Johdanto

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2018 on neljäs yhteenveto Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisesti sopimista ekologisen kestävyyden indikaattoreista. Helsingin, Espoo, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunkien yhteisten indikaattoreiden seuranta käynnistyi vuonna 2004 ja yhteistyö kaupunkien ympäristötyön vaikuttavuuden mittaamiseksi on jatkunut siitä alkaen säännöllisenä. Ensimmäinen vertailuraportti laadittiin vuosilta 2004–2006, toinen vuosilta 2006–2010 ja kolmas vuosilta 2011–2014. Vertailuraportin tarkoituksena on indikaattoritietojen esittämisen ohella tarkastella indikaattoreiden käyttökelpoisuutta ja kehittämistarpeita.

Yhteisesti valitut indikaattorit painottuvat ekologiseen kestävyyteen ja sisältävät myös ympäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut. Indikaattoreita valitessa on pyritty välttämään päällekkäisyyttä kaupunkien muiden raportointien kanssa ja osasta indikaattoreita on luovuttu tietojen puutteellisuuden vuoksi. Indikaattoreiden kehittämisen tavoitteena on löytää kaupunkien ympäristötyön vaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja, parantaa kaupunkien välistä vertailua sekä selkeyttää ympäristöraportointia. Indikaattorit myös vastaavat suurelta osin kansallisesti ja kansainvälisesti käytössä olevia mittareita.

Aikaisemmissa vertailuraporteissa on keskitytty ensisijaisesti vertailemaan neljän vuoden tarkastelujakson aikana tapahtunutta kehitystä. Tässä raportissa pyritään kuitenkin siihen, että vertailua tehdään pidemmällä aikavälillä, sillä muutokset ovat tyypillisesti hitaita, eivätkä näy lyhyen aikavälin vertailussa. Vuosien varrella indikaattoreita on kuitenkin jatkuvasti kehitetty, eikä kaikkien indikaattoreiden osalta ole vertailutietoa kovinkaan pitkältä ajalta. Ensisijaisina vertailuvuosina pyritään käyttämään vuosia 2006, 2010, 2014 ja 2018. Vuoden 2011 alusta indikaattoreihin tehtiin useita uudistuksia, joten myös vuotta 2011 käytetään useassa yhteydessä pidemmän aikavälin vertailuvuotena.

Raportti jakautuu kuuteen osioon, jotka ovat yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit, maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys, toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus, liikkumisen kestävyys, ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus sekä ympäristötaloudelliset tunnusluvut. Indikaattoreiden laskennassa käytetyt keskeisimmät tiedot löytyvät tämän raportin liitteistä, sekä Helsingin ympäristötilastosta (ks. 2019). Tiedot ovat saatavilla kuutoskaupungeilta myös pyydettäessä.