Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa (2021–2025) todetaan Helsingin tulevaisuuden olevan hyvä, kun se perustuu kestävään kasvuun. Kestävä kasvu on sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa ja luo sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää hyvinvointia. Strategian yksi painopiste on kunnianhimoinen ilmastovastuu ja luonnonsuojelu. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka saavuttaa tavoitteensa, toimii esimerkkinä ja tekee enemmän kuin osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Etenevän ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeudutaan varautumalla sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin. Helsinki jatkaa kiertotalouteen siirtymistä sekä suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Kaupunki huolehtii siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Helsinki vaalii Itämerta ja sen rantoja ja vähentää päästöjä Itämereen.

Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 täydentävät voimassa olevaa kaupunkistrategiaa ympäristönsuojelun osalta. Ympäristöraportissa seurattavien ympäristönsuojelun tavoitteiden indikaattoreiden kautta seurataan osin myös kaupunkistrategian toteutumista. Ympäristöraportin lisäksi Helsingin ympäristötilasto tarjoaa monipuolista tietoa kaupungin ympäristön tilasta. Ympäristöraportin ja -tilaston tiedot ovat avointa dataa.

Entistä kokonaisvaltaisempaa ympäristöjohtamista

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että ympäristöasioiden hallinnan jatkuva parantaminen on luonteva osa kaikkea johtamista. Kaupungin ympäristönsuojelun tavoitekokonaisuuteen ympäristöjohtamisen tavoitteeksi on kirjattu, että toimialoilla ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävillä liikelaitoksilla ja tytäryhteisöillä on käytössä todennettu ympäristöjärjestelmä ja/tai laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet huomioiva vastuullisuusohjelma. Lisäksi tavoitellaan, että muut liikelaitokset ja tytäryhteisöt sisällyttävät ympäristöjohtamisen toimintaansa noudattaen kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteita ja/tai laativat vastuullisuusohjelman vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunkikonsernissa on käytössä Ekokompassi-, Green Office - ja ISO14001-ympäristöjärjestelmät sekä oppilaitoksille ja päiväkodeille suunnatut Vihreä lippu -ohjelma ja OKKA-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti myönnettiin vuonna 2023 ensimmäistä kertaa kaupunginkanslialle ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston nuorten työpaja Villa Ullakselle. Ensimmäisen Green Office -sertifikaatin sai kaupungin tytäryhteisöistä Helsinki Partners Oy.

Taulukko 1. Toimialojen ja liikelaitosten ympäristöohjelmien tavoitteiden eteneminen.

