Hankinnat

Helsingin hankintojen vuosittainen volyymi on noin neljä miljardia euroa. Kaupunki on hankintastrategiansa mukaisesti sitoutunut vastuullisuuden edistämiseen sekä toimimaan suunnannäyttäjänä uusien ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun huomioivilla hankinnoilla rakennetaan pohja vastuullisesti toimivalle pääkaupungille. Vuonna 2022 vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen kehittämisessä keskityttiin erityisesti ilmastopäästöjen pienentämiseen, haitallisten aineiden vähentämiseen ja vastuullisuuden huomioimiseen hankintaprosessissa.

Kaupungin toimialojen ja liikelaitosten hankinnoissa käytettiin vuonna 2022 ympäristökriteerejä keskimäärin noin 52 prosentissa kappalemääräisesti tarkasteltuna. Hankintayksiköiden välillä on edelleen eroja ympäristökriteereiden käytössä: esimerkiksi Palvelukeskuksen ja kulttuurin ja vapaa-alan toimialan hankinnoista lähes 100 prosenttia ja Staran hankinnoista noin 80 prosenttia sisälsi ympäristökriteereitä, kun taas osalla hankintayksiköistä osuus vaihteli 20–60 prosentin välillä. Kaupunkiympäristön toimialan kaikki talonrakentamisen uudis-, peruskorjaus- ja purkuhankkeiden urakka- ja suunnittelukilpailutukset sisälsivät ympäristökriteereitä. Rakentamisen ympäristökriteereiksi katsotaan rakennusurakalle asetettavien vaatimusten lisäksi esimerkiksi suunnitteluohjeet ja niissä esitetyt ympäristövaatimukset, jotka urakan hankintavaiheessa konkretisoituvat rakennuksen suunnitelmiksi. Rakentamisen ympäristövaatimuksista kerrotaan enemmän tämän raportin luvussa Rakentaminen.

Kaupungin ympäristökriteerien seurannassa on tapahtunut edistymistä, mutta haasteita on yhä käyttöönoton lisäksi systemaattisuudessa. Käytetyin ympäristökriteeri oli ympäristöjärjestelmän kriteerit. Lisäksi korostuivat ajoneuvo- ja työkoneiden ympäristökriteerit ja haitallisten aineiden vähentäminen.

Kansallisen hankintastrategian tavoitteita seuraavan Hilman vuoden 2022 hankintailmoitusten perusteella kaupungin toimialojen ja liikelaitosten hankinnoissa noin 30 prosentissa edistettiin vähähiilisyyttä ja noin 8 prosentissa tuettiin luonnon monimuotoisuutta.

Green deal -sopimuksilla vähennettiin työmaapäästöjä ja haitallisia kemikaaleja

Helsinki on edennyt green deal -sopimuksen tavoiteaikataulussa toimissaan hillitä työmailla syntyviä päästöjä. Joissakin infraurakoissa on sovellettu tiukempia kriteerejä muun muassa käyttäen uusiutuvaa dieseliä polttoaineena, jolloin on voitu vähentää työmaan polttoaineiden hiilipäästöjä noin 90 prosenttia. Vuonna 2022 green dealin mukaisia kriteereitä käytettiin arviolta noin 75 talo- ja infrarakentamisen hankintasopimuksessa, eli valtaosassa hankkeita. Päästöjen vähentämisen lisäksi sopimuksella tähdätään kaluston sähköistämiseen. Helsingin työmailla on ollut pienehköjä sähkötyökoneita, mutta kokemus isojen sähköisten koneiden käytöstä ja käyttöön liittyvän infran toteuttamisesta puuttuu.

Varhaiskasvatuksen hankinnoissa otettiin suunnitelmallisesti käyttöön haitallisia aineita vähentäviä green deal -sopimuksen mukaisia hankintakriteereitä erityisesti puhdistusaineille ja puhtauspalveluille. Vuonna 2022 valmistuivat sisä- ja ulkoleikkivälineiden kriteerit, joista jälkimmäiset lisätään myös ulkoleikkivälineitä sisältävien rakennushankkeiden suunnitteluohjeisiin. Helsinki osallistui aktiivisesti huonekalujen ja patjojen hankintakriteerien valmisteluun. Kehitystyöllä pyritään minimoimaan haitallisia aineita päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista.

