1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen periaatteet Helsingissä

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta1 . Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahan muuttaneille esi- ja oppivelvollisuusikäisille lapsille, joiden suomen kielen taito ei riitä esi- tai perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. Opetuksen tavoitteet määritellään tarkemmin valmistavan opetuksen oppilaan omassa opinto-ohjelmassa2 . Tavoitteiden määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen kielen taito sekä oppilaan aikaisempi koulunkäyntihistoria.

Helsingissä esi- ja alkuopetusikäisten perusopetukseen valmistava opetusta järjestetään inklusiivisesti esiopetusta antavassa lähipäiväkodissa tai lähikoulussa. Koulu voi järjestää inklusiivista perusopetukseen valmistavaa opetusta myös ylempien vuosiluokkien oppilaille. Inklusiivisessa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa vasta Suomeen muuttanut oppilas sijoitetaan oman oppilaaksiottoalueen mukaiseen lähikouluun yleisopetuksen ryhmään. Oppilaan oppimisen tuki ja suomenkielen opetus järjestetään yleisopetuksen ryhmässä. Inklusiivisesti perusopetukseen valmistavaa opetusta saavan oppilaan kohdalla noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisia periaatteita ja tavoitteita.

Mikäli perusopetukseen valmistavaa opetusta ei järjestetä inklusiivisesti, opetus järjestetään koulussa, jossa on ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta. Oppilaalle nimetään oma yleisopetuksen ryhmä integraatiotunteja varten, minkä lisäksi suomenkielen opetusta ja muuta oppilaan tarvitsemaa tukea annetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä. Koulussa on perusopetukseen valmistavan opetuksen opettaja, joka yhdessä perusopetuksen opettajien kanssa ohjaa oppilasta tämän opinto-ohjelman mukaisesti. Yleisopetuksen ryhmään vahvasti linkitetyn opetuksen tavoitteena on edistää kotoutumista, opiskeluvalmiuksien ja suomen kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Yleisopetuksen ryhmissä opiskelusta ja eri oppiaineiden tavoitteista päätetään tarkemmin oppilaan opinto-ohjelmassa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää lukuvuosittaiset perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien järjestämispaikat. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opintoohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia (24 viikkotuntia) ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia (26 viikkotuntia). Perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden vuoden oppimäärää, mutta opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetuksen oppilaaksi jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta3 .

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä4.


1. Perusopetuslaki (628/1998) 2.Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) 5 § 3. Perusopetusasetus (852/1998) 3 § (363/2015) 4. Perusopetuslaki (628/1998) 30 § (642/2010)