Toimiala/liikelaitosYmpäristöohjelmien tavoitteiden eteneminen
Kaupunkiympäristön toimiala• Ei voimassa olevaa toimialakohtaista Ekokompassi-ympäristöohjelmaa, mutta toimiala vastaa kaupunkitasoisista ympäristönsuojelun osa-alueohjelmista.
• Vuonna 2023 aloitettiin Kestävä KYMP -työ, jonka myötä siirrytään ympäristöjohtamisen näkökulmasta kokonaisvaltaisempaan kestävän kehityksen johtamiseen.
• Työssä määritelty kestävyysjohtamisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia sekä toimialan priorisoidut kestävyystavoitteet. Kokonaisuus integroidaan osaksi toiminnan ja talouden vuosikellon toimintoja, jotta toimialan työ saadaan kokonaisvaltaisemmin kestävämmäksi.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala• Ei toimialakohtaista ympäristöohjelmaa.
• Toimialan 33 koululla, päiväkodilla ja toisen asteen oppilaitoksella on Vihreä Lippu - tai OKKA-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala• Ei toimialakohtaista ympäristöohjelmaa.
• Useilla palvelukokonaisuuksilla on kuitenkin omat Ekokompassi-ohjelmansa.
• Kirjastopalvelut: Ekokompassi-ympäristöohjelman 2021–2023 tavoitteina on kaupunkilaisten ja henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen, ympäristövaikutusten vähentäminen palveluprosessissa, kierrätyksen tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Ohjelman tavoitteista toteutui vuoden 2023 vuoden loppuun mennessä 4/5 ja toimenpiteistä 92 %.
• Kulttuuripalvelut, kaupunginmuseo: Ekokompassi-ympäristöohjelman 2021–2023 tavoitteina olivat sidosryhmien ja henkilöstön ympäristöosaamisen lisääminen, ympäristövastuulliset hankinnat, jätteen vähentäminen ja lajitteluasteen nostaminen sekä materiaalitehokkuuden ja elinkaaren huomioiminen toiminnassa. Ohjelman tavoitteista toteutui vuoden 2023 vuoden loppuun mennessä 1/4 ja toimenpiteistä 66 %.
• Liikuntapalvelut: Ekokompassi-ympäristöohjelman 2023–2025 tavoitteet liittyvät energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan, vastuullisiin hankintoihin, logistiikkaan ja liikkumiseen sekä viestintään. Ohjelman tavoitteista oli vuoden 2023 vuoden loppuun mennessä toteutunut 0/9 ja toimenpiteistä 11 %. Ohjelmakausi on juuri alkanut ja tavoitteet etenevät aikataulussa.
• Nuorisopalvelut: Ekokompassi-ympäristöohjelman 2023–2025 päätavoitteina on ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen, nuorten ympäristövaikuttamisen vahvistaminen, vastuulliset hankinnat ja ympäristötoiminta/kasvatus. Ohjelman tavoitteista oli vuoden 2023 vuoden loppuun mennessä toteutunut 2/7 ja toimenpiteistä 59 %).
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala• Sote-toimialan Ekokompassi-ympäristöohjelman 2021–2023 kehittämiskohteina olivat jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu, energiatehokkuus ja uusiutuva energia, vastuulliset hankinnat sekä viestintä ja vaikuttaminen.
• Ohjelman tavoitteista oli vuoden 2023 vuoden loppuun mennessä toteutunut 6/11 ja toimenpiteistä 53 %.
• Sotepe-toimialalla on kestävän kehityksen ohjelma 2024–2026, joka hyväksyttiin toimialan johtoryhmässä joulukuussa 2023.
• Ohjelmassa painopisteiksi nostettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ilmastotekoja (tavoite nro 13), eriarvoisuuden vähentäminen (nro 10), kestävät kaupungit ja yhteisöt (nro 11) sekä vastuullista kuluttamista (nro 12).
Kaupunginkanslia• Ekokompassi-ympäristöohjelman 2023–2026 tavoitteet keskittyvät sisäiseen ympäristöviestintään, ympäristövaikuttamiseen tukemalla matkailutoimialojen yrityksiä ekologisemmiksi Sustainable Travel Finland -merkin kautta sekä hankintojen ympäristövaikutusten vähentämiseen
• Ohjelman tavoitteista oli vuoden 2023 loppuun mennessä toteutunut 1/3 ja toimenpiteistä 50 %.
Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)• Ei liikelaitoskohtaista ympäristöohjelmaa.
Työterveysliikelaitos (Työ-terveys Helsinki)• Ei liikelaitoskohtaista ympäristöohjelmaa.
Palvelukeskus Helsinki• Ekokompassi-ympäristöohjelman 2023–2025 tavoitteita ovat ruokakuljetusten päästöjen vähentäminen, autokannan sähköistäminen, kestävä työmatkaliikkumi-nen, ruokahävikin vähentäminen, kierrätysasteen nostaminen, luonnon monimuo-toisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa, ympäristöystävällisen reseptiikan kehitys, vastuulliset hankinnat, tietoisuuden lisääminen ja yhteistyö vastuullisuu-dessa
• Ohjelman tavoitteista oli vuoden 2023 loppuun mennessä toteutunut 3/8 ja toimenpiteistä 44 %.
• Palvelukeskus Helsingillä on vastuullisuusohjelma 2022–2024, jonka keskeisimpiä vastuullisuustyön tavoitteita ovat kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristötyö, vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen, sekä toimiminen vastuullisena työnantajana ja kumppanina.
Stara• Ekokompassi-ympäristöohjelman 2023–2025 tavoitteita ovat jätteiden määrän vähentäminen lajittelun ja hyötykäytön kautta, sähköiseen jäteraportointiin siirtyminen, hankintojen vastuullisuuden kehittäminen, kemikaaliturvallisuuden parantaminen sekä fossiiliton liikenne 2030.
• Ohjelman tavoitteista oli vuoden 2023 loppuun mennessä toteutunut 1/6 ja toimenpiteistä 6 %. Ohjelmakausi on juuri alkanut ja tavoitteet etenevät aikataulussa.

