Ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen

Kokonaisvaltainen siirtymä kiertotalouteen edellyttää sitä, että kiertotalousajattelu omaksutaan kaikkeen kaupungin toimintaan – ei ainoastaan investointeihin ja hankintoihin, vaan myös olemassa olevien resurssien ylläpitoon ja käyttöön. Kulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia hillitään pitämällä tuotteet käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään huollon, kunnostuksen, yhteiskäytön ja jakamisen keinoin. Tuotteiden huolto ja kunnostus tarjoavat myös työllistymismahdollisuuksia heikossa työllisyysasemassa oleville sekä harjoittelu- ja näyttötyömahdollisuuksia opiskelijoille.

Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan Helsinki haluaa helpottaa kaupunkilaisten omia mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan. Kaupunki voikin paitsi jakaa omia resurssejaan kaupunkilaisten käyttöön, myös jakaa tietoa eri kanavilla kierto- ja jakamistalouden palveluista ja kestävistä kulutusvalinnoista.

Kiertotaloustavoitteet

2020-20252026-20302031-2035
Kaupungin henkilöstön osaaminen kiertotaloudesta ja kestävistä ratkaisuista on kasvanut. Asukkaiden tietoisuus kierto- ja jakamistalouden palveluista on lisääntynyt.Kaupunki priorisoi ratkaisuja, joissa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Asukkaat ja vierailijat käyttävät aktiivisesti ja laajasti kaupungissa tarjolla olevia kierto- ja jakamistalouden palveluita.Kaikessa kaupungin toiminnassa noudatetaan kiertotalouden periaatteita; resursseja hyödynnetään tehokkaasti muun muassa yhteiskäytön ja jakamisen keinoin ja jätteiden määrä on vähentynyt. Kestävä kuluttaminen on asukkaiden arkea.

Toimenpiteet

ToimenpideVastuutahoAikataulu
15. Järjestetään kaupungin työntekijöille ja päättäjille sekä alueen matkailu- ja tapahtumajärjestäjille koulutusta kierto- ja jakamistaloudesta. Viestitään aktiivisesti ja monipuolisesti ajankohtaisista kiertotalouteen liittyvistä asioista.  Palu/Ympa, Kanslia, kaikki toimialat ja liikelaitokset2020 -> 
16. Luodaan kaupunkiorganisaatiolle yhteinen kattavaan irtaimiston uudelleenkäyttöön tähtäävä toimintamalli. Toimintamalli jalkautetaan viestimällä asiasta aktiivisesti sekä järjestämällä henkilöstölle koulutusta.Palu/Ympa, Stara, kaikki toimialat ja liikelaitokset2022-2025
17. Vähennetään ruokahävikkiä Kaskon, Soten sekä ruokapalvelutuottajien toiminnassa.
·      Osallistetaan oppilaita ruokahävikin vähentämiseen
·      Lisätään tilaajien ja ruokapalvelutuottajien välistä yhteistyötä ruokahävikin syntymiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi
·      Kehitetään ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä kriteerejä ruokapalveluhankinnoissa
·      Tehdään säännöllistä ruokahävikin seurantaa
·      Edistetään ylijäämäruoan myyntiä
Kasko, Sote, Palvelukeskus2023 ->
18. Selvitetään mahdollisuudet luoda toimintamalli koulujen ja oppilaitosten sekä ravintoloiden hävikkiruoan hyödyntämiselle.
·      Kartoitetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita
·      Laaditaan hävikkiruoan hyödyntämistä tukeva ohjeistus
Stadin safka, Kasko, Palvelukeskus2023-2025
19. Valmistellaan yhteistyössä toimialojen kanssa tilojen sujuvampaan asukaskäyttöön tähtäävät suunnitteluperiaatteet.
·      Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on kuvata kaupungin uusien ja peruskorjattavien kiinteistöjen rakennushankkeissa asukaskäyttöön liittyvät huomioitavat tekijät
·      Periaatteissa ohjataan suunnittelua: kuinka paljon ja minkälaisia tiloja varustetaan asukaskäyttöön sopivalla varustelulla ja/tai sijoittelulla rakennukseen
·      Periaatteissa kuvataan, miten hankinnoissa huomioidaan tilavarausjärjestelmän integrointi taloautomaatioon uusissa ja korjattavissa kohteissa
·      Periaatteissa kuvataan, miten hankinnoissa huomioidaan kulunvalvonnan ja lukituksen integrointi tilavarausjärjestelmään
·      Toimialat vievät periaatteet omiin suunnitteluohjeisiinsa ja tarvekuvauksiinsa
·      Valmistelu tehdään osana tilavarauskokonaisuuden hallintamallin mukaista ohjausta
Rya/Tilat, Kuva, kaikki toimialat2022-2025
20. Edistetään tavaroiden ja palveluiden jakamista ja yhteiskäyttöä. 
·      Kaupunki viestii monipuolisesti eri kanavilla kirjastojen toiminnasta sekä muista jakamiseen ja yhteiskäyttöön liittyvistä toimista, esimerkiksi kaupungin tilojen asukaskäytön mahdollisuuksista
·      Kirjastot seuraavat kirjalainausten hiilijalanjälkeä
·      Kirjastot tuovat esiin ilmasto- ja ympäristöaiheista kirjallisuutta esimerkiksi ekohylly –konseptin, näyttelyjen ja tapahtumien avulla
·      Kanslia kehittää varausjärjestelmää tukemaan kaupungin tapahtumatuotannon välineistön yhteiskäyttöä  
Kuva/Kirjasto, Palu/Ympa, Kanslia, Forum Virium Helsinki2022 ->
21. Ylläpidetään ja kehitetään Pääkaupunkiseudun palvelukartan Kiertotalous –osiota ja viestitään siitä asukkaille ja matkailijoille. Tuetaan konseptin laajenemista muihin pääkaupunkiseudun kuntiin.Palu/Ympa ja Kanslia2022 ->
22. Kehitetään vuonna 2022 järjestetyn kiertotaloustapahtuman konseptia edelleen ja järjestetään erilaisia, kaupungin asukkaille suunnattuja kiertotalousaiheisia tilaisuuksia.Palu/Ympa, kaikki toimialat ja liikelaitokset2023 ->
23. Toteutetaan matkailun ja tapahtumien (erityisesti hotellien ja ravintoloiden) kiertotalousohjelma. Ohjelma sisältää seuraavat seitsemän kokonaisuutta, joita täydennetään tilanteen mukaan:
·      Edistetään Valitse vastuullisemmin -palvelun käyttöönottoa yrityksissä
·      Edistetään ulkopuolisen sertifioinnin käyttöönottoa tukemalla yrityksiä koulutusten, työpajojen ja mahdollisten rahallisten tukien kautta (hankerahoitukset tai muut ulkopuoliset toimijat)
·      Edistetään Sustainable Travel Finland -ohjelman käyttöönottoa yrityksissä
·      Tehdään selvitys hotellien kiertotalouden tilanteesta mukaan lukien jätteiden lajittelu (sisältäen kompostoinnin), kertakäyttömuovien vähentäminen, ruokahävikin vähentäminen
·      Toteutetaan vähintään kerran vuodessa kiertotalouteen liittyvä tapahtuma matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksille
·      Tiedotetaan hyvistä käytänteistä eri tiedotuskanavia hyödyntäen
·      Lisätään yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa (muun muassa oppilaitokset, järjestöt)
Kanslia2023 ->