Ympäristötietoisuus ja -kasvatus

Varhaiskasvatus ja koulut ovat Helsingin kaltaisen kestävästi kasvavan kaupungin kivijalka, sillä edellytykset hyvään elämään luodaan jo varhaisten vuosien aikana. Lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen lisäksi myös aikuisille suunnatuissa palveluissa näkyvät kaupungin kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki mahdollistaa kaupunkilaisille ympäristöystävällisempien valintojen tekemisen arjessaan.

Kestävä tulevaisuus mukana kasvatuksessa ja opetuksessa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla jatkettiin kestävän kehityksen opinpolun tukemista. Vuonna 2023 Kettu – Kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa -mallia kehitettiin perusopetukseen soveltuvaksi. Alkuopetuksen kestävyyskasvatuksen tueksi kehitetty Koulu-Kettu otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa jatkettiin merkittäviä panostuksia kestävään kehitykseen. Vuonna 2023 Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat suorittivat ennätysmäärän valinnaisia kestävän kehityksen opintoja. Helsingin työväenopisto tarjosi laajasti kursseja ja luentoja, joissa kannustettiin kaupunkilaisia ilmastonmuutoksen torjumiseen. Kaupunkilaisille järjestettiin kierrätykseen kannustavia käsityökursseja, kasvisruokakursseja sekä ilmastonmuutosta käsitteleviä luentoja.

Ympäristöpalvelut jatkoi liikenteen ympäristökasvatustyötä. Vuonna 2023 Ilmari – ilmastoviisas liikkuja -hankkeelle myönnettiin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Hankkeessa Helsingin peruskoulujen 5.–6. luokkalaisille järjestettiin toiminnallisia työpajoja, jotka käsittelivät liikenteen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, erityisesti ilmanlaatua ja melua. Liikenteen ilmanlaatuvaikutuksiin tutustuttiin kannettavien MegaSense-ilmanlaatusensoreiden avulla. Hankkeen aikana ideoitiin ja toteutettiin Ilmansuojelijat-oppimispeli Seppo-pelialustalle. Peliä hyödynnettiin syksyn työpajoissa, ja se on koulujen vapaasti hyödynnettävissä myös hankekauden jälkeen. Hankkeessa tavoitettiin kouluvierailuilla yli 1100 oppilasta. Lisäksi hankkeessa tavoitettiin eri-ikäisiä kaupunkilaisia tapahtumien kautta.

Myös Kulkuri, kestävän liikkumisen lähettiläs -ympäristökasvatustyötä jatkettiin. Vierailuja tehtiin toukokuussa neljässä koulussa, joissa pyörätaitoradan ja fiksun liikkujan suunnistuksen suoritti noin parisataa toisen luokan oppilasta.

Oppitunteja ja -materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarjosi päiväkodeille ja oppilaitoksille maksuttomia oppitunteja ja materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi läpi vuoden. Tarjolla oli sekä sisä-, ulko- että etäopetusta. Oppitunnit toteutti HSY:n yhteistyökumppani Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku.

Ympäristökasvatuksen neuvontatunneille osallistui vuonna 2023 yhteensä 7822 helsinkiläistä lasta ja nuorta. Neuvontaa järjestettiin 475 tuntia. Suosituimmat neuvontatuokiot 5–6-vuotiaille olivat Rojupöhö-nukketeatteri, Juokseva hanavesi -pihaseikkailu ja Säästetään luontoa! -ulkoleikkitunti kiertotaloudesta. Neuvontatuokiot tukivat osaltaan myös Helsingin Kettu-mallin toteuttamista. Oppilaitosten suosituin oppitunti oli myös Rojupöhö-nukketeatteri, joka käsittelee kulutuksen vähentämistä. Seuraavaksi kiinnostavimmat oppitunnit olivat Lajittelutunti ja Tutkitaan lähivettä.

Vuonna 2023 HSY:n kummikouluohjelmassa oli Helsingistä mukana kolme kummikoulua kevätlukukaudella. Maksuttomaan kummikouluohjelmaan valitut koulut saavat tuekseen nimetyn ympäristökasvattajan, opetusmateriaaleja ja tarpeisiinsa sovelletun kummikouluohjelman.

