5.4 Oppilaanohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa oppilaan kasvua ja kehitystä tukevan perusopetukseen valmistavan opetuksen, perusopetuksen ja sen jälkeisten opintojen jatkumon. Kaikkien opettajien ja koulun muiden työntekijöiden antaman ohjauksen tuella oppilas tekee omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostuksiinsa perustuvia arkielämää ja oppimista koskevia ratkaisuja sekä valintoja. Ohjaustoiminnalla edistetään oppilaan hyvinvointia, koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilas oppii kehittämään ikätasonsa ja kehityksensä mukaisesti opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Hän tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon osana omaa yhteisöään ja ympäröivää yhteiskuntaa.

Oppilaat tarvitsevat ohjausta koko perusopetukseen valmistavan opetuksen ajan ja erityisesti perusopetukseen tai toisen asteen opintoihin siirtymisen nivelvaiheessa. Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä on oppilaan yksilöllisen kehityksen huomioiminen. Perusopetukseen tai toisen asteen opintoihin siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan valmiuksista ja edistymisestä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavaan kouluun tai oppilaitokseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettaja huolehtii siirtopalaverin järjestämisestä oppilaan, huoltajan ja vastaanottavan opettajan kanssa. Vastaanottava koulu tekee perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle oppimissuunnitelman yleiseen tukeen vähintään vuodeksi. Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan muuttaneen oppilaan osalta ohjauksen tulee olla tehostettua. Lisäksi on huolehdittava, että sekä oppilas että huoltaja saavat tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeisistä jatko-opintomahdollisuuksista.

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ohjaustoiminta toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta. Ohjauksesta vastaa perusopetukseen valmistavan opetuksen opettaja yhdessä opinto-ohjaajan ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Tärkeää on myös yhteistyö huoltajien kanssa. Ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken määritellään koulukohtaisessa ohjaussuunnitelmassa. Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan ohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö.