Ympäristötietoisuus ja -kasvatus

Helsingin kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteet näkyvät vahvasti myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolella sekä nuorille ja aikuisille suunnatuissa palveluissa. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki sitoutuu helpottamaan myös kaupunkilaisten omia mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan.

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ympäristötietoisuuden edistäjinä


Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla jatkettiin kestävän kehityksen opinpolun toteuttamista. Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen, tulevaisuudenlukutaidon ja uutta luovan oppimisen yhdistävällä opinpolulla kaiken ikäiset oppijat pääsevät perehtymään ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Opinpolku konkretisoitui vuonna 2022 erilaisten mallien ja toimenpiteiden kautta. KETTU – Kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa -mallin kautta yli 25 000 varhaiskasvatusikäistä lasta perehtyi kestävään tulevaisuuteen. Kestävän kehityksen koulutuksiin osallistui yli 1 000 varhaiskasvatusalan ammattilaista. Perusopetukseen kehitettiin ilmastonmuutokseen keskittyviä oppimiskokonaisuuksia uutta EU:n kestävän kehityksen GreenComp-osaamiskehystä hyödyntäen. Kaikissa Helsingin lukioissa toteutettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoille pakollinen Hiilineutraali Helsinki -opintojakso. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa kestävän kehityksen valinnaisten opintojen suorittaminen kasvoi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi.

Keväällä 2022 Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut toteutti Helsingin koulujen 2. luokille Kulkuri – kestävän liikkumisen lähettiläs -ympäristökasvatuskäyntejä. Kulkurikäynnit olivat jatkumoa vuonna 2019 liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneelle hankkeelle, jonka tavoitteena oli lisätä lasten ja heidän perheidensä tietoa kestävästä liikkumisesta ja omien liikkumisvalintojen ympäristövaikutuksista. Keväällä 2022 kouluihin tehdyillä ympäristökasvatuskäynneillä tavoitettiin noin 570 koululaista kahdeksasta eri koulusta.

Oppitunteja ja -materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi


Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarjosi päiväkodeille ja oppilaitoksille maksuttomia oppitunteja ja materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi läpi vuoden. Tarjolla oli sekä sisä-, ulko- että etäopetusta. Oppitunnit toteutti HSY:n yhteistyökumppani Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Ympäristökasvatuksen neuvontatunneille osallistui vuonna 2022 yhteensä 9 050 helsinkiläistä lasta ja nuorta. Neuvontaa järjestettiin 556 tuntia. Suosituimmat neuvontatuokiot 5–6-vuotiaille olivat Säästetään luontoa! -ulkoleikkitunti kiertotaloudesta, Juokseva hanavesi -pihaseikkailu ja Rojupöhö-nukketeatteri. Oppilaitosten suosituimmat oppitunnit olivat Lajittelutunti, Säästetään luontoa! -ulkoleikkitunti kiertotaloudesta, Kiertotalouden ABC ja Tutkitaan lähivettä.

Vuonna 2022 HSY:n kummikouluohjelmassa oli Helsingistä mukana kolme kummikoulua kevätlukukaudella ja kolme syyslukukaudella. Maksuttomaan kummikouluohjelmaan valitut koulut saavat tuekseen nimetyn ympäristökasvattajan, opetusmateriaaleja ja tarpeisiinsa sovelletun kummikouluohjelman.

Harakan luontokeskus houkutteli oppimaan saaristoluonnosta


Harakan luontokeskus avattiin yleisölle toukokuun alussa. Toimintakauden aikana Harakan saarella kävi noin 10 100 vierailijaa. Koululaisille järjestettiin 32 luonnontutkimuspäivää ja 49 ympäristöntutkimuspäivää. Päivähoidon saariseikkailuretkiä järjestettiin 77 ryhmälle. Ruotsinkielisiä saariseikkailuretkiä pilotoitiin yhteistyössä Naturskolan Utternin kanssa. Luontokoulu- ja saariseikkailupäiviin osallistui yhteensä 3 046 lasta ja nuorta opettajineen. Myös luontotalon saaristoluontonäyttely uudistettiin vuoden 2022 aikana.

