Rakentaminen

Rakennussektorilla on maankäytön ja raaka-aineiden kulutuksen kautta merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen; rakentaminen kuluttaa noin 50 % maapallon luonnonvaroista ja noin 40 % jalostamattomasta energiasta, minkä lisäksi rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteistä (Lähde: Ympäristöministeriö).

Helsinki on kasvava kaupunki, jolla on jatkuvasti tarvetta uusille asunnoille, kouluille, päiväkodeille, puistoille ja kaduille. Lisäksi kaupunki purkaa ja kunnostaa olemassa olevia rakennuksia ja infraa. Rakentamisen ympäristövaikutukset on tunnistettu Helsingissä ja rakentaminen onkin tärkeä teema kaupungin keskeisissä ympäristönsuojelun toimenpideohjelmissa; Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelmassa painottuvat rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeen liittyvät näkökulmat. Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteissa ja toimenpideohjelmassa pyritään edistämään maamassojen ja purkumateriaalien hyödyntämistä maarakentamisessa.  Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmassa olevien toimenpiteiden tavoitteena on puolestaan edistää rakentamisen kiertotaloutta muilta osin. Toimialojen ja liikelaitosten ympäristöohjelmissa voidaan edelleen priorisoida ja tukea tavoitteiden täyttymistä.

Kuva 2. Rakennussektorilla on maankäytön ja raaka-aineiden kulutuksen kautta merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Kuva: Jussi Hellsten

Kiertotaloustavoitteet

2020-20252026-20302031-2035
Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa vallitsee yhteinen ymmärrys ja sitoutuminen kiertotalouteen.Rakentamisen kiertotalouskriteerit ja uudet toimintatavat ovat vakiintuneet käyttöön kaupungin omassa rakentamisessa, suunnittelukilpailuissa ja tontinluovutusehdoissa.Kaupungin maankäyttö ja rakentaminen perustuvat hiilineutraaliin kiertotalouteen, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on pieni

Toimenpiteet

Kaavoitus ja tontinluovutus

ToimenpideVastuutahoAikataulu
1.   Määritellään kiertotalouden edistäminen yhdeksi keskeiseksi maankäytön ja kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi.
·       vaikutetaan tapauskohtaisesti olemassa olevien rakennusrunkojen ja -osien säilyttämiseen asemakaavan merkinnöillä, määräyksillä ja kannustimilla
·       huomioidaan rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa kiertotalousnäkökulmat
·       ohjataan asemakaavoituksessa vähähiiliseen rakentamiseen
·  suunnitellaan kiertotaloutta tukevaa kaupunkirakennetta
·  luodaan mahdollisuudet jakamistalouden edistämiselle kaavoituksessa
Maka, Rya, Palu/Ympa, Kanslia/Aluerakentaminen2020->
2.   Pilotoidaan kiertotalouskriteereiden käyttöä tontinluovutusehdoissa. Otetaan toimivat ratkaisut käyttöön.Maka, Kanslia/Aluerakentaminen2020-2025

Infra- ja viherrakentaminen

ToimenpideVastuutahoAikataulu
3.   Osallistutaan kansallista muovitiekarttaa toteuttavaan hankkeeseen, jossa Helsingin tavoitteena on parantaa muovin kiertotaloutta infra- ja viherrakentamisessa; yhtäältä luovutaan tarpeettomasta muovin käytöstä ja toisaalta selvitetään mahdollisuuksia korvata neitseellistä muovia kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.
·       Kartoitetaan volyymin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden näkökulmasta merkittävimmät muovivirrat kaupungin infra- ja viherrakentamisessa
·       'Analysoidaan hankesuunnittelun ja rakentamisen hankinnan prosesseja ja tunnistetaan materiaalien käytön kannalta keskeiset päätöksenteon vaiheet
·       Pilotoidaan rakentamisessa muovin käytön vähentämiseen, kierrätysmuovin tai muiden materiaalien hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja
·       Muokataan rakentamisen suunnittelua ja hankintaa koskevaa ohjeistusta edellisten vaiheiden pohjalta
· Viestitään tuloksista ja koulutetaan henkilökuntaa
Palu/Ympa, Rya/Yla, Maka, Kiertotalouden klusteriohjelma2023-2026
4.   Toteutetaan elinkaaripilottihankkeet neljälle eri tyyppiselle alueelle: 1) Rata, 2) Katu, 3) Puisto, 4) Esirakentaminen.
·       Määritetään elinkaarikestävyyttä tukevat kiertotaloustavoitteet eri suunnitteluvaiheille (strateginen suunnittelu, maankäytön suunnittelu, yleisten alueiden yleis- ja viitesuunnittelu, toteutussuunnittelu) ja huomioidaan ne suunnitteluvaihtoehtojen valintaperusteissa sekä suunnittelun ja urakan kilpailutuksessa
·       Lisätään ja vahvistetaan eri suunnitteluvaihtoehtojen elinkaarenaikaisten kustannusten, hiilijalanjäljen sekä luonnonvarojen kulutuksen laskemista tukemaan eri suunnittelutasojen tarpeita
·       Hankkeiden suunnittelun tueksi tarkastellaan toteutuneita asemakaavoja ja aikaisempia pilotteja kiertotalouden näkökulmasta