Viestinnän ja seurannan kehittäminen tärkeässä roolissa

Vastuullisten hankintojen viestintään panostettiin viestintäsuunnitelman laadinnalla ja vastuullisuustoimia konkretisoivalla Vastuullisten hankintojen teot -videosarjalla. Lisäksi vastuullistavoitteiden seurannan kehittämiseen satsattiin monipuolisesti muun muassa pilotoimalla sähköistä seurantatyökalua sekä kehittämällä Staran Logistiikkakeskuksen toimesta vastuullisten tilaustuotteiden näkyvyyttä ja tilausraportointia. Seurannan kehitystyössä Helsinki seuraa aktiivisesti kansallista kehitystä ja pyrkii parantamaan ohjeistustaan sekä yhtenäistämään käytäntöjä.

Yhteiskehittämistä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti

Helsinki jatkoi aktiivista osallistumistaan niin kansallisessa kuin kansainvälisessä vastuullisten hankintojen verkostotyössä. Kotimaassa Helsinki toi panoksensa muun muassa pääkaupunkiseutuyhteistyöhön ja Hankinta-Suomen ekologisen kestävyyden teemaryhmään.

Kansainvälisen yhteistyön saralla Helsinki jatkoi päästöttömän työmaan ja sähköisten työmaakoneiden edistämistyötä Euroopan komission Big Buyers -ryhmässä. Noin viittätoista EU-jäsenmaata osallistaneen työryhmän kausi tuli päätökseen, minkä yhtenä tuotoksena Helsinki allekirjoitti Oslon, Kööpenhaminan, Vantaan ja Barcelonan kaupunkien rinnalla päästöttömiä työmaita vauhdittavan tahdonilmaisun.

Lisäksi Helsinki osallistui ICLEI:n järjestämiin yhteistyöryhmiin ja vertaisoppimisen tapahtumiin. Kaupunki pyrkii myös lisäämään ymmärrystä haitallisten aineiden vähentämisen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden edistämisen välisistä ristikkäisyyksistä hankinnoissa kansainvälisen ChemClimCircle-hankkeen avulla.

Vastuullisuusteemat huomioitiin entistä paremmin erilaisissa hankinnoissa

Helsingin kaupungin ajoneuvohankinnoille sekä kuljetuspalveluhankinnoille hyväksyttiin velvoittavat ympäristökriteerit vuosille 2022–2030. Kriteereillä vähennetään ilmastopäästöjen lisäksi ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä ja ajomelua Helsingin käyttämässä kalustossa kaupunkistrategian ja eri ympäristöohjelmien mukaisesti. Kriteerit vastaavat puhtaiden ajoneuvojen lain asettamiin vaatimuksiin. Vuonna 2022 hankittiin 40 ympäristöystävällistä ajoneuvoa mukaan lukien Helsingin pelastuslaitoksen hankinnat.

Myös elintarvikehankintoihin määritettiin vastuullisuuden periaatteet, jotka sisällytettiin syksyllä avattuun elintarvikkeiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Periaatteet pohjautuvat muun muassa kaupungin strategisiin linjauksiin ja kansallisiin elintarvikehankintojen vastuullisuussuosituksiin. Vastuullisuustyötä kohdennettiin myös ICT-laitteisiin, ulkomainoslaitteisiin ja tapahtumatuotannon palveluihin.

Ilmastoviisaita hankintoja vauhdittavassa Canemure-hankkeessa julkaistiin selvitys hiilijalanjäljen soveltamisesta rakentamisessa ja ruokahankinnoissa sekä keskityttiin oppien jakamiseen ja kouluttamiseen.

Kaupungin työntekijöiden lentomatkustus alkoi palautua koronan jäljiltä. Kaupungin matkustusohjeissa linjataan, että virka- tai virantoimitusmatkoissa on huomioitava muun muassa matkan hiilineutraalius- ja vähäpäästöisyysnäkökohdat. Vähäpäästöisyyttä tukevan matkustusohjeistuksen rinnalle ryhdyttiin luomaan toimintamallia lentopäästöjen kompensoinnille luotettavuuden ja lisäisyyden varmistamiseksi.

Kuva 10. Ympäristöraportissa seurataan kaupungin työntekijöiden lentäen tehtyjä virkamatkoja, jotka alkoivat palautua koronan jäljiltä.

Katse tulevaan

Vastuullisten hankintojen johtamista, koulutusta ja toimintamalleja systematisoidaan hankintastrategian toimeenpanon myötä. Tulevia kehitettäviä asioita ovat muun muassa tekstiilihankintojen vastuullisuus, vastuullisuustoimien ristikkäisvaikutusten ymmärtäminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeleminen. Myös haitallisten aineiden vähentäminen rakentamisessa ja suurempien sähkötyökoneiden käytön edistäminen tulevat olemaan keskeisiä toimia sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden nykyistä paremman huomioimisen rinnalla. Hankintatyössä keskitytään yhä enemmän vaikuttavuuden luomiseen ja seurannan kehittämiseen.