Bindande miljömål i budgeten

Sektorerna och affärsverken har möjlighet att ställa upp bindande verksamhetsmässiga mål som berör miljöfrågor i sina budgetar. År 2021 ställde stadsmiljösektorn, Helsingfors stads trafikverk (HST) och Helsingfors stads byggtjänstaffärsverk Stara upp mål. Av de tio indikatorerna för de uppställda målen förverkligades sju.

Tabell 1. Bindande miljömål i budgeten och indikatorer, stadsmiljösektorn

MÅLET: TRYGGANDE OCH FRÄMJANDE AV
BOSTADSPRODUKTIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR
 
IndikatorResultat
Minst 700 000 m² vy planläggs huvudsakligen i spårvägstrafikens serviceområde, varav minst 40 % är kompletteringsbyggande (280 000 m2 vy).Kriterierna för indikatorn uppfylldes. Våningsytan för bostäder i justerade detaljplaner var 711 568 m2 vy, varav kompletteringsbyggandets andel var 55 % (392 383 m2 vy).
MÅLET: TRYGGANDE AV EN EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING 
IndikatorResultat
I stadens egna verksamhetslokaler (nybyggnadsobjekt, ombyggnadsobjekt) väljs värmepumpsteknik som huvudsakligt uppvärmningssystem alltid när det är tekniskt möjligt och när återbetalningstiden är 15 år eller kortare.Kriterierna för indikatorn uppfylldes inte. Jordvärme valdes inte till huvudvärmesystem i två av projekten, även om det skulle ha varit tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt. Projekten var en nybyggnad för räddningsstationen i Gårdsbacka och en ombygg-nad av daghemmet Pihlaja, där användningsändamålet ändrades. I båda dessa projekt har projektplaneringen genomförts på ett sätt som skiljer sig från det vanliga, och en energiexpert har involverats först i slutet av projektplaneringen.
Alla nybyggnadsprojekt som staden administrerar och som inleds 2021 ska planeras och senare genomföras så att byggnadens E-tal är minst 30 % mindre än vad den nationella kravnivån förutsätter (lokaler och servicebyggnader).Kriterierna för indikatorn uppfylldes.
Alla reparationsbyggnadsprojekt som staden administrerar och som inleds 2021 ska planeras och se-nare genomföras så att E-talet för byggnaden i och med ombyggnaden minskar med minst 20 procentenheter mer än vad den nationella kravnivån förutsätter (miljöministeriets förordning 4/13 7 § Krav på E-tal enligt byggnadskategori).Kriterierna för indikatorn uppfylldes inte. Energiprestandan beräknades inte för ett av projekten. Daghemmet Pihlajas ombyggnad och ändring av användningsändamålet: En energiexpert involverades först i slutet av projektplaneringen. Inget E-talsmål sattes upp och inte heller några beräkningar för energieffektiviteten gjordes i projektplaneringsskedet.
MÅLET: MÅNGSIDIG OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LOKALER 
IndikatorResultat
Andelen tomma lokaler högst 4 %. Kriterierna för indikatorn uppfylldes, utfallet var 3,16 %.

Tabell 2. Bindande miljömål i budgeten och indikatorer, Helsingfors stads trafikverk HST

MÅLET: KUNDNÖJDHETEN INOM SPÅRVÄGS- OCH METROTRAFIKEN HÅLLER SIG MINST PÅ SAMMA NIVÅ SOM HÖSTEN 2019 
IndikatorResultat
Trafikantvitsord som kunderna gett i HRT:s enkät. Spårvägstrafik 4,04 (2019: 4,04)Kriterierna för indikatorn uppfylldes inte. Spårvägstrafikens trafikantvitsord var 3,97. Kundnöjdheten har legat på samma nivå som 2020. På grund av pandemin har spårvagnsförarnas kundbetjäning varit avbruten nästan hela året. Dessutom har kundernas förväntningar på snygghet och hygien ökat. Därför har vitsorden för service och rådgivning sjunkit sedan tiden som föregick pandemin.
Trafikantvitsord som kunderna gett i HRT:s enkät. Metrotrafik 4,08 (2019: 4,08) Kriterierna för indikatorn uppfylldes. Metrotrafikens trafikantvitsord var 4,16 och överträffade målet. Kundnöjdheten har legat på samma nivå som 2020. 
MÅLET: TRAFIKERINGENS TILLFÖRLITLIGHET ÖVERSTIGER GENOMSNITTET FÖR DE SENASTE TRE ÅREN. 
IndikatorResultat
De faktiska avgångarnas andel av de beställda avgångarna. Målnivå: spårvägstrafik 99,85 % (2017–2019 i genomsnitt 99,80 %). Kriterierna för indikatorn uppfylldes. 99,93 % av de beställda avgångarna kördes inom spårvägstrafiken 2021. Därmed nåddes målet för tillförlitlighet på 99,85 %.
De faktiska avgångarnas andel av de beställda avgångarna. Målnivå: metrotrafik 99,85 % (2017–2019, i genomsnitt 99,71 %)Kriterierna för indikatorn uppfylldes. 99,90 % av de beställda avgångarna kördes inom metrotrafiken 2021. Därmed nåddes målet för tillförlitlighet på 99,85 %. 

Tabell 3. Bindande miljömål i budgeten och indikatorer, Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara

MÅLET: ENERGIEFFEKTIVITETEN I LOKALERNA I STARAS BRUK FÖRBÄTTRAS 
IndikatorResultat
Energibesparingsmålet är 6 % av 2015 års energiförbrukning. Målet omfattar elförbrukning och väderkorrigerad fjärrvärmeförbrukning.Kriterierna för indikatorn uppfylldes. Det totala energibesparingsmålet på 6 % för el och standardiserad fjärrvärme, som mäter energieffektivitetens utveckling i lokalerna, uppnåddes med resultatet -21 % i förhållande till energiförbrukningen 2015.