Toimenpiteen tavoitteena on tunnistaa vaikuttavimmat keinot, joilla kiertotalousnäkökulmat voidaan eri suunnitteluvaiheissa huomioida. Saatujen tulosten pohjalta päivitetään kaupungin maankäyttöä ja rakentamista ohjaavia suunnitteluasiakirjoja.
Maka, Rya/Yla, Kaupunkiliikenne Oy2020-2025
5. Kartoitetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa kaupunkialueella muodostuvien erilaisten biomassojen määrät ja nykyiset käsittelytavat. Kartoituksen perusteella määritetään eri materiaaleille kokonaisuuden kannalta optimaaliset hyödyntämistavat (esimerkiksi biohiili, kierrätyskasvualustat, puupaalut). Viestitään tuloksista ja muodostetaan kaupungin yhteinen näkemys ja tavoitteetRya/Yla, Maka, Stara2022-2025

Talonrakentaminen

ToimenpideVastuutahoAikataulu
6. Pilotoidaan kiertotalouden periaatteita noudattavia uudis- ja peruskorjaushankkeita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään joihinkin seuraavista kiertotalousnäkökulmista: materiaalitiedon hallinta, rakennusmateriaalien resurssiviisas käyttö, muuntojousto, modulaarisuus, kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttö, huollettavuus ja korjattavuus, purettavuus ja uudelleenkäytettävyys. Hankkeissa lasketaan kiertotaloutta edistävien ratkaisujen vaikutus elinkaarikustannuksiin ja elinkaaren hiilijalanjälkeen. Tietoa käytetään päätöksenteon pohjana seuraavissa rakennushankkeissa.Rya/Tilat, Rya/Att, Heka, Kaupunkiliikenne OY, Kiertotalouden klusteriohjelma2020-2025
7.   Lisätään toimenpiteen 6 kokemusten ja alan muun kehityksen pohjalta kiertotalousvaatimuksia palvelu- ja asuinrakennusten suunnittelulle ja toteutukselle.Rya/Tilat, Rya/Att, Heka, Kaupunkiliikenne OY2023->

Purkaminen

ToimenpideVastuutahoAikataulu
8.   Ohjataan purkuhankkeiden suunnittelua kiertotalousnäkökulman huomioivilla ohjeilla ja asetetaan purku-urakoihin kiertotalousvaatimuksia. Päivitetään ohjeita ja vaatimuksia tarpeen mukaan pilottihankkeiden kokemusten ja alan muun kehityksen pohjalta.Rya/Tilat, Rya/Att, Heka, Kaupunkiliikenne Oy2020->
9.   Kehitetään purku- ja korjaushankkeisiin toimintamalli, jonka avulla edistetään irtaimiston, laitteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöä joko kaupungin sisällä tai kaupunkiorganisaation ulkopuolelle.Rya/Tilat, Rya/Att, Stara, Heka, Kiertotalouden klusteriohjelma2020-2025

Kiertotalouden liiketoiminta

Toimenpide                        VastuutahoAikataulu
10. Vauhditetaan rakentamisen kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja edistetään rakennusosien uudelleenkäyttöä.
·      Kehitetään kiertotalouden mukaista osaamista purkuhankkeissa, uudis- ja perusparannushankkeissa sekä materiaalin kelpoisuuden osoittamisessa
·      Toteutetaan pilottihankkeita yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa
·      Tehdään tutkimusyhteistyötä koskien muun muassa uusiomateriaalien kehittämistä ja testausta
·      Tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja luodaan kiertotalouden toimijoiden verkostoa
Kiertotalouden klusteriohjelma, Kanslia/Elinkeino-osasto2021-2024