Kaupungin palvelut edistivät ympäristötietoisuutta vauvasta vaariin

Asukkaat osallistuivat ympäristön siisteydestä huolehtimiseen jälleen aktiivisesti. Vuonna 2023 asukkaat, asukasyhdistykset ja koulut järjestivät yhteensä 189 ympäristönsiivoustalkootapahtumaa, joihin osallistui yli 30 000 henkilöä. Puistokummitoimintaan osallistui lähes 500 vapaaehtoisia keräten roskia ympäri Helsinkiä.

Kirjastojen ympäristöaiheiseen kirjallisuuteen keskittyvien ekohyllyjen lainausmäärät kasvoivat edellisvuoden yli 3 000 lainasta 4 141 lainaan. Ilmastolukupiirien jatkoksi kehitetty Kirjastosta aktivistiksi -haaste lanseerattiin keväällä. Haasteessa kannustetaan ympäristötoimintaan Aktivistidiplomin avulla. Kirjastoissa järjestettiin myös yhteistyössä ympäristöjärjestöjen kanssa useita tapahtumia. Kirjasto kehitti Helsingin varhaiskasvatuksen kestävän tulevaisuuden Kettu-mallista päiväkotiryhmille sopivan kevyen omatoimivierailukonseptin. Kettu-suunnistus oli esillä jokaisessa kaupunginkirjaston toimipisteessä, lukuun ottamatta Oodia.

Kulttuurikeskus Stoa kutsui vuoden 2023 aikana eri-ikäisiä itähelsinkiläisiä kestävän tulevaisuuden teemojen pariin taideperustaisen ympäristökasvatuksen, galleriatoiminnan ja yhteisötaiteen kautta. Lähimetsät toimivat ulkoluokkana ja näyttämönä niin vauvojen luontokylvyille, eskareiden talvisille metsäseikkailuille, koululaisten luontotaidekursseille, nuorten ympäristöempatiatyöpajoille kuin aikuisten esityksellisille rentoutushetkillekin. Palvelutaloihin vietiin Metsä kylässä -teosvaihtoa, jossa ikäihmiset ja päiväkotilapset kohtasivat metsäteeman äärellä. Vuoden 2023 aikana Stoan ympäristöteemaisiin kursseihin ja työpajoihin osallistui 3500 henkilöä, esityksiin 1600 henkilöä ja näyttelyihin 11700 henkilöä.  

Nuorisopalveluiden ympäristö- ja ilmastokasvatukselliseen toimintaan osallistui liki 36 000 nuorta

Toimintaan osallistuneista nuorista suurin ikäryhmä oli 1012-vuotiaat (31,7 %) ja toisiksi suurin 13–15-vuotiaat (30,4 %). Nuorten tuottamaa toimintaa kaikesta ympäristötoiminnasta oli yhteensä 21 prosenttia.

Alkuvuodesta nuorisopalveluiden johto hyväksyi ympäristöohjelman vuosille 2023–2025. Ohjelman tavoitteet kytkeytyvät Helsingin kaupunkistrategiaan, nuorisotyön perussuunnitelman työmuotoihin ja menetelmiin sekä nuorilta tulleeseen palautteeseen. Bengtsårin leirisaarella järjestettiin ensimmäistä kertaa palvelupakettina leirikoulutoimintaa Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön vetämänä. Vuoden aikana valmistui myös retki- ja leiritoiminnan projekti, joka rahoitettiin koronapalautumisrahoilla.

Nuorisotiloissa syntyvien jätteiden lajittelussa otettiin iso harppaus eteenpäin, kun jätekatosten puutteita alettiin korjaamaan. Tilojen ekologisuuden kehittäminen sekä vastuullisuuden huomioiminen päivittäisissä toiminnoissa ja hankinnoissa jatkuu myös tulevana vuonna. Syksyn aikana nuorisopalveluissa lanseerattiin myös henkilöstön perehdytysvideo ympäristötoiminnasta ja ympäristöohjelman toimenpiteitä nostettiin sitoviin talousarviotavoitteisiin. Lisäksi valmistui YAMK-opinnäytetyö, jossa tutkittiin nuorten aktivismin tukemista sekä nuorisotyöntekijöiden että nuorten aktivistien näkökulmasta.

Harakan luontokeskus houkutteli oppimaan saaristoluonnosta

Harakan luontokeskus avattiin yleisölle toukokuun alussa. Koululaisille järjestettiin vuoden 2023 toimintakauden aikana 41 luonnontutkimuspäivää ja 56 ympäristöntutkimuspäivää. Päivähoidon saariseikkailuretkiä järjestettiin 80 ryhmälle. Luontokoulu- ja saariseikkailupäiviin osallistui yhteensä 3 374 lasta ja nuorta opettajineen.

