3. Johdanto

Helsingin kaupunginvaltuuston 2017 hyväksymän kaupunkistrategian otsikko on Maailman toimivin kaupunki. Tätä visiota peilaavat kaupunkistrategian viisi päätavoitetta, joiden kautta maailman toimivinta kaupunkia luodaan. Strategian mukaan toimivaa kaupunkia rakennetaan luottamuksen varaan. Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja vaivattomampaa. Toimiva kaupunki tulisi näkyä konkreettisina tekoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Toimiva kaupunki on Helsingille reitti edistyksellisen arjen luomiseen.

Näiden tavoitteiden arviointi pohjautuu viiden päätavoitteen arviointiin hyödyntäen näiden pohjalta kaupunginhallituksessa hyväksyttyjä noin 50 seuraavan tason tavoitetta ja näihin liittyviä noin 140 mittarin kokonaisuuta. Mittariston perusteella onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointi tarjoaa pohjan laadulliselle arvioinnille.

Itse vision onnistumista on mahdotonta mitata aukottomasti, mutta mittareiden pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella strategian toteutuksessa korostuvat ainakin seuraavat onnistumiset ja kehityskohdat.

Kestävän kasvun turvaamisessa on hyvää tavoitteen mukaista kehitystä kaupunkirakenteen ja asumisen kehittämisessä sekä päästövähennyksissä. Kehityskohtia ovat keskustan ja alueiden elinvoimaisuuden kehitys sekä päästövähennysohjelman suuremmat kokonaisuudet.

Uudistuvissa palveluissa on edistystä peruspalvelujen asiakaslähtöisyydessä mm.: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelujen opinpolku, ikääntyneiden kotiin vietävät ja kotona asumista tukevat palvelut, liikkumisen edistäminen. Myös digitalisaatio on edennyt kiihtyvällä tahdilla.

Vastuullisessa taloudenpidossa valtuustokauden alku eteni tuottavuustavoitetta lukuun ottamatta suunnitellusti. Koronakriisin vaikutus tilanteeseen muuttaa mahdollisuuksia onnistua talouden tavoitteissa ja lainakanta uhkaa kasvaa huolimatta siitä, että aiempien vuosien vastuullinen taloudenpito loi kaupungille pohjaa selvitä myös kriisitilanteessa suhteellisen hyvin.

Vaikuttavammassa edunvalvonnassa toimintamallia, vaikuttavuutta ja kaupunkitason koordinaatiota on edistetty. Kaupunkien yhteistyötä valtakunnallisesti on merkittävästi tiivistetty. Helsingin kansainvälisen profiilin nostamisessa on onnistuttu. Kehityskohteena on edunvalvonnan toimintatavan vakiinnuttaminen ja vauhdittaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.