Ohjelman toimeenpano

Kaupunginhallituksen päätös 7.12.2020

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä toimialoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 11.11.2020 hyväksymää asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2020 (AM2020-ohjelma).

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa seuraavaa:

Kaupunginkanslia huolehtii AM2020-ohjelman toimeenpanosta ja vuotuisen seurannan laatimisesta kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginkanslia ohjelmoi vuosittain yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa asuntotuotannon koko Helsingin alueelle siten, että tuotantotavoite ja hallinta- ja rahoitusmuototavoitteet ovat mahdollista toteuttaa ohjelman mukaisesti. Työstä syntyy vuosittain asuntorakentamisennuste väestöennusteen sekä palveluverkkotyön pohjaksi. Työn yhteydessä arvioidaan sekä rakentamiskelpoisten tonttien tilanne ja varanto että asuntotuotannon nostamisen edellytykset.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii yleiskaavan toteuttamisohjelman laatimisesta valtuustokaudella 2021-2024. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala huolehtivat yleiskaavan toteuttamisohjelman ja pitkän aikavälin rakentamisennusteen yhteensovittamisesta asemakaavatavoitteen toteutumiseksi.

Kaupunginkanslia koordinoi merkittävien aluerakentamiskohteiden etenemistä tavoitteiden mukaisesti sekä varmistaa merkittävimpien kerrostalovaltaisten täydennysrakentamiskohteiden koordinoinnin. Kaupunginkanslia huolehtii hallinta- ja rahoitusmuotojen arvioinnista asemakaavoituksen, tontinluovutuksen ja maankäyttösopimusten pohjalta sekä vuokrakerrostalokannan osuuden ja asuinalueiden kehittymisen arvioinnista ja tarvittavien toimenpiteiden laatimisesta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii tonttien luovuttamisesta määrällisen tavoitteen mukaisesti huomioiden tavoitteen nousemisen. Tonttien luovutuksen ja maankäyttösopimusten yhteydessä varmistetaan ohjelman hallinta-ja rahoitusmuototavoitteen toteutuminen. Kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia huolehtivat huoneistotyyppijakauman ohjauksen toteutumisesta tavoitteen mukaisesti tontinluovutuksissa ja asemakaavoissa.

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunkiuudistusmallin kokonaiskoordinaatiosta, lähiöohjelman 2020-2022 rahoitushausta ja seurannasta sekä alueellisten projektiohjelmien laatimisesta, koordinoinnista ja seurannasta. Kaupunginkanslia huolehtii segregaatiokehityksen seurannasta sekä arvioi kokemusten hyödyntämistä muillakin kuin kaupunkiuudistusalueilla. Kaupunginkanslia seuraa asukasrakenteen kehittymistä systemaattisesta ja tekee tarvittaessa yhteistyötä toimijoiden kanssa tasapainoisen asukasrakenteen varmistamiseksi. Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii riittävästä asemakaavoituksesta kaupunkiuudistusalueille, jotta alueellinen asuntotuotantotavoite tarvittavalla hallinta- ja rahoitusmuotorakenteella mahdollistuu. Toimialojen tulee huolehtia omassa toiminnassaan kaupunkiuudistusalueiden kehittämisestä ja riittävistä resursseista.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala huolehtivat pitkäaikaisesti säänneltyjen asumisoikeus- ja ARA-vuokra-asuntojen toteutumisesta vahvistamalla yhteistyötä toimijoiden ja maanomistajien kanssa valmistauduttaessa tavoitteen nostoon ja sekä hallintamuototavoitteen muuttumiseen. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala huolehtivat hallintamuototavoitteen toteutumisen seurannasta tarkoituksenmukaisella tavalla säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät tarkastelun pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuksista Helsingissä. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tutkivat viherkertoimen käyttöä työkaluna ja laajentamismahdollisuuksia. Selvitykset tehdään vuonna 2021 ja sisällytetään seurantaraporttiin vuonna 2022.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät selvitykset pienten ja keskisuurten toimijoiden roolista ja mahdollisuuksista osallistua asuntorakennushankkeisiin sekä tonttirahastoista. Selvitykset tehdään vuonna 2022 ja sisällytetään seurantaraporttiin vuonna 2023.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala valmistelevat hitaksen korvaavan järjestelmän. Esitys uudesta järjestelmästä tuodaan päätöksentekoon vuoden 2022 aikana. Kaupunginkanslia laatii mittariston kohtuuhintaisen asumisen analysointiin vuoden 2021 aikana. Mittaristo tuodaan tiedoksi vuoden 2022 seurantaraportissa ja mittaristoa hyödynnetään Hitaksen korvaavan järjestelmän luomisessa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla kaupunkilähtöisyyttä ohjelman hankkeissa, suuntaamalla hankkeita esikaupunkialueelle ja edistämällä hankkeista saatujen oppien leviämistä.

Puurakentamisen osuuden kasvattamisesta vuosittain huolehditaan kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan sekä alan toimijoiden yhteistyönä.

Erityisryhmien asumisen kehittämiseksi kaupunginkanslia vahvistaa yhteistyötä vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvostojen sekä toimialojen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia huolehtivat asunnottomuuden torjunnasta. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala jatkavat hissiprojektin koordinointia sekä huolehtivat asunto-omaisuuden hallinnan ja prosessien kehittämisestä.