Miljöekonomi

Miljöekonomin innefattar de intäkter, kostnader och investeringar som primärt görs för miljöskyddet. Uppgifterna har presenterats för moderorganisationen, det vill säga sektorerna, affärsverken och ämbetsverken.

Miljökostnaderna, inklusive avskrivningar, var totalt 77,7 miljoner euro (+2,4 % jämfört med år 2020). Miljökostnaderna var 1,5 procent av stadens alla verksamhetskostnader och 118 euro per invånare. De största kostnaderna orsakades av främjande av klimat- och miljövänlig mobilitet (26,6 %) samt renhållning och avfallshantering (26 %).

Bild 19. Stadens miljökostnader var 77 674 053 euro år 2021.

Miljöinvesteringarna uppgick till sammanlagt 210,4 miljoner euro, vilket var 27,8 procent av stadens alla investeringar i anläggningstillgångar och 319 euro per invånare. Stadens miljöinvesteringar ökade med 29,6 procent jämfört med föregående år. De största investeringarna anknöt till främjandet av klimat- och miljövänlig mobilitet – bland annat HST:s investeringar i kollektivtrafiken (85,5 %) – samt sanering av förorenad mark (7,3 %).

Bild 20. Stadens miljöinvesteringar var 210 368 239 euro år 2021.

Miljöintäkterna var omkring 5,4 miljoner euro (-5,8 % jämfört med 2020). Miljöintäkterna stod för 0,4 procent av stadens alla verksamhetsintäkter och 8 euro per invånare. De mest betydande intäkterna kom från stadscyklarna (27,4 %) och avgifter för förflyttning av bilar i samband med gaturengöring (23,3 %).

Bild 21. Stadens miljöintäkter var 5 436 796 euro år 2021.

Värde på det miljöansvar som ingår i bokslutet var den 31 december 2021 totalt 18,7 miljoner euro. Ansvaren gällde beredskapen att sanera före detta avstjälpningsplatser och rengöra jordmånen.