Hankinnat

Helsingin kaupunki tekee vuosittain hankintoja noin neljän miljardin euron edestä. Hankintojen volyymi on merkittävä, joten sillä, minkälaisia hankintoja teemme, on painoarvoa myös ympäristön näkökulmasta. Noudattamalla hankinnoissamme kiertotalouden periaatteita voimme vähentää tuotteiden valmistuksesta aiheutuvaa materiaalien kulutusta ja päästöjä sekä syntyvän jätteen määrää.

Kaupungin hankintoja ohjaa vuonna 2020 hyväksytty hankintastrategia, jonka yhtenä pääteemana on vaikuttavuus ja vastuullisuus. Hankintastrategiassa todetaan, että Helsinki tukee vastuullisten kotimarkkinoiden syntymistä toimimalla suunnannäyttäjänä energia- ja materiaalitehokkaiden sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistävien uusien ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Vastuullisuustavoitteiden toteutumisen yhdeksi mittariksi on kirjattu kierto- ja jakamistalouden tiekartan toteuttamista edistävien hankintojen osuus.

Kiertotalouden hankinnat. Noudattamalla hankinnoissamme kiertotalouden periaatteita voimme vähentää tuotteiden valmistuksesta aiheutuvaa materiaalien kulutusta ja päästöjä sekä syntyvän jätteen määrää. Kuva: Riku Pihlanto
Kuva 3. Noudattamalla hankinnoissamme kiertotalouden periaatteita voimme vähentää tuotteiden valmistuksesta aiheutuvaa materiaalien kulutusta ja päästöjä sekä syntyvän jätteen määrää. Kuva: Riku Pihlanto

Kiertotaloustavoitteet

2020-20252025-20302020-2035
Kaupungin ymmärrys ja osaaminen kiertotalouden mukaisten hankintojen toteuttamisesta on lisääntynytKiertotalouden periaatteita edistetään kaikissa niissä kaupungin hankinnoissa, joissa näihin seikkoihin pystytään vaikuttamaanKaupungin hankinnat perustuvat hiilineutraaliin kiertotalouteen, mikä tarkoittaa neitseellisten luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja jätteen synnyn ehkäisyä

Toimenpiteet

ToimenpideVastuutahoAikataulu
11. Lisätään tuotteiden (esimerkiksi kalusteet, koneet, ajoneuvot, ICT-laitteet) kestävyyttä edistäviä kriteereitä kaupungin hankintoihin. Kriteerit voivat koskea muun muassa elinkaarta, materiaalien huollettavuutta, takuuaikaa, korjattavuutta ja kierrätettävyyttä. Kriteerit voivat olla vähimmäisvaatimuksina tai vertailuperusteina.Kanslia/Hanki, kaikki toimialat ja liikelaitokset2020-2025
12. Selvitetään tuoteryhmät, joiden osalta palveluhankinta on tuotehankintaan verrattuna elinkaarivaikutuksiltaan parempi vaihtoehto. Siirrytään näiden tuoteryhmien osalta käyttämään palveluhankintoja.  Palu/Ympa, kaikki toimialat ja liikelaitokset2020-2025
13. Seurataan aktiivisesti kriittisiin raaka-aineisiin kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä osallistutaan aihetta käsitteleviin hankkeisiin ja kokeiluihin. Selvitetään kaupungin keskeiset hankintaryhmät, joihin liittyy kriittisiä raaka-aineita. Pilotoidaan ja otetaan käyttöön näille ryhmille hankintakriteereitä, jotka edistävät muun muassa kriittisten raaka-aineiden kierrätystä ja korvaamista sekä sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista.Palu/Ympa, kaikki toimialat ja liikelaitokset2023 à
14. Selvitetään ulkokalusteissa käytettävien vaihtoehtoisten materiaalien elinkaarivaikutukset. Luodaan selvityksen pohjalta hankintakriteerit, joiden avulla pilotoidaan materiaalien käyttöä. Hankintojen suunnittelu- ja markkinakartoitusvaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoisia materiaaleja.Maka, Rya/Yla, Palu/Ympa2020-2025