2.1 Yleiset tavoitteet ja yhteistyö perusopetuksen kanssa

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomenkielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa kehitetään oppilaan laajaalaista osaamista sekä annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Opetuksen tavoitteiden määrittelyssä, sisältöjen valinnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon, että oppilaat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia. Opetusta eriytetään oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan huomioon, ja jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilasta tuetaan mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellä, mikä edistää sisältöjen omaksumista. Perusopetukseen valmistava opetus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Yhteistyö oppilasta opettavien opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on oleellista perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana. Yhteistyö helpottaa oppilaan integroitumista yleisopetuksen ryhmään ja auttaa opinto-ohjelman laatimisessa. Yhteistyömuodot kuvataan koulun toimintasuunnitelmassa.

Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla on heikko luku- ja kirjoitustaito, tulee oppilaan oman opinto-ohjelman tavoitteet asettaa siten, että oppilas saa omalle taito- ja ikätasolleen soveltuvaa luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Oppilaan oman äidinkielen opetuksella voidaan edistää oppilaan luku- ja kirjoitustaitoa. Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen varataan riittävästi aikaa. Mikäli oppilaan taidot eivät perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee oppilaan oppimissuunnitelmassa kiinnittää erityistä huomiota riittävään ja oikea-aikaiseen tukeen. Tarvittaessa oppilas voi siirtyä opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti oppimissuunnitelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten soveltuvin tukitoimin. Perusopetukseen siirtyvän luku- ja kirjoitustaidottoman oppilaan riittävästä tuesta huolehditaan.