3. Förord

Stadsstrategin som godkändes av Helsingfors stadsfullmäktige 2017 har rubriken Världens bäst fungerande stad. Denna vision återspeglas i stadsstrategins fem huvudmål genom vilka världens bäst fungerande stad skapas. Enligt strategin bygger en fungerande stad på förtroende. Stadens strategiska mål är att hela tiden göra allting en aning bättre så att helsingforsarnas liv skulle vara trivsammare och enklare. En fungerande stad borde synas som konkreta gärningar och saker som underlättar vardagen i människornas alldagliga liv. En fungerande stad är ett sätt för Helsingfors att skapa en framåtblickande vardag.

Granskningen av dessa mål bygger på en utvärdering av de fem huvudmålen, där man utnyttjar de cirka 50 målsättningarna på nästa nivå som godkänts av stadsstyrelsen och de relaterade helheterna av cirka 140 indikatorer. Baserat på mätaruppsättningen ger utvärderingen av framgång och effektivitet grunden till en kvalitativ granskning.

Det är omöjligt att mäta själva visionens framgång sömlöst, men på grundval av en utvärdering baserad på indikatorerna betonas åtminstone följande framgångar och utvecklingspunkter i genomförandet av strategin.

Säkrandet av en hållbar tillväxt omfattar det faktum att utvecklingen av stadsstrukturen och boende samt minskningen av utsläpp utvecklas bra i enlighet med uppsatta mål. Utvecklingsmålen omfattar utvecklingen av vitaliteten i centrum och regionerna samt de större helheterna i programmet för utsläppsminskningar.

Inom de förnyade tjänsterna har framsteg gjorts i kundorienteringen inom de grundläggande tjänsterna som till exempel inlärningsvägen för småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens närliggande tjänster, åldringars hemtjänster som stöder boende hemma, främjandet av rörlighet. Digitaliseringen har också utvecklats i allt snabbare takt.

Inom den ansvarsfulla ekonomiförvaltningen fortskred början av fullmäktigeperioden enligt plan, med undantag av produktivitetsmålet. Coronakrisens inverkan på situationen förändrar möjligheterna att lyckas med de ekonomiska målen och lånebeståndet hotar att växa, trots att den ansvarsfulla ekonomiförvaltningen från tidigare år lade grunden för att staden skulle klara sig relativt bra även i en krissituation.

I en mer effektiv intressebevakning har verksamhetsmodellen, effektiviteten och samordningen på stadsnivå främjats. I hela landet har samarbetet mellan städer intensifierats avsevärt. Helsingfors internationella profil har framgångsrikt höjts. Utvecklingsmålet är att etablera och påskynda intressebevakningens verksamhet i den snabbt föränderliga verksamhetsmiljön.