Itämerileirille ja saaristoluontoleirille osallistui 22 nuorta. Kuudelle järjestetylle ympäristökasvatuksen kurssille osallistui yhteensä 61 henkilöä. Helsinki-päivänä Harakan saarella järjestettiin kaikille avoin luonto- ja taidetapahtuma, jossa vieraili yli 800 henkilöä. Harakan luontokeskuksen järjestämiin yleisötapahtumiin ja viikonloppuopastuksiin osallistui vuoden 2022 aikana yhteensä noin 2 500 henkilöä

Korkeasaari innosti lapsia ja nuoria eläintiedon ja luonnonsuojelun pariin


Korkeasaaren luontokoulutoiminta palasi poikkeusvuosien jälkeen normaaliin arkeen. Suurin osa opetusryhmistä, 56 kouluryhmää, osallistui opetukseen paikan päällä Korkeasaaressa. Etäluontokoulutoimintaan osallistui yhteensä 13 luokkaa. Huhtikuussa järjestetyn yläkoulu- ja lukioikäisten koululaiskonferenssin teemana oli luonnon monimuotoisuuden edistäminen lajiensuojelun avulla. Elokuussa Korkeasaaressa vietettiin jo perinteeksi muodostunutta koululaisten Itämeripäivää, johon osallistui 484 oppilasta. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Baltic Sea Action Groupin, Sealifen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Alakouluikäisten lasten eläin- ja luontoaiheiset kesäleirit olivat niin suosittuja, että vain 26 prosenttia hakijoista mahtui mukaan. Korkeasaaressa vieraili vuoden 2022 aikana koulu- ja päiväkotiryhmien mukana yhteensä 13 440 koululaista ja 6 439 varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.

Korkeasaaressa pilotoitiin XR-teknologian käyttöä opetuksessa ja ympäristökasvatuksessa Sademetsän henki -pelin muodossa. Pelissä tutustutaan sademetsän monimuotoisuuteen, uhkiin ja suojelukeinoihin. Virtuaalitekniikkaa hyödyntävä peli kehitettiin yhteistyössä Korkeasaaren asiantuntijoiden, virtuaalistudio Zoanin sekä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Nuoret kokivat ympäristöasiat edelleen tärkeiksi

Vuonna 2022 nuorten osallistuvan budjetoinnin kyselyyn vastasi 7 043 nuorta. Osallistuvassa budjetoinnissa kartoitetaan nuorten mielipiteitä eri aihealueista, joista yksi on ympäristö. Keskeisiksi asioiksi nousivat nuorten huoli roskaantuneesta ympäristöstä ja eläinten hyvinvointi. Nuorten keskuudessa suosittuja aktiviteetteja olivatkin muun muassa kierrätysmateriaaleihin keskittyvät taide- ja kädentaitoprojektit, erilaiset siivoustalkoot ja eväsretket lähiluontoon. Nuorisopalveluiden luontokoulut ja seikkailuryhmäytykset tavoittivat vuoden aikana yli 1 500 oppilasta ja leirikeskusten käyttövuoroja kertyi 26 000.

Nuorisopalvelut osallistui Power Shift -ilmastotapahtumaan Nuuksiossa sekä järjesti yhteistyössä Satakolkyt-hankkeen kanssa hankkeen päätöstapahtuman Itämeripäivänä Mustikkamaalla. Hankkeen työ jatkuu osana nuorisopalveluiden arkitoimintoja. Syksyllä 2022 järjestettiin ympäristöaiheinen seminaari koko nuorisopalveluiden henkilöstölle, jossa esiteltiin muun muassa Kestävää tekoa -nuorisobarometrin tuloksia 15–29-vuotiaiden nuorten käsityksistä koskien kestävää kehitystä ja ilmastokysymyksiä.

Asukkaiden ympäristöasenteet myönteisiä


Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen kyselytutkimus asukkaiden ympäristöasenteista toteutettiin syksyllä 2022. Tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista asettaisi ympäristönsuojelun talouskasvun edelle. Suuri enemmistö, 74 prosenttia, uskoo pystyvänsä vaikuttamaan omilla teoillaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lähes kaksi kolmesta pääkaupunkiseutulaisesta ilmoitti toimivansa arjessa niin ympäristöystävällisesti kuin pystyy.

