Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan keinoja, joilla varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja vähennetään muuttuvasta ilmastosta aiheutuvia haittoja.

Etenevä ilmastonmuutos edellyttää myös sopeutumista sen vaikutuksiin. Helsinkiläisten elämänmuodon, terveyden ja omaisuuden suojaaminen turvataan. Tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin.

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

Kaupunki tarttuu sopeutumisen edellyttämiin toimiin. Varautumisen on näyttävä kaupunkisuunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa. Helsinki on arvioinut kaupunkia koskevat sää- ja ilmastoriskit. Kaupungin tärkeimpiä ilmastoriskejä ovat rankkasateen aiheuttamat hulevesitulvat, myrskyjen aiheuttamat merenpinnan äkilliset nousut, liukkaat kelit, äärimmäiset ja poikkeavat talviolosuhteet, helleaallot, kuivuus ja Itämeren rehevöityminen.

Kosteikko Töölönlahdella.
Kuva 3. Töölönlahden kosteikko, joka viivyttää ja puhdistaa Pasilasta tulevia hulevesiä. Kuvaaja Elisa Lähde.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset – keskeinen ohjelma ilmastoriskien hallinnassa

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025 on ohjelma, jota toteuttamalla kaupunki pyrkii sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja varautumaan sään ääri-ilmiöihin. Linjausten visiona on “Ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050”. Sopeutumisen toimenpiteet sisällytetään kaupungin suunnitteluun ja ohjaukseen muun muassa kaavoituksessa, varautumisessa ja valmiussuunnittelussa, hulevesien hallinnassa sekä viheralueiden ja viherrakenteen kehittämisessä ja luonnonsuojelun ja -hoidon ohjelmissa.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksien 2019–2025 edistyminen vuonna 2021

Kaupunkitasoinen kansliapäällikön nimittämä sopeutumisen asiantuntijaryhmä aloitti työnsä syksyllä 2021. Ryhmän tehtävänä on priorisoida ja konkretisoida sopeutumisen linjauksen toimenpiteitä. Työ on käynnissä, ensimmäiset sopeutumisen prioriteetit ovat hulevesien luonnonmukainen hallinta, ilmastonkestävä rakentaminen ja peruskorjaus, viherrakenteen vahvistaminen ja ilmastoriskien hallinta osana kaupungin johtamisjärjestelmää.

Hulevesien hallinta on keskeinen osa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa ohjataan hulevesiohjelman avulla. Huleveden laadun seurannan tehostamiseksi käynnistyi HuLaKaS-hanke, jossa Helsingin tavoitteena on määritellä hulevesien laadulliset riskikohteet. Mechelininkadulta tulevien hulevesien laatua ja Taivallahden suodatusratkaisun toimivuutta seurataan myös erikseen. Samoin Kuninkaantammen hulevesien suodatusrakenteen toimivuutta ja suodatustehoa seurataan noin 1,5 vuoden ajan.

Viherkerroinmenetelmän avulla luodaan vihreitä, viihtyisiä ja ilmastonkestäviä tontteja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, mikä edistää myös kaupunkialueiden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tonttikohtaista viherkerrointa käytetään kaikissa kaavoissa, ellei ole erityistä syytä poiketa. Viherkertoimen käytöstä ja vaikuttavuudesta tehtiin selvitys (WSP), joka sisälsi myös ehdotuksia työkalun kehittämiseksi. Alueellisen viherrakennetyökalun kehitystyö kaavoituksen työkaluksi on käynnissä.

Helsingin kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) valmistui. SECAP-suunnitelma kokosi yhteen kaupungin ilmasto-ohjelmia sekä ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arvioinnit.

Luontopohjaiset ratkaisut edistävät sopeutumista

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi puiden ja vehreyden määrää kaupungissa lisätään. Lisätään paahteisia olosuhteita kestäviä niittyjä ja hulevesiä hallitsevia viherrakenteita, kuten puistoja ja viherkattoja. Toimiva viherrakenne mahdollistaa hulevesien hallinnan, tulvariskien minimoimisen ja vähentää lämpösaarekeilmiöitä.

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 

Helsingissä on otettu käyttöön luonnonmukaisia ratkaisuja muun muassa hulevesien hallinnassa ja kaupunkirakenteen vehreyttämisessä. Luonnonmukaiset ratkaisut edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja tuottavat myös monia muita hyötyjä, kuten terveysvaikutuksia, virkistysmahdollisuuksia ja vehreämpää asuinympäristöä.

Olemassa olevien kerrostalopihojen vehreyttämiseen Helsingin kaupunki on yhteistyössä Rambollin kanssa kerännyt tietoa ja ohjeistusta infopaketin muotoon. Infopaketti esittelee kerrostalopihojen historiaa, kuvaa luontopohjaisia ratkaisuja, niiden vaikuttavuutta ja hyötyjä sekä antaa esimerkkejä pihojen muuntamisesta. Paketista löytyy myös erilliset infokortit suunnittelijoille ja asukkaille pihan käyttämiseen sekä isännöitsijöille ja taloyhtiöille ylläpitoon.

B.Green-hankkeessa luodaan uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Hankkeessa tehdään osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti.

Syksyllä 2021 toteutettiin kaupunkilaisille suunnattu ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja teemalla “viherratkaisut - ilmastonmuutoksen supersankarit”. Viestintäkampanja toteutettiin kaupunkiympäristön Facebook-, Instagram- ja Twitter-päivityksin sekä hyödyntämällä kantakaupungin katuympäristössä olevia Ad Shel -diginäyttöjä.

Katse tulevaan

Helsinki varautuu sään ääri-ilmiöihin ja edelleen muuttuvaan ilmastoon ja sen seurauksiin. Helsinki vahvistaa ilmastonkestävyyttään vaikuttavilla sopeutumistoimilla. Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavalla ihmisryhmiin, elinkeinoihin ja alueisiin. Arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia Helsinki korostaa valmistelussa ja päätöksenteossa oikeudenmukaisuutta ja toimien kohdentamista ottaen huomioon sosiaalisen haavoittuvuuden.