Smart & Clean

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse var Helsingforsregionens städers, företags, universitets och forskningsanstalters samt finska statens gemensamma femåriga förändringsprojekt, som hade 29 samarbetspartner från den offentliga och privata sektorn. Stiftelsens verksamhetstid var 1.7.2016–30.6.2021. Stiftelsen samordnade effektiva klimatlösningar för städernas systemiska utmaningar inom trafik, energi, byggande samt avfalls- och vattensektorn. De utsläppsminskande lösningarna gav också upphov till nya typer av affärsverksamhet, som gav exportreferenser för företag.

Stiftelsen hade en innovativ, långsiktig finansierings- och förvaltningsmodell. Dess verksamhet finansierades genom donationer från partner och genom understöd, och styrelsen bestod av partneraktörernas verkställande direktörer, stadsdirektörerna och andra personer på ledningsnivån. Smart & Clean strävade efter att skapa en verksamhetsmodell som främjar en systemisk förändring till ett 1,5 °C-samhälle genom samarbete.

Målet för helheten All plast cirkulerar, som inleddes som ett spetsprojekt, var att få all återvinningsbar plast i huvudstadsregionen och Lahtis att cirkulera effektivare. Ett ekosystem av privata och offentliga aktörer utvecklar effektiva åtgärder för förverkligande av ett gemensamt mål, vilket omfattar plastproduktionskedjan från tillverkning till återanvändning. Inom helheten All plast cirkulerar har en mångsidig grupp av aktörer i området förbundit sig till målet att öka mängden plast som återvinns till nytt material maximalt. Verksamheten inriktas på skalbara lösningar som bromsar klimatförändringen och främjar cirkulär ekonomi, samtidigt som de skapar ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser. För närvarande återvinns klart under 10 procent av all återvinningsbar plast i huvudstadsregionen, och som mest skulle man kunna återvinna 70 procent.

Som ett annat exempel har stiftelsen under år 2020 tillsammans med ITS Finland och som en del av Nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn utvecklat en modell, som man kan använda för att påverka trafiksystemets hållbarhet och särskilt främja uppnåendet av klimatmålet på 1,5 ºC grad.
Stiftelsen var under sin existens en aktiv byggare av samarbete mellan företag och den offentliga sektorn och en accelerator av förändringen mot renare och hållbarare affärsverksamhet. Denna verksamhet för stärkande av ekosystemen och främjande av nya lösningar fick också betydande internationell uppmärksamhet. Stiftelsens verksamhetsmässiga stöd sträckte sig också längre, till sparring inom Helsingfors projekt och nätverksverksamhet.

När stiftelsens tidsbundna verksamhet avslutades blev de projekt som fortsatte till en del av de medverkande partnernas övriga verksamhet. Den grund som verksamheten skapat fungerade som ett incitament för att stärka Helsingfors verksamhet för utveckling av företagsverksamheten inom rena och hållbara stadslösningar. Utvecklingen av ekosystemen och kompetensen fortsätter exempelvis genom olika accelerator- och inkubatorprojekt samt ett stärkt högskolesamarbete.

Stadslandskap i Böle i Helsingfors.
Bild 18. Smart & Clean-stiftelsen var Helsingforsregionens städers, företags, universitets och forskningsanstalters samt finska statens gemensamma förändringsprojekt. Fotograf Jussi Hellsten.