Itämeri- ja saaristoluontoleirille osallistui yhteensä 52 nuorta. Kuudelle järjestetylle ympäristökasvatuksen kurssille osallistui yhteensä 58 henkilöä. Helsinki-päivänä Harakan saarella järjestettiin kaikille avoin luonto- ja taidetapahtuma, jossa vieraili yli 900 henkilöä. Koko perheen kalapäivään osallistui 180 henkilöä. Viikonloppukävijöistä 633 osallistui luontokeskuksen opastuksille.

Korkeasaari kannusti uuden sukupolven luonnonsuojelijoita

Korkeasaaren luontokoulutoiminta jatkui vuonna 2023 yhtä etäohjelmaa lukuun ottamatta lähiopetuksena. Luontokoulupäiviin osallistui yhteensä 44 luokkaa. Huhtikuussa yläkoulu- ja lukioikäisten etätapahtumana järjestettävänä, osallistavassa koululaiskonferenssissa tutustuttiin tunturipöllöön ja arktiseen luontoon. Elokuussa Itämeripäivänä Korkeasaaressa järjestettiin koululaisille suunnattu tapahtuma yhdessä Baltic Sea Action Groupin, Sealifen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Itämeripäivään osallistui 550 oppilasta. Alakouluikäisille suunnatut lasten eläin- ja luontoaiheiset kesäleirit lisäsivät suosiotaan entisestään, vain 18 prosenttia hakijoista mahtui mukaan. Vuoden 2023 aikana koulu- ja päiväkotiryhmien mukana Korkeasaaressa vieraili yhteensä 28 874 koululaista ja 9 545 varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.

Verkkosivu-uudistus ja tapahtumat edistivät vastuullista luonnossa liikkumista sekä luontotietoutta

Kaupungin eri toimialojen luontoa, puistoja ja ulkoilua koskevat sisällöt koottiin verkkosivu-uudistuksessa yhteen uudelle teemasivustolle. Ulkoilu, puistot ja luontokohteet -sivusto tukee kaupungin kestävyyden ja luonnonsuojelun tavoitteita, auttaa löytämään luontokohteita palveluineen sekä ohjaa nauttimaan ja liikkumaan luonnossa vastuullisesti.  

Kaupunkilaisille suunnatut opastetut luontoretket ja puistokävelyt käynnistyivät Helsingissä huhtikuun alussa. Luontoretkiä järjestettiin 27, ja niille osallistui 1052 kävijää. Kahdeksalle puistokävelylle osallistui yhteensä 570 henkilöä. Harakan saarella järjestettiin kesäviikonloppuina seitsemän perheille suunnattua saariseikkailua, joilla oli yhteensä 662 osallistujaa.

Ilmastoinfo tarjosi energianeuvontaa ja -koulutuksia

Energian kohonnut hinta piti kiinnostuksen korkealla HSY:n Ilmastoinfon energia-aiheisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutuksiin osallistui lähes 600 helsinkiläistä. Taloyhtiön energiaekspertti -koulutuksia järjestettiin neljä, ja niistä valmistui 54 uutta helsinkiläistä energiaeksperttiä. HSY:n Ilmastoinfo vastasi myös 72 energiaa koskevaan neuvontakeskusteluun ja antoi energianeuvontaa myös kuudessa alueellisessa asukastapahtumassa. Ilmastoinfon animoidut energiansäästövinkit olivat energiansäästöviikolla esillä Helsingin jäähallin ulkonäytöllä ja HSL:n näytöillä liikennevälineissä. HSL:n näytöillä pyöri kesällä myös aineistoa helteisiin sopeutumisesta.

Ilmastoinfo.hsy.fi -verkkosivuille tuotettiin kaksi uutta kurssia: Sähköauton latauspisteet taloyhtiöön -kurssi sekä Aurinkosähkön energiayhteisö taloyhtiössä -kurssi. Ilmastoinfon webinaareihin osallistui yhteensä noin 1 000 henkilöä. Webinaareissa paneuduttiin taloyhtiön aurinkosähköön, sähköauton lataukseen taloyhtiössä, taloyhtiön hallituksen viestintätyökaluihin ja pientaloissa asuville tarjottiin tietoa pientalon uusiutuvasta lämmöstä ja helpoista energiansäästötoimista.

Verkkosivut