Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

Helsingin kaupunkistrategian (2021–2025) tavoitteena on ekologisten reunaehtojen kanssa sopusoinnussa oleva kestävä kasvu. Kaupunkistrategiassa on asetettu 13 painopistealuetta, joista yksi on ”Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua”. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka toimii esimerkkinä ja tekee enemmän kuin osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Etenevä ilmastonmuutos edellyttää myös sopeutumista sen vaikutuksiin. Helsinki varautuu sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin. Helsinki sitoutuu edistämään kiertotaloutta ja vähentämään elinkaaripäästöjä. Kaupungin kasvu vaatii tiivistymisen ja lähiluonnon arvojen yhteen sovittamista. Helsinki suojelee aktiivisesti monimuotoista luontoaan, eikä arvokkaimmille luontoalueille osoiteta rakentamista. Helsinki vaalii Itämerta ja sen rantoja ja vähentää päästöjä Itämereen.

Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut globaalien kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden edistämiseen. Kaupunki käynnisti vuonna 2022 kolmannen kaupunkitasoisen kestävän kehityksen raportointikierroksen. Raportti valmistui keväällä 2023 ja se luovutettiin YK:lle.

Kaupungin ympäristöpolitiikka täydentää voimassa olevaa kaupunkistrategiaa ympäristönsuojelun
osalta. Ympäristöraportissa seurattavien ympäristöpolitiikan indikaattoreiden kautta seurataan osin myös kaupunkistrategian toteutumista. Ympäristöraportin lisäksi Helsingin ympäristötilasto tarjoaa monipuolista tietoa kaupungin ympäristön tilasta. Ympäristöraportin ja -tilaston tiedot ovat avointa dataa.

Ympäristöjärjestelmät tukena toiminnan kehittämisessä

Tavoitteena on, että ympäristöasioiden hallinta on läpileikkaava osa kaikkea kaupungin johtamista. Kaupungin ympäristöpolitiikassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt kehittävät ympäristöjohtamistaan ottamalla käyttöön ympäristöjärjestelmiä tai noudattamalla niiden periaatteita. Kaupunkikonsernissa on käytössä Ekokompassi-, Green Office- ja ISO14001-ympäristöjärjestelmät sekä oppilaitoksille ja päiväkodeille suunnatut Vihreä lippu -ohjelma ja OKKA-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti myönnettiin vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Helsingin kaupunginmuseolle ja Helsingin taidemuseolle, liikuntapalveluille ja sosiaali- ja terveystoimialalle (nyk. sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala). Kaupungin tytäryhteisöistä Ekokompassi-sertifikaatin sai ensimmäistä kertaa Kiinteistö Oy Kaapelitalo.

Henkilöstön ympäristöosaamista lisättiin

Kaupunkiympäristön toimiala jatkoi yhteistyötä Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) kanssa kaupungin esihenkilöiden ympäristöosaamisen kehittämiseksi. Vuonna 2022 ympäristöasioita käsiteltiin esihenkilöiden Strategia ja muuttuva toimintaympäristö -koulutuspäivässä. Ympäristöjohtaminen ja ympäristöasioiden hallinta sisältyvät myös kaupunginkanslian Startti esihenkilötyöhön -verkkovalmennukseen, jonka suoritti 62 esihenkilöä. Vuonna 2022 valmistui myös koko henkilöstölle suunnattu kestävän kehityksen verkkokoulutuskokonaisuus.

Helsingin kaupunkikonsernissa toimi vuoden 2022 loppuun mennessä 1389 ekotukihenkilöä. Vuonna 2022 järjestettiin viisi ekotukitoiminnan valmennusta, joihin osallistui yhteensä 53 uutta ekotukihenkilöä. Perustason valmennusten lisäksi ekotukihenkilöille järjestettiin tapaamisia ja jatkokoulutuksia vaihtuvista teemoista. Ekotukitoiminnan rahallista avustusta myönnettiin 17 työyhteisölle muun muassa kestävän kulutuksen, ympäristökasvatuksen ja lähiluonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Helsingin kaupungin koordinoimassa ekotukitoiminnan valtakunnallisessa verkostossa toimi vuonna 2022 yhteensä 34 kuntaa, kuntayhtymää ja muuta organisaatiota.

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen toimintamalli 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 2021–2025, joka on kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös kaupungin ympäristöpolitiikan vuonna 2012, joka täydentää ympäristönsuojelun osalta voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Ympäristöpolitiikassa on asetettu ympäristönsuojelun tavoitteet keskipitkälle (2020) ja pitkälle (2050) aikavälille. Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteita toteutetaan ympäristönsuojelun osa-alueohjelmilla, joita ovat muun muassa (suluissa esitetty ohjelmasta päättänyt elin):

• Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma (kaupunginhallitus) 
• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025 (kaupunginhallitus) 
• Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 (ympäristö- ja lupajaosto)
• Ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024 (ympäristö- ja lupajaosto)
• Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 (kaupunginhallitus) 
• Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 (ympäristölautakunta) 
• Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 (kaupunkiympäristölautakunta)
• Kierto- ja jakamistalouden tiekartta (kaupunkiympäristölautakunta)
• Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022–2025 (kaupunginhallitus)

Kaupunginhallitus on solminut valtion kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvän asuinkiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman 2017–2025, joissa on asetettu energiansäästötavoite sopimuskaudelle. Tavoitteen etenemisestä raportoidaan vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa ympäristöasioiden huomioimisesta ja kirjaamisesta on ohjeistettu.

Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt toteuttavat toiminnassaan kaupunkistrategiaa ja kaupungin ympäristönsuojelun osa-alueohjelmia. Useat toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt ovat ottaneet käyttöönsä myös ympäristöjärjestelmiä ja kestävän kehityksen ohjelmia. Alla listaus käytössä olevista järjestelmistä:

• ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Finlandiatalo Oy, Helen Oy, Helsingin Satama Oy

• Sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä: kaupunkiympäristön toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala (nyk. sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala), Pakilan työkeskus, Kinaporin seniorikeskus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kaupunginkirjasto, Helsingin Taidemuseo ja Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki Biennaali, Stara, Palvelukeskus Helsinki, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingin Seniorisäätiö, Helsingin Kaupunginteatteri, Jääkenttäsäätiö, Oulunkylän kuntoutuskeskus, MetropoliLab Oy, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Korkeasaaren eläintarhan säätiö, Urheiluhallit Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Niemikotisäätiö, Stadionsäätiö, Kiinteistö Oy Auroranlinna, Helsingin Tapahtumasäätiö, Kiinteistö Oy Kaapelitalo

• Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä rakenteilla: kaupunginkanslia, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Villa Ullas, pelastuslaitos (integroitu vuoden 2023 alusta osaksi uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Ekokompassia), Helsingin kaupunkitilat Oy

• Green Office -ympäristöjärjestelmä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Forum Virium Helsinki, Helsingin Satama Oy

• Green Office -järjestelmä rakenteilla: Helsinki Partners Oy

• Vihreä Lippu - tai oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti: 37 kaupungin koulua, päiväkotia ja toisen asteen oppilaitosta

Kaupungin toimialoilla, liikelaitoksissa ja osassa tytäryhteisöjä toimii ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta.

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2022 tavoitteita asetti kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Kaupungin ympäristötyöstä raportoidaan joka vuosi ympäristöraportissa, jossa seurataan myös ympäristöpolitiikan indikaattoreita. Ympäristöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Matkailun ja tapahtumien kestävyyttä edistettiin

Helsinki sijoittui matkakohteiden kestävyyttä mittaavassa Global Destination Sustainability (GDS) -indeksissä sijalle 12. Sijoitus nousi neljä pykälää verrattuna vuoteen 2021. Indeksi mittaa matkakohteiden kestävyyttä neljässä eri kategoriassa 70 indikaattorin avulla. Helsingin kaupunkistrategissa on linjattu, että Helsingistä kehitetään maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Lisäksi Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma linjaa Helsingin tavoitteen olla kestävyydessä maailman kärjessä indeksien ja sertifiointien avulla todennettuna. Tavoitteena onkin, että Helsingin sijoitus GDS-indeksissä nousee jatkossakin.

Helsingin koordinoimassa Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeessa edistetään muun muassa matkailu ja tapahtuma-alojen yritysten kestävyyttä sekä hiilijalanjäljen pienentämistä. Helsinki on myös mukana Carbon Neutral Experience -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraalia matkailualaa Uudellamaalla. Hankkeessa toteutetaan muun muassa kohdetasoinen matkailun hiilijalanjäljen laskenta mukana oleville kunnille. Lisäksi Helsinki on allekirjoittanut YK:n alaisen The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -julistuksen.

Kaupunkiympäristön toimiala myöntää 30 prosentin alennuksen alueidensa käytöstä perittävästä vuokrasta auditoitua Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vastaan kannustaakseen tapahtumia järjestelmän käyttöön. Vuonna 2022 kaupunki myönsi alennuksen Flow Festival -, Naisten Kymppi -, Suuret Oluet – Pienet Panimot - ja Helsinki City Running Day -tapahtumille.

Katse tulevaan

Kaupunkistrategiaa ympäristönsuojelun osalta täydentävän ympäristöpolitiikan päivitystyö on käynnissä ja jatkuu vuonna 2023. Esihenkilöiden osaamisen kehittäminen on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi kaupunkiorganisaation ympäristöasioiden hallinnan edistämisessä, ja esihenkilöiden ympäristöjohtamisen koulutuksia on tarkoitus jatkaa ja laajentaa tulevina vuosina. Helsingin ympäristötilastojen kehittämisprojekti on käynnissä ja jatkuu vielä vuoden 2023 ajan.