskap

Indikator2021 Förklaring
Andel sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar, vars miljöledning åtminstone överensstämmer med de lättare miljösystemens principer (andel av alla)51 %(ny indikator)
Andel sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar, där miljöledningen är en del av ett resultatbonussystem eller annan belöning (andel av alla)23 %(ny indikator)

Tabell 14. Indikatorer för stävjande av klimatförändringen

Indikator2021 Förklaring
Helsingforsområdets totala utsläpp av växthusgaser (kt CO2-ekv och förändring i förhållande till år 1990)2 345 kt CO2-ekv.,
-33 %
Det har inte skett några förändringar i indikatorns utveckling
Helsingforsområdets utsläpp av växthusgaser per invånare (t CO2-ekv och förändring i förhållande till år 1990)3,6 t CO2-ekv., -50 %Det har inte skett några förändringar i indikatorns utveckling
Energiförbrukning per invånare i Helsingforsområdet21 101 kWhIndikatorn har utvecklats mot det sämre
Andel förnybar energi av den energi som förbrukades i Helsingfors32 %Indikatorn har utvecklats mot det bättre
Stadens egna funktioner (offentliga byggnader, fordon, gatubelysning) sparar energi (GWh och inbesparing i förhållande till målet) (KETS 2017–2025)22,4 GWh,
36 % av målet
Indikatorn har utvecklats mot det bättre 
Energisparande i bostadsbyggnader ägda av staden (GWh och inbesparing i förhållande till målet) (VAETS 2017–2025)­-(beräkningen pågår)

Tabell 15. Indikatorer för trafiken

Indikator2021Förklaring
Andel hållbara trafikformer (cykling, gång, kollektivtrafik, övriga)80 %Det har inte skett några förändringar i indikatorns utveckling
Växthusgasutsläpp från trafiken i Helsingfors (kt CO2-ekv och förändring i förhållande till år 1990)541 kt CO2-ekv.,
-21 %
Indikatorn har utvecklats mot det bättre
Andelen el- och gasbilar av alla personbilar7,5 %(ny indikator)

Tabell 16. Indikatorer för luftvård

Indikator2021Förklaring
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen på Mannerheimvägen (gränsvärde enligt EU-direktivet 40 μg/m3)17,9 µg/m3Indikatorn har utvecklats mot det sämre
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen på Backasgatan (gränsvärde enligt EU-direktivet 40 μg/m3)20,5 µg/m3Indikatorn har utvecklats mot det bättre
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors på Mannerheimvägens mätstation (EU-direktivet: högst 35 dagar per år)14 st./aIndikatorn har utvecklats mot det sämre
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors på Backasgatans mätstation (EU-direktivet: högst 35 dagar per år)14 st./aIndikatorn har utvecklats mot det sämre
Årligt medelvärde för inandningsbara partiklar (PM10) på mätstationen i Berghäll10 µg/m3Indikatorn har utvecklats mot det sämre
Årligt medelvärde för små partiklar (PM2.5) på mätstationen i Berghäll5,8 µg/m3Indikatorn har utvecklats mot det sämre

Tabell 17. Indikatorer för bullerbekämpning

Indikator2021Förklaring
Antal invånare som exponeras för buller från vägtrafik (över 55 dB LAeq7-22) (enligt en bullerutredning som görs vart femte år)233 020 (2017)­-
Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för bullerbekämpning37/53(ny indikator)

Tabell 18. Indikatorer för vattenskyddet

Indikator2021Förklaring
Kvävebelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet (t/a)470 t/aIndikatorn har utvecklats mot det bättre
Fosforbelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet (t/a)18 t/aIndikatorn har utvecklats mot det bättre
Andel av havsområdena utanför Helsingfors som är i gott skick0 %(ny indikator)
Andel av Helsingfors grundvattenområden som är i gott skick80 %(ny indikator)

Tabell 19. Indikatorer för naturskydd och jordmån

Indikator2021Förklaring
Naturskyddsområdenas andel av landarealen3,8 %Indikatorn har utvecklats mot det bättre
Antalet naturskyddsområden och förändring av arealen (jämfört med föregående år)+5 st. och +154,3 haIndikatorn har utvecklats mot det bättre
Andel områden som släpper igenom vatten av den totala markarealen i Helsingfors (tillgänglig vartannat år)61 % (2020)­-
Skogs- och trädtäckta områdens areal eller relativa andel av markarealen (tillgänglig vartannat år)43 % (2020)­-
Förändring i antalet naturområden (jämfört med föregående år)(inte till-gänglig)­-
Förändring i antalet humlor (sedan 2019)+70 %Indikatorn har utvecklats mot det bättre (I fråga om denna indikator måste man beakta att årliga variationer i antalet insekter är normala, och att en tydlig trend kan observeras endast i ett längre perspektiv.)
Förändring i antalet honungsbin (sedan 2019)-­56 %Indikatorn har utvecklats mot det sämre

Tabell 20. Indikatorer för upphandlingar

Indikator2021Förklaring
Miljökriteriernas andel i Helsingfors stads upphandlingar51 %Indikatorn har utvecklats mot det bättre

Tabell 21. Indikatorer för miljömedvetenhet

Indikator2021Förklaring
Antal nya grundutbildade ekostödpersoner (personer/a)93 personer(ny indikator)
Andel miljöcertifierade läroanstalter, skolor och daghem av alla dylika i Helsingfors9 %(ny indikator)

Tabell 22. Indikatorer för cirkulär ekonomi

Indikator2021Förklaring
Återvunna jordmassor (t/a)1 500 000 t(ny indikator)
Antal anställda som deltagit i utbildningar om cirkulär ekonomi (pers./a)568 personer(ny indikator)