2.4 Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen muiden oppiaineiden opetuksen lähtökohtana on oppilaan osaaminen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen opetussuunnitelmien oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.

Sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet. Perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana opiskeltavien oppiaineiden tavoitteina on se, että oppilas pystyy perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen opiskelemaan hänelle osoitettavassa yleisopetuksen ryhmässä.

Oppivelvollisuusiän päättövaiheessa maahan muuttaneiden oppilaiden valmistavan opetuksen tavoitteena on, että perusopetukseen valmistavan opetuksen opinnot mahdollistavat perusopetuksen suorittamisen aikuisten perusopetuksessa tai toisen asteen opintoihin siirtymisen.  Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. Omakielisen opetuksen ja tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa muiden oppiaineiden tavoitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnoissaan, vaikka suomen kielen taidot kehittyisivätkin muita taitoja hitaammin. Omakielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.