6 Oppilaan arviointi

Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista saatua tietoa käytetään myös opetuksen ja muun koulutyön suunnittelun sekä kehittämisen pohjana. Rohkaisevaa ja kannustava arviointi innostaa oppilasta yritteliäisyyteen sekä ylittämään omat odotuksensa osaamisestaan. Oppilas iloitsee omasta osaamisestaan ja edistymisestään. Arvioinnista saatu palaute rakentaa merkittävästi oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja ihmisenä sekä vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä. Oppilaita ohjataan havainnoimaan paitsi omaa myös yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle.

Oppilaan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Oppilas ymmärtää arvioinnin perusteet ja eri arviointimuodot. Arvioinnin avulla perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista. Arvioinnista saatu palaute ohjaa oppilaan kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan sekä parantaa suoriutumistaan. Tällainen oppimisprosessia näkyväksi tekevä ja ohjaava palaute edistää oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen kehittymistä sekä opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi.

Opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteiset oppimisprosessia koskevat arviointikeskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja vahvistavat oppilaan sekä huoltajien osallisuutta. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeerista arviointia.