Helsingin kaupunki laati toimenpideohjelman, jolla pyritään vähentämään roskaamista ja roskan määrää kaupungissa vuosina 2022–2025. Myös asukkaat osallistuivat ympäristön siisteydestä huolehtimiseen aktiivisesti. Vuonna 2022 asukkaat, asukasyhdistykset ja koulut järjestivät lähiympäristössään yhteensä 162 ympäristönsiivoustalkootapahtumaa, joihin osallistui yli 26 500 henkilöä. Puistokummitoimintaan osallistui jälleen satoja vapaaehtoisia keräten roskia ympäri Helsinkiä.

Kirjastojen ympäristöaiheiseen kirjallisuuteen keskittyvien ekohyllyjen lainausmäärät kasvoivat vuoden 2021 reilusta 500 lainasta vuoden 2022 yli 3 000 lainaan. Kirjastoissa keskusteltiin kirjailijoiden, kirjoittajien ja aktivistien kanssa ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta Ilmastovieraat-kiertueella helmi–toukokuussa.

Vastuullista luonnossa liikkumista edistettiin


Helsinki toimitti pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen luontoretkikalenterin, jonka teemana oli vastuullinen luonnossa liikkuminen. Kaupunkilaisille suunnatut opastetut luontoretket käynnistyivät toukokuun alussa. Harakan saarella järjestettiin yhteensä kaksitoista teemaretkeä ja lasten saariseikkailuretkeä ja niille osallistui 552 vierailijaa. Muihin kohteisiin järjestettiin yhteensä 21 retkeä ja niille osallistui 743 henkilöä.

Kaikille Helsingin päiväkodeille, koulujen alaluokille ja kirjastojakeluun lähetettiin toimintavinkkejä sisältävä Metsäseikkailuvihko inspiraatioksi omatoimiseen luonnon tutkimiseen. Lähiluontokohteiden tuntemuksen edistämiseksi päiväkoteihin ja kouluihin sekä soveltuviin luontoalan oppilaitoksiin lähetettiin Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjoja. Kaupunkilaisia rohkaistiin luonnonhavainnointiin myös iNaturalist-sovelluksen avulla toteutetussa Sinisiipisten ja hopeatäplien -havainnointihaasteessa. Osana Helsingin kaupungin verkkosivuuudistusta konseptoitiin luontokohteiden teemasivu, jossa vastuullinen luonnossa liikkuminen tunnistettiin yhdeksi keskeisimmistä sisällöistä.

Energianeuvontaa kaupunkilaisille


Energia oli vuonna 2022 kiinnostavampi puheenaihe kuin vuosiin. HSY:n Ilmastoinfo vastasi yli 135 energiaa koskevaan neuvontakeskusteluun ja antoi energianeuvontaa myös useissa asukastilaisuuksissa. Ilmastoinfon animoidut energiansäästövinkit olivat loppuvuoden aikana esillä muun muassa kauppakeskusten näytöillä, Helsingin jäähallin ulkonäytöllä sekä HSL:n näytöillä kulkuvälineissä, joissa ne tavoittivat laajan joukon helsinkiläisiä. Taloyhtiön energiaeksperttikoulutuksia järjestettiin kaksi, ja tentin läpäisseitä kurssilaisia oli 116.

Koutsi.hsy.fi -verkkokurssialustalle tuotettiin kolme uutta kurssia: Uusiutuvaa energiaa pientaloon -kurssi, Taloyhtiön hallituksen energiaviestintä -kurssi sekä Koko talo viljelee – kaupunkilaisen viljelykurssi. Verkkokoulutusalustalle kirjautui 442 uutta henkilöä. Ilmastoinfon webinaareihin osallistui yhteensä 1 200 henkilöä. Webinaareissa paneuduttiin sähköauton lataukseen taloyhtiössä, energiansäästöön omakotitalossa ja pientalon lämmitysmuodon vaihtoon ja lämpöpumppuihin.