Toimenpideohjelman yhteys muihin ohjelmiin ja sitoumuksiin

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021 – 2025 kaupungin hiilineutraaliustavoite aikaistettiin vuoteen 2030 ja yhtenä päästöjen vähentämisen keinona nähdään kierto- ja jakamistalouden tiekartan kunnianhimoinen toteuttaminen. Kiertotalouden teema on ensimmäistä kertaa mukana myös parhaillaan päivitettävänä olevassa kaupungin ympäristöpolitiikassa. Politiikkaluonnokseen on kirjattu pitkän aikavälin tavoitteeksi, että vuoteen 2040 mennessä kaupunki toimii hiilineutraalissa kiertotaloudessa, jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi ja tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman avulla toteutetaan ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Syksyllä 2020 pormestari allekirjoitti ICLEI:n koordinoiman Euroopan kaupunkien kiertotalousjulkilausuman (European Circular Cities Declaration), jonka tavoitteena on siirtymä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Julkilausumassa on esitetty visio kiertotaloudessa toimivasta kaupungista sekä kymmenen toimenpidettä vision saavuttamiseksi. Julkilausuman allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat toteuttamaan näitä toimenpiteitä sekä raportoimaan niistä vuosittain ICLEI:lle. Helsingin Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma toteuttaa suurelta osin näitä toimenpiteitä.

Kaupungin hiilineutraaliuden tavoitevuodesta poiketen kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmassa tähdätään edelleen vuoteen 2035. Tämä on linjassa vuonna 2021 valmistuneen kansallisen kiertotalouden edistämisohjelman kanssa; Sanna Marinin hallitusohjelmaan perustuva Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi asettaa tavoitteita luonnonvarojen käytölle ja määrittää toimenpiteitä, joilla hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta tulee Suomen talouden kestävä perusta vuonna 2035. Ohjelman jalkauttaminen tukee myös kuntien kiertotaloustyötä.