Ekotukitoiminnassa panostettiin koulutuksiin

Helsingin kaupungin emo-organisaatiossa toimi vuoden 2023 lopussa 866 ekotukihenkilöä. Ekotuki-toiminnan valmennuksia järjestettiin vuoden 2023 aikana kuusi. Valmennuksiin osallistui yhteensä 62 uutta ekotukihenkilöä.

Valmennusten lisäksi ekotukihenkilöille järjestettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun ekotukiverkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa jatkokoulutuksia vaihtuvista aiheista, verkostoitumistapaamisia ja vierailuja ympäristöalan eri kohteisiin. Ekotukitoiminnan rahallista avustusta myönnettiin kahdeksaan työyhteisöön muun muassa kestävän kulutuksen, ympäristökasvatuksen ja kestävän liikkumisen edistämiseen.

Helsingin kaupungin koordinoimaan ekotukitoiminnan verkostoon liittyi vuonna 2023 viisi uutta organisaatiota. Yhteensä toiminnassa oli vuoden 2023 lopussa mukana 38 kuntaa, kuntayhtymää ja muuta organisaatiota.

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen toimintamalli

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 2021–2025, joka on kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040, jotka täydentävät ympäristönsuojelun osalta voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Ympäristönsuojelun tavoitteet on asetettu keskipitkälle ja pitkälle aikavälille ja niitä toteutetaan ympäristönsuojelun osa-alueohjelmilla, joista keskeiset on esitetty alla ja suluissa kerrotaan ohjelmasta päättänyt elin:

 • Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma (kaupunginhallitus)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025 (kaupunginhallitus)
 • Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 (ympäristö- ja lupajaosto)
 • Ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024 (ympäristö- ja lupajaosto)
 • Itämeri-toimenpideohjelma 2024–2028 (kaupunginhallitus)
 • Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 (ympäristölautakunta)
 • Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 (kaupunkiympäristölautakunta)
 • Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma (kaupunginhallitus)
 • Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022–2025 (kaupunginhallitus)

  Kaupunginhallitus on solminut valtion kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvän asuinkiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman 2017–2025, joissa on asetettu energiansäästötavoite sopimuskaudelle. Tavoitteen etenemisestä raportoidaan vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa ympäristöasioiden huomioimisesta ja kirjaamisesta on ohjeistettu.

Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt toteuttavat toiminnassaan kaupunkistrategiaa ja kaupungin ympäristönsuojelun osa-alueohjelmia. Useat toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt ovat ottaneet käyttöönsä myös ympäristöjärjestelmiä ja kestävän kehityksen ohjelmia. Alla listaus käytössä olevista järjestelmistä:

 • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Finlandiatalo Oy, Helen Oy, Helsingin Satama Oy
 • Sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä: kaupunkiympäristön toimiala, kaupunginkanslia, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Pakilan työkeskus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunginmuseo, Stara, Palvelukeskus Helsinki, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Villa Ullas, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingin Seniorisäätiö, Helsingin Kaupunginteatteri, Jääkenttäsäätiö, Oulunkylän kuntoutuskeskus, MetropoliLab Oy, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Korkeasaaren eläintarhan säätiö, Urheiluhallit Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Niemikotisäätiö, Stadionsäätiö, Kiinteistö Oy Auroranlinna, Helsingin Tapahtumasäätiö, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, Helsinki Biennaali
 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä rakenteilla: Helsingin kaupunkitilat Oy
 • Todennettu Green Office -ympäristöjärjestelmä: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin Satama Oy, Helsinki Partners Oy
 • Vihreä Lippu - tai oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti: 33 kaupungin koulua, päiväkotia ja toisen asteen oppilaitosta

  Kaupungin toimialoilla, liikelaitoksissa ja osassa tytäryhteisöjä toimii ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta.

