Ympäristöindikaattorit

Alla olevissa taulukoissa on esitetty ympäristöindikaattorit eri osa-alueisiin liittyen.

Taulukko 9. Ympäristöjohtamisen ja kumppanuuksien indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen osuus, joiden ympäristöjohtaminen on vähintään kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteiden mukaista (osuus kaikista)51 %56 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan

Taulukko 10. Ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (kt CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990)2 348 kt CO2-ekv.,
-33 %
2 637 kt CO2-ekv.,
-25 %
Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Helsingin alueen kasvihuonekaasujen asukaskohtaiset päästöt (t CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990)3,6 t CO2-ekv., -50 %4,0 t CO2-ekv., -44 %Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Helsingin alueen asukaskohtainen energiankulutus21 047 kWh20 645 kWhIndikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Kaupungin oman toiminnan (julkiset rakennukset, ajoneuvot, katuvalot) energiansäästö (GWh ja säästö suhteessa tavoitteeseen) (KETS 2017–2025)22,4 GWh,
36 % tavoitteesta
29,0 GWh,
47 % tavoitteesta
Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta
Kaupungin omistamien asuinrakennusten energiansäästö (GWh ja säästö suhteessa tavoitteeseen) (VAETS 2017–2025)-28,4 GWh, 51 % tavoitteestaIndikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta

Taulukko 11. Liikenteen indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Kestävien liikennemuotojen (pyöräily, kävely, joukkoliikenne, muut) kulkumuoto-osuus80 %81 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Helsingin liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (kt CO2-ekv. ja muutos suhteessa vuoteen 1990)543 kt CO2-ekv.,
-21 %
566 kt CO2-ekv.,
-18 %
Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Sähkö- ja kaasuautojen osuus henkilöautokannasta7,5 %10,1 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan

Taulukko 12. Ilmansuojelun indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mannerheimintien mittausasemalla (EU-direktiivin mukainen raja-arvo 40 μg/m3)17,9 µg/m318,9 µg/m3Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mäkelänkadun mittausasemalla (EU-direktiivin mukainen raja-arvo 40 μg/m3)20,5 µg/m322,0 µg/m3Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mannerheimintien mittausasemalla (EU-direktiivi: enintään 35 päivää vuodessa)14 kpl/a11 kpl/aIndikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mäkelänkadun mittausasemalla (EU-direktiivi: enintään 35 päivää vuodessa)14 kpl/a19 kpl/aIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla10,0 µg/m39,4 µg/m3Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla5,8 µg/m35,1 µg/m3Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan

Taulukko 13. Meluntorjunnan indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Tieliikenteen melulle (yli 55 dB LAeq7-22) altistuvien asukkaiden määrä (viiden vuoden välein tehtävän meluselvityksen perusteella)233 020 (2017)256 541Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Osuus toteutuneista meluntorjunnan toimintasuunnitelman toimenpiteistä37/5345/53Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan

Taulukko 14. Vesiensuojelun indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typpipäästöt mereen (t/a)470 t/a605 t/aIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöt mereen (t/a)18 t/a22 t/aIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Osuus Helsingin edustan merialueesta, joka on hyvässä tilassa0 %0 %Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta
Osuus Helsingin pohjavesialueista, joka on hyvässä tilassa80 %80 %Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta

Taulukko 15. Luonnonsuojelun ja maaperän indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta3,8 %4,0 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan muutos (edellisvuoteen verrattuna)+5 kpl ja +154,3 ha+4 kpl ja
+42,1 ha
Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan
Vettä läpäisevien alueiden osuus kokonaismaapinta-alasta Helsingissä (saatavilla joka toinen vuosi)61 % (2020)64 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan (Laskennassa käytetyn aineiston tuotantomenetelmän muutos vaikuttaa tulokseen, eikä prosenttiluvun muutosta voi tulkita todelliseksi muutokseksi. Vuoden 2022 menetelmä on tarkempi kuin vuoden 2020 menetelmä.)
Metsäisten ja puustoisten alueiden pinta-ala tai suhteellinen osuus maapinta-alasta (saatavilla joka toinen vuosi)43 % (2020)42 %
(2022)
Indikaattorin kehityksessä ei tapahtunut muutosta (Indikaattoriarvo laskettu eri menetelmällä kuin aikaisemmin.)
Luontoalueiden määrän muutos (edellisvuoteen verrattuna)(ei saatavilla)(ei saatavilla)-
Kimalaisten yksilömäärän muutos  +70 % (vuodesta 2019)-33 % (vuodesta 2019)
-60 % (vuodesta 2021)
Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan (Huomioitava, että vuosittaiset runsausvaihtelut hyönteisillä ovat normaaleja ja selvä trendi voidaan havaita vasta pidemmällä aikavälillä.)
Tarhamehiläisten yksilömäärän muutos-56 % (vuodesta 2019)-87 % (vuodesta 2019)
-68 % (vuodesta 2021)
Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan

Taulukko 16. Hankintojen indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Ympäristökriteerien osuus Helsingin kaupungin hankinnoissa51 %52 %Indikaattori kehittynyt parempaan suuntaan

Taulukko 17. Ympäristötietoisuuden indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Uusien peruskoulutettujen ekotukihenkilöiden määrä (hlöä/a)93 hlöä53 hlöäIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Ympäristösertifioitujen Helsingin kaupungin oppilaitosten, koulujen ja päiväkotien osuus kaikista9 %8 %Indikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan

Taulukko 18. Kiertotalouden indikaattorit

Indikaattori20212022Selite
Hyötykäytettyjen maamassojen määrä (t/a)                      1 500 000 t659 751 tIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan
Kiertotalousaiheisiin koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä (hlöä/a)568 hlöä202 hlöäIndikaattori kehittynyt huonompaan suuntaan