Ympäristöriskit

Ilmastonmuutos (ilmastokriisin estämis- ja sopeuttamistoimien epäonnistuminen) tunnistettiin edelleen yhdeksi merkittäväksi riskialueeksi vuoden 2022 kaupunkikonsernin merkittävien riskien arvioinnissa. Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ja poikkeustilanteet lisääntyvät ja luovat erilaisia riskejä. Esimerkiksi sateiden lisääntyminen, tulvat, helteet, myrskyvahingot ja talviolosuhteiden muutokset aiheuttavat merkittävän uhkan ihmisille, rakennuksille ja infralle.

Lisääntyvät hellejaksot aiheuttavat haasteita erityisesti terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimialla (nyk. sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala) ilmastoriskejä vähennetään ja hallitaan osana toimialan turvallisuus- ja riskienhallintaa sekä ympäristötyötä. Toimenpiteitä on määritelty muun muassa sosiaali- ja terveystoimialan ympäristöohjelmassa 2021–2023. Pelastuslaitoksen strategissa 2022–2025 todetaan, että ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen vaativat välittömiä toimia. Pelastuslaitos ennakoi ja varautuu ilmastonmuutoksen ja muiden merkittävien muutosvoimien aiheuttamiin vaikutuksiin. Pelastuslaitos kehittää henkilöstön osaamista pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, jotta se voi vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Kaupungilla on käytössä kriisijohtamisen malli. Sään ääri-ilmiöistä johtuville ilmastoriskeille on kehitetty toimintakortteja, joihin on kirjattu muun muassa yhdyshenkilöt ja toiminta-ohjeet sään ääriilmiön aiheuttamassa häiriötilanteessa. Sää- ja ilmastoriskeistä on kerrottu enemmän tämän raportin Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -luvussa.

Öljyvahinkojen riski Itämerellä on merkittävä vilkkaan laivaliikenteen vuoksi. Helsinki sijaitsee risteävän meriliikenteen seurauksena Suomenlahden riskialtteimmalla paikalla. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on varautunut hyvin merellä ja saaristossa tapahtuviin ympäristöonnettomuuksiin, kuten öljyvahinkoihin. Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelmalla (2021–2025) tavoitellaan öljyntorjunnan varautumiseen vakautta ja tilannetta, jossa Helsingin pelastuslaitos pitää yllä korkeatasoista valmiutta kaikkiin öljyntorjuntatilanteisiin.

Taulukko 8. Öljyvahingot Helsingissä vuosina 2019–2022

 Öljyvahingot Helsingissä 20192020  20212022
Vesistössä  5225  3843
Tärkeillä pohjavesialueilla  211  118
Muilla alueilla  329325  316264
YHTEENSÄ  383361  365315