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2023 tavoitteita asetti kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Kaupungin ympäristötyöstä raportoidaan joka vuosi ympäristöraportissa, jossa seurataan myös ympäristönsuojelun tavoitteiden indikaattoreita. Ympäristöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Helsinki luovutti kolmannen kestävän kehityksen arvion YK:lle

Helsinki jatkoi aktiivista työtä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunki luovutti historiassaan kolmannen kestävän kehityksen arvionsa YK:lle ja osallistui YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittiseen foorumiin (High-Level Political Forum, HLPF) heinä-kuussa 2023. Helsingin kolmas arvio antoi kokonaiskuvan Helsingin tilasta ja edistymisestä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Helsinki onnistuu hyvin monien sosiaalisten kestävyyden tavoitteiden toteuttamisessa, mutta kaupungilla on paljon haasteita ekologisen kestävyyden, kuten materiaalivirtojen ja Helsingin kasvun ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovittamisen teemoissa. Arvion tekemiseen osallistui kaupunkitasoinen kestävän kehityksen työryhmä ja kaupungin kestävyysasiantuntijoita, jotka toivat esiin Helsingin onnistumisia ja kehityskohteita. Kestävän kehityksen arvioon voi tutustua Kestävä Helsinki -sivustolla (kestavyys.hel.fi).

Kohti kestävämpää matkailua ja tapahtuma-alaa

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on, että Helsingistä kehitetään maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Myös Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma linjaa Helsingin tavoitteen olla kestävyydessä maailman kärjessä indeksien ja sertifiointien avulla todennettuna. Vuonna 2023 Helsinki sijoittui matkakohteiden kestävyyttä mittaavassa Global Destination Sustainability (GDS) -indeksissä sijalle 4. Sijoitus nousi peräti kahdeksan pykälää verrattuna vuoteen 2022. Indeksi mittaa matkakohteiden kestävyyttä neljässä eri kategoriassa 70 indikaattorin avulla. Helsinki tavoittelee sijoituksen nousua GDS-indeksissä jatkossakin.

Helsingin matkailulle luotiin ilmastotiekartta osana Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -toimenpiteitä. Lisäksi Helsingin matkailun aiheuttama hiilijalanjälki laskettiin yhdessä useiden muiden uusmaalaisten kuntien kanssa. Helsingille luotiin myös inklusiivisen matkailun nykytila-analyysi ja toimenpideohjelma, jonka jalkautus lähti käyntiin kaupungintalolla järjestetyllä Matkailu kuuluu kaikille -seminaarilla. Kaupunki jatkoi vahvaa panostamista Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämiseksi yrityskentässä. Merkkejä on nyt yli kuudellakymmenellä matkailuyrityksellä. Lisäksi Helsinki aloitti prosessin kohti Green Destinations -matkakohdesertifiointia, jonka on määrä valmistua vuonna 2024.
Kaupunki julkaisi toukokuussa 2023 tapahtumille suunnatun käsikirjan ja laskurin hiilijalanjäljen las-kentaan. Vuonna 2023 tapahtumille tuotettiin myös Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi, jonka avulla tapahtumat voivat tarkastella ja kehittää sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista

Kaupunkiympäristön toimiala myöntää 30 prosentin alennuksen alueidensa käytöstä perittävästä vuokrasta auditoitua Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vastaan kannustaakseen tapahtumia jär-jestelmän käyttöön. Vuonna 2023 kaupunki myönsi alennuksen Flow Festival -, Naisten Kymppi -, Suuret Oluet – Pienet Panimot - ja Helsinki City Running Day -tapahtumille.

Katse tulevaan

Kaupungin päivitetyt keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristönsuojelun tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.3.2024. Tavoitteita jalkautetaan muun muassa toteuttamalla vierailut kaikkien toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmien kokouksiin vuoden 2024 aikana. Kaupungin ympäristö- ja ilmastoverkostoa laajennetaan kattamaan kaikki ympäristönsuojelun tavoitteiden teemat, minkä lisäksi verkoston työtä tiivistetään entisestään. Helsingin ympäristötilaston kehittäminen paremmin päätöksentekoa tukevaksi jatkuu vuonna 2024.

Ohjelmat